Р Е Ш Е Н И Е

№ 358

гр. Бургас, 03.04.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                                   ХIII  състав

на пети март две хиляди и девета година

в съдебно заседание в следния състав:

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т.Е.

                       ЧЛЕНОВЕ: 1/ П.С.

                                                2/ Ю.Р.

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Като разгледа докладваното от съдия Р. КНАХ дело номер 89 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

С Решение № 394 от 19.12.2008 г., постановено по нахд № 103/2008 г. по описа на Карнобатския районен съд, е потвърдено Наказателно постановление № 749/30.09.2008 г. на началника на РПУ-Сунгурларе, с което на Б.С.Б. *** са наложени административни наказания глоба в размер на 150 лв. и лишаване от право да управлява  МПС 1 месеца на основание чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП.

Посоченото по-горе решение е обжалвано с касационна жалба от административнонаказаното лице с искане решението на съда да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което да се отмени наказателното постановление. В касационната жалба се твърди, че при издаване на наказателното постановление са допуснати следните нарушения: актът за установяване на административно нарушение е съставен в присъствието само на един свидетел, който дори не е подписал акта; в акта и наказателното постановление не се съдържат описание на нарушението, датата и часа на извършването му; в наказателното постановление не са посочени марката и номерът на радара, с който е отчетена превишената скорост. Изложени са доводи, че наказателното постановление е издадено, без да са налице доказателства, че лицето е извършило вмененото му нарушение.

В съдебно заседание процесуалният представител на касатора поддържа жалбата на изложените в нея основания.

Ответникът по касационната жалба не изпраща процесуален представител в съдебно заседание и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура счита обжалваното решение за правилно и законосъобразно и изразява становище да бъде оставено в сила.

Административен съд-Бургас, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на страните и посочените касационни основания в жалбата, намира следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество, се явява неоснователна.

Административното наказание е наложено за това, че на 19.09.2008 г. около 10.49 часа в с. Вълчин, община Сунгурларе като водач на МПС – лек автомобил с рег. № Н5499АН касаторът се е движил с превишена скорост 82 км/ч. при ограничение 50 км/ч. Скоростта е фиксирана с техническо средство ТR-4Д № 435 с дата и час, показани на водача. Описаната фактическа обстановка е приета от районния съд за установена въз основа на представените по делото справка за проверените МПС на 19.09.2008 г., разпечатка на отчетените през м. септември 2008 г. стойности с техническо средство ТR-4Д № 435 и показанията на свидетелите Г.Р.Н.-актосъставител и Д.И.Д.-свидетел на извършеното нарушение. В резултат от извършената служебна проверка районният съд е констатирал, че процесното наказателно постановление е постановено от компетентен административнонаказващ орган, в съответната форма и при спазване на материалния и процесуалния закон при издаването му. Настоящият състав счита така направените изводи за правилни и законосъобразни, а изложените в касационната жалба доводи за отмяна на решението на районния съд за неоснователни. Изложените в касационната жалба доводи, че радарът е отчел скоростта на автомобил, движещ се преди процесния, не са подкрепени с доказателства. На следващо място, неоснователно се явява възражението, че актът не е подписан от свидетеля, присъствал при съставянето му. Представеният с административната преписка акт за установяване на административно нарушение носи подписа на свидетеля Д.И.Д., истинността на документа не е оспорена от касатора и актът е приет като доказателство по делото. Действително актът е подписан само от един свидетел, без да е посочен адресът му, респективно длъжността и местоработата му. В случая обаче това не представлява съществено процесуално нарушение, тъй като самоличността на нарушителя и фактът на извършване на административното нарушение са доказани по безспорен начин. По безспорен начин е установена и самоличността на свидетеля и същият е разпитан в съдебното производство. На последно място съдът намира за необходимо да обсъди възражението, че наказателното постановление не съдържа описание на извършеното нарушение. Това възражение също не може да бъде споделено. В наказателното постановление е посочена отчетената с радара скорост, с която се е движил процесният автомобил  и максимално разрешената скорост. Така посочените данни са достатъчни за квалифициране на деянието от обективна и субективна страна като административно нарушение по чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП.

Предвид изложеното съдът не намира основания за отмяна на обжалваното решение и същото следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, Административен съд – Бургас, ХIII  състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 394 от 19.12.2008 г., постановено по нахд № 103/2008 г. по описа на Карнобатския районен съд.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: 1/

 

          2/