Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

   1279                                       07.07.2014 година                             гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, шестнадесети състав, на двадесет и девети май, две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     РУМЕН ЙОСИФОВ

                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

                                                                     2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 899 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Агенцията за държавна финансова инспекция, гр.София, представлявана от пълномощника Р. К., против решение № 27 от 17.03.2014 г. по НАХ дело № 489/2013 г. по описа на Районен съд- Поморие.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на първоинстанционното решение, поради нарушение на закона, съставляващо отменително основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се да бъде отменено решението и вместо него да се постанови друго, с което да наказателното постановление да се потвърди.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора. Не са ангажирани нови доказателства.

Процесуалният представител на ответника излага становище за неоснователност на жалбата. Не сочи нови доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение № 27 от 17.03.2014 г. по НАХ дело № 489/2013 г. Поморийският районен съд е отменил наказателно постановление № 11012511/17.12.2013 г., издадено от директора на Агенция за държавна финансова инспекция- гр. София, с което на основание чл.131а, ал.1 от ЗОП, е наложена на К.Д.Г. с ЕГН ********** глоба в размер от 500 лева за това, че при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, не е освободил, в съответствие с разпоредбата на чл. 62, ал.3 от ЗОП, гаранцията на „Геотон бетонови изделия“ ООД в срок от 5 работни дни, след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че се касае за маловажен случай на административно нарушение по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. В тази връзка е отчел, че е налице забава само от шест дни и за търговското дружество не са настъпили вредни последици от тази забава, както и че санкционираното лице не е било наказвано за други нарушения.

Решението е валидно и допустимо. Съдът е извършил цялостна преценка на доказателствата и е приложил правилно материалния закон.

От фактическа страна по делото е установено, че с решение № 010/11.06.2012 г. на К.Д.Г.,***, действащ в качеството на упълномощено длъжностно лице по смисъла на чл. 8, ал.2 от ЗОП, е била открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали и бетонови изделия на територията на Община Поморие по обособени позиции за периода 2012 – 2013 г.“, по три обособени позиции, с прогнозна стойност 725 000 лева без ДДС. Установено е също така, че с решение № РД-16-1208/29.09.2012 г. процедурата е била прекратена по обособена позиция № 3- „Доставка на бетонови изделия за нуждите на изграждането, ремонта и поддържането на строителните обекти на Община Поморие“ с прогнозна стойност 525 000 лева без ДДС. Решението за прекратяване на процедурата е било изпратено на участниците „Лео-бетонови изделия“ ЕООД и „Геотон бетонови изделия“ ООД на 01.10.2012 г. по факс. Внесените от двете търговски дружества гаранции за участие не са били освободени в срока по чл. 62, ал.3 от ЗОП, изтекъл на 18.10.2012 г., а шест дни по-късно- на 24.10.2012 г.

С неизпълнение на задължението за освобождаване на гаранциите за участие в 5-дневен срок от влизане в сила на решението за прекратяване на процедурата, е бил осъществен съставът на нарушението по чл.131а, ал.1 във вр. с чл. 62, ал. 3 от ЗОП. Независимо от това, преценявайки всички установени по делото фактически обстоятелства, съдът счита, че Г. неоснователно е бил санкциониран. Действително, деянието формално осъществява признаците на посоченото в акта и в наказателното постановление административно нарушение. В конкретния случай обаче от това нарушение не са могли да възникнат никакви вредни последици. Гаранциите на участниците са били освободени в кратък срок след влизане в сила на решението за прекратяване на процедурата, със забава само от 6 дни, а проверката от АДФИ е била извършена повече от една година по-късно, като към този момент нарушението е било отстранено. Обстоятелствата, характеризиращи деянието, преценени в тяхната съвкупност и взаимна връзка, разкриват значително по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с останалите нарушения от този вид и сочат по недвусмислен и категоричен начин маловажност на случая на административно нарушение. Последното е било основание за приложение на чл.28 от ЗАНН. Административнонаказващият орган не е съобразил посочената разпоредба и е издал наказателното постановление в нарушение на чл.53, ал.1 от ЗАНН, поради което, според настоящия състав на съда, същото правилно е било отменено от първоинстанционния съд.

По изложените съображения съдът намира, че не е налице релевираното касационно основание и обжалваното решение, като постановено в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, тринадесети състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 27 от 17.03.2014 г. по НАХ дело № 489/2013 г. по описа на Районен съд- Поморие.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.      

                                

2.