ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 10.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На десети март                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 897 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят К.М.М. - редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адв. К..

         Ответникът Началник сектор Регионален координационен център /РКЦ/ в Регионална дирекция „Гранична полиция” Бургас - главен инспектор П.И. - редовно призован, се представлява от юк. И.а.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили писмени становища от процесуалния представител  на жалбоподателя и от ответника.

 

         По исканията в писменото становище на жалбоподателя, съдът се е произнесъл като за пълнота счита, че следва да направи изявление в днешното съдебно заседание.

По делото е приложена частна експертиза от адв. К., която съдът счита, че следва да бъде приобщена единствено за сведение.

По направените възражения във връзка със заключението на назначеното вещо лице И. и искането за извършване на повторна многочленна експертиза, съдът счита, че искането е неоснователно. Заключението на експерта И. е подробно, добре обосновано, а отговорите, които експертът е дал, както със заключението си, така и в съдебно заседание в рамките на детайлния, подробен разпит, проведен от процесуалния представител  на жалбоподателя, вещото лице е отговорил аргументирано, подробно и с логически издържани мотиви.

Съдът счита, че фактическата обстановка е изяснена със заключението на вещо лице И. и не се налага извършването на допълнителна или повторна експертиза.

Жалбоподателят г-жа М. е наказана за това, че не е използвала определен уред, който е част от цялата система за наблюдение, в определен интервал от време. Дали този уред е изправен и какви са неговите възможности да участва като елемент от цялата система, е въпрос по съществото на спора. Принципната възможност на този уред да участва в наблюдението и евентуално неговите технически дефекти или изтекъл ресурс, не са предмет на настоящия спор. Между страните не се спори, че термовизионната камера е част от интегрираната система за наблюдение. След като между страните няма спор по това обстоятелство, съдът би следвало да прецени действията на жалбоподателя и мотивите на органа, именно от гледна точка на това, че камерата е част от системата и към периода от време, който според наказващия орган, тя не е бил в употреба за наблюдение на радарни смущения, камерата е била в работен режим. Съдът счита, че вещото лице, чиято експертиза вече е приета, е установило фактите и не е необходимо неговите изводи да бъдат проверявани допълнително или повторно.

По отношение на становището на наказващия орган – в него липсват доказателствени искания, а е направен коментар на становището на процесуалния представител на жалбоподателя. Към становището на ответника е приложено незаверено извлечение от статия, както и заверени за вярност снимки от работата на интегрираната система за наблюдение.

Съдът констатира, че тези снимки са в период от време, който е извън периода описан в оспорения акт, а представеното заверено копие на статия има единствено информативен характер.

 

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИЕМА приложените към становището на ответника статия „Особености и приложения на камери приемащи изображения в инфрачервения спектър”/л.190/, както и снимки от ИСН  - /л. 194-202/ от делото.

 

Адв. К.: Няма да представям други доказателства. Моля уважаемия съд да отмени определението си по приемането на доказателствата, относно снимките касаещи въпросната дата и същите да бъдат приети като доказателства - от всички снимки е видно, че в центъра на снимките има тъмни петна, което е пряка индиция за твърденията ми, че термовизионната камера не е работила. Моля да задължите наказващия орган, с оглед разпоредбата на чл.102, 127, 128 ГПК, вр.144 АПК, да представи заверено копие от въпросното становище, за да взема съответно становище.

 

Юк. И.А: Представям и моля да бъде връчено на процесуалния представител на жалбоподателя неподписано становище от П.И. - н-к сектор РКЦ, като твърдя, че е идентично със становището представено по делото, ведно със статия и снимки, които съдът с определение не прие като доказателства.

 

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВИ на адв.К. екземпляра, който му бе  връчен от юк. И.а, ведно с приложените към него доказателства.

 

Съдът констатира, че от предоставените снимки, четири броя от предоставените със становището на ответника са с дата  04.01.2014 г.  и са изготвени от интервала 03:02:50 часа до 03:03:42 часа. Снимките отразяват част от сушата, залива и плавателни съдове, но за съда не е ясно представените снимки по какъв начин са изготвени и доколко е достоверна отразената на тях дата. Действително на снимките пише, че те са извършени в определен ден и час с точност до секунда, но на тези снимки липсва обозначаване на лицето, което ги е изготвило, както и на средството, с което са направени. Съдът счита, че не следва да кредитира предоставените снимки, предвид невъзможността да провери тяхната достоверност.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на адв. К. за частична отмяна на определението, с което съдът не е приел като доказателства по делото снимките приложени към становището на ответника, депозирано на 26.02.2015г.

 

Адв. К.: Моля да приемете и приложената към доказателствения материал справка за извършените разноски и приложени копия от договори, с които удостоверявам разноски.

 

Юк. И.А: Правя възражение за прекомерност на разноските претендирани от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

Съдът, предвид липсата на други доказателствени искания и при изяснена фактическа обстановка по спора

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. К.: Уважаеми г-н Съдия, моля при постановяване на решението по настоящото дело да се съобразите с писмени доказателства и изложеното в писмените становища от доверителката ми. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в едноседмичен срок след излизане на протокола.

 

Юк. И.А: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна. Ще представя писмени бележки.

 

Съдът определя триседмичен срок за писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: