ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

    1307                                           11.06.2014 година                            гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

Бургаският административен съд, шестнадесети състав, единадесети юни, две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                   2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията Колева касационно административно дело № 898 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

         

 

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 63 от Закона за административните нарушения и  наказания (ЗАНН)

          Образувано е по частна жалба на Н. И. Н., прокурист на “Бизнес- устойчиво развитие 07”ЕООД, със седалище и  адрес на управление: ***срещу определение от 06.04.2015г., постановено АНД 176 по описа на Несебърския районен съд за 2015г., с което жалбата на дружеството срещу наказателно постановление (НП) 24/24.02.2015г., издадено от началник отдел “Местни данъци и такси” на община Несебър е оставена без разглеждане, поради просрочие и производството по делото е прекратено.

          В жалбата се излагат доводи, че обратната разписка за връчване на обжалваното НП не е подписана от прокуриста или управителя на дружеството, а от лице на име Г., без да е указано в какво качество е получило пратката, а лице с такова име не работи в дружеството, а пълномощни за получаване на кореспонденция не са давани на никого. Моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото на районни съд за разглеждане по същество.

          Ответната страна, община Несебър, не изразява становище по жалбата.

          Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, е основателна.

          За да постанови обжалваното определение, районният съд е приел, че липсва надлежно сезиране от “Бизнес- устойчиво развитие 07”ЕООД срещу  НП 24/24.02.2015г., издадено от началник отдел “Местни данъци и такси” на община Несебър, тъй като жалбата е недопустима, като подадена след срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН. Съдът е обосновал извода си с факта, че видно от представената по делото обратна разписка НП е връчено на жалбоподателя на 25.02.2015г. Седемдневният срок за обжалване , предвиден в чл.59, ал.2 от ЗАНН, е изтекъл на 04.03.2015г., а жалбата срещу НП е подадена по пощата на 11.03.2015г. - след изтичане на срока за обжалване. 

          Така постановеното определение е неправилно.

          Разпоредбата на чл. 58, ал. 1 ЗАНН постановява, че препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение, а когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването. В чл. 59, ал. 3АНН е посочено, че нарушителят и поискалият обезщетение могат да обжалват постановлението в 7 дневен срок от връчването му, а прокурорът може да подаде протест срещу него в двуседмичен срок от издаването му. Съгласно чл. 84 от ЗАНН, за призоваването и връчването на призовки и съобщения, се прилагат разпоредбите на НПК. В чл. 180 и следващите НПК, е уреден редът и начинът за връчване на призовки и съобщения.

          В настоящия случай, съдът приема, че връчването е нередовно извършено по реда на чл.58 от ЗАНН, тъй като не е връчено на нарушителя. От обратната разписка е видно, че то е връчено на Георги Немски, който не е управителят, прокуристът, нито длъжностно лице, натоварено да приема книжа по смисъла на чл.180, ал.5 от НПК. Освен това съобщението е връчено на адрес в гр. Панагюрище, ул. Бенковски 11, като адреса на дружеството е гр. София, Връбница 5.

Освен това съгласно ал. 7 на чл. 180 от НПК връчителят отбелязва в разписката името и адреса на лицето, чрез което става връчването или отношението му с лицето, на което трябва да бъдат връчени призовката, съобщението или книжата. Такива доказателства също не са представени от административнонаказващия орган. Наказателното постановление не е редовно връчено по реда на чл.58 от ЗАНН на дата 25.02.2015г., поради което и 7 дневният срок за неговото обжалване по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН не е изтекъл към датата на подаване на жалбата - 11.03.2015г.

          Като е достигнал до обратния извод, първоинстанционният съд е постановил едно неправилно определение, което следва да бъде отменено, а делото да се върне на съдебния състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл.2, вр. чл. 236 от АПК, вр. чл. 63, ал. 2 от ЗАНН, съдът

 

 

                                                          ОПРЕДЕЛИ:

 

          ОТМЕНЯ определение от 06.04.2015г., постановено АНД 176 по описа на Несебърския районен съд за 2015г.

          ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената жалба на “Бизнес- устойчиво развитие 07”ЕООД" против наказателно постановление 24 от 24.02.2015г., издадено от началник сектор “Местни данъци и такси” на община Несебър.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

 

ЧЛЕНОВЕ:           1.      

              

  2.