ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 09.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На девети декември                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 897 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

Жалбоподателят К.М.М. - редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адв. К..

         Ответникът Началник сектор Регионален координационен център /РКЦ/ в Регионална дирекция „Гранична полиция” Бургас - главен инспектор П.И. - редовно призован, се представлява от юк. И.

 

         Явява се вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

И.В.И. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. К. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС:  Кои са основните характеристики на една радарна отметка, по която да се характеризира, дали същата  е „цел” или „смущение”?

 

         ОТГОВОР: Основната характеристика, по която една радарна отметка се характеризира като „цел” или „смущение”, е дали същата е стационарна по време и място. Първо, трябва да уточним от гледна точка на радара, кои цели са истински цели и кои са смущения. Целите, които представляват интерес за наблюдението, представляват истински цели. Тези, които не са в интерес на наблюдението, те се явяват смущения. Целите, които представляват интерес за наблюдението, са корабите на море. Всички останали обекти, които отразяват електромагнитната енергия, която излъчва радара  - останалите са смущения  на радара, се явява като отметка и може да маскира отразения сигнал от кораб. От тази гледна точка той се разглежда като смущение. Такива отразени сигнали може да се получат от морската повърхност, от хидрометеорологични образования  от дъждовни облаци. Разликата между цел и смущение е, че целта е стационарно по време и място, а смущението не е стационарно по време и място. Пример, ако имаме отразен сигнал от морска вълна той средно стои около 6 секунди. За тези 6 секунди ще имаме отразен сигнал от нея, след тези 6 секунди се появява друга вълна, но в друго място, в друга точка. Под „стационарност” имам предвид мястото на което съответната отметка се явява на екрана за наблюдение на оператора, а не стационарност като местоположение в съответната част от пространството. 

 

         ВЪПРОС:  Може ли да се каже, че флуктуацията на отметката около една точка, непостоянният курс и непостоянната скорост са сред тези основни за радарното смущение характеристики?

 

         ОТГОВОР: Може да се каже, че ако имаме отразен сигнал от смущение, този сигнал флуктуира и от тази гледна точка той е нестационарен по време и по място. Такъв сигнал не се появява в една точка и на него не може да бъде определен курс и скорост.

 

         ВЪПРОС: Има ли друга разлика между цел 44 на снимка 18, стр.22 от експертизата и цел 45 на стр.24 от една страна, и от друга страна, между останалите цели, посочени от Вас като истински напр. цел № 7, стр.7 цел 37/35,  снимка 3?

 

         ОТГОВОР:  За цел 7 – имаме информация още на снимка 1- от това което е изобразено на снимката, се вижда, че тя е открита от системата и се води на съпровождане, защото има системен номер – 1138, има определен курс и скорост от системата. Освен това е класифицирана като радарна без АIS – това е за 7 цел. Това означава, че това е истинска цел.

 За цел 44 – тя също се води открита, определен е вектора на скоростта, но за нея няма информация за изведени курс и скорост и тя не е класифицирана като цел без АIS.

За цел 45 – има изчислен само вектор на скоростта, няма показани курс и скорост и символ за класификация.

 

ВЪПРОС: Ако се абстрахирате от посочените номерации за целите, /говорим за жълтите номерца, присвоени от системата/ и поради липсата на означения върху ТДС за смущения с оглед на поведение като целите и опита си като специалист по радиолокация, бихте ли квалифицирали съответните цели, които не са опознати като кораби и без радарни следи – като смущения /всички изброени на стр.28 от заключението/?

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Когато операторът, в случая г-жа М., наблюдава екрана, вижда ли това, което Вие сте представил като снимки № 1 - № 27?

 

ОТГОВОР:   Да.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. К.: Какви обстоятелства се опитвате да изясните с този въпрос?

 

Адв. К.: Системата е била в този вид, така предполагам. Твърдя, че присвояването на номер с жълто обозначение, става след определен период от време на база на автоматична обработка на данни от системата, които, обаче, с оглед поведението на целта, са предоставени в оперативната самостоятелност на оператора да определи дали същите са цели или смущения. Във връзка с това – вещото лице да се абстрахира от тези жълти номерца.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. К.: Твърдите ли, че номерата, които се дават от системата, обозначени с жълти фигури, градуси и скорост, се дават по преценка на оператора?

 

Адв. К.:  Това се дава автоматично от системата.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Отговарям на въпроса на адв. К. - системата в този вид, както е конфигурирана, не показва радарни следи, защото е забранено изобразяването на радарния видеосигнал. Уточнявам, че става въпрос за техническо ограничаване на изобразяването на радарния видеосигнал. Показаните цели на екрана се изобразяват след като системата ги открие и приеме за следене, тъй като в системата информацията за целите се получава от различни източници, в случая от радар или от АIS. При обединяването системата изобразява: започва да следи целта от един от източниците и затова тези, които имат транспондер, тя ги следи чрез АIS и техните символи са триъгълници, а тези които нямат АIS – тя ги следи чрез радара, ако ги открие - и затова техният символ е кръстче. Когато говорим дали дадена цел има характер на смущение от гледна точка на системата, защото тук не можем да говорим от гледна точка на радара, ние трябва да изведем критерий и аз съм ги посочил в експертизата – първият критерий е появяването и нестационарността на символа – появява се и изчезва. Вторият критерий е, че системата не взема на съпровождане тази цел и на базата на тези критерии съм определи кои от 18-те цели наподобяват смущения.

 

ВЪПРОС: Целите, посочени от Вас като номера от 44-48 вкл., попадат ли в „мъртвата зона” на радара и изследвахте ли диаграмната насоченост на ЛКЦ - „Галата”?

 

ОТГОВОР:  Не ми е поставен такъв въпрос.

 

ВЪПРОС: Пояснете отговора на въпрос № 3 от експертизата - кои са причинителите за наличие на смущения и това ли имате предвид като отговор – Вие характеризирате в последния абзац кои са възможните причинители за смущения – за радарни смущения. Това което сте описали единствените причини за смущение ли са, или има други причинители на подобни смущения?

 

ОТГОВОР: От гледна точка на радара има и други причинители на смущения - това са високи вълни, това са преотразени сигнали, приети от странични листи на диаграмата на насоченост и също така от свръхрефракция, но тъй като ние не наблюдаваме радарната картина, а наблюдаваме обработена радарна картина от системата, в процеса на обработката, тези смущения се елиминират. Отразен сигнал от свърхрефракция не се е наблюдава в тази част от денонощието.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Картината, която е изобразена на тези снимки, които сте приложили, единствено от информацията от радара ли се получава?

 

ОТГОВОР:  Това, което се наблюдава на екрана, е информация от радара и от АIS системата.

 

ВЪПРОС адв. К.: Снимката на фиг.4, стр. 32 от експертизата от къде е взета?

 

ОТГОВОР: Снимката е взета от техническата документация на камерата. Производителя има сайт и е демонстрирал възможностите на техниката.

 

ВЪПРОС: Бяха ли Ви предоставени снимки от камерата на ЛКЦ „Галата”  за възможностите за посоченото време и час на 04.01.2014г. и доказателства за работоспособността на камерата?

 

ОТГОВОР:  Беше ми предоставен видеоархив от камерата от 3,30 часа до 4,00 часа и се виждаше, че камерата работи. Тя беше насочена към Пристанище Варна и чрез нея се откриваше преминаването на кораб „Маrti Prosperity” цел № 8, но тъй като това време не съвпадаше с времето за мъгла, аз не съм приложил снимки.

 

Адв. К.: Нямам други въпроси.

 

Юк. И.А: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Използвал си сте за заключението няколко абвиатури, моля, да ги разтълкувате, за да може съдът да ползва тази информация в съдебния си акт. Може ли да посочите какво означава АIS, ЕСДIS, СПТН?

 

ОТГОВОР: АIS – автоматична идентификационна система; ЕСДIS – електронна карта; СПТН – стационарен пост за техническо наблюдение,  „Д” – дистанция   „П” – пелинг, К1 – курс 1, К2  - курс 2. В 1 - скорост. 

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключение на вещо лице И..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесения депозит./издаден РКО  200,00 лв. на 09.12.2014г./

 

Адв. К.: Моля да приемете и приложете към доказателствения материал по делото проект на договор, съгласно който /чл.12 на стр. 6/ е посочено, че срокът на действие на охладителите на термовизорната камера е 5000 часа или 12 месеца като твърдя, че охладителят преобразува температурната разлика от  -10 º до+ 40º,  като  по този начин визуализира целите между обекта и окръжаваща среда. Представям и учебно помагало – на стр. 40, 76, 232 изрично е посочено от производителя, че следва да се правят проверки на охладителите на термовизорната камера.  Техническото средство за което доверителят ми е наказана е извън строя. В тази връзка поддържам искането в жалбата и писменото становище от 05.08.2014г., че термовизорните камери не са били работоспособни към 04.01.2014г. Във връзка с това, моля, да уважите исканията в писменото становище от 05.08.2014г. Ние твърдим отрицателен факт и доказателствената тежест е възложена на ответника. Оспорвам изцяло съдебно-техническа експертиза  по отношение на въпрос 1 и въпрос 2 като противоречиви по същността си, тъй като единствената разлика между целите, определени от вещото лице като цели е именно само и единствено присвоените от системата автоматични жълти маркерчета – както съм посочил като примери в табл.3 на стр. 30 - имат същите характеристики като цел 7. Считам, че експертизата е противоречива по 1-ви и 2-ри въпрос. Считам същата за невярна по въпрос № 3. Причинителите за смущения са изрично изброени във всички учебници по радиолокация  - вълни, прелетни птици, промяна на електромагнитното поле, дребни предмети, плуващи по повърхността като гуми, пластмаса и др. Ако експертизата се приеме в този вид, вещото лице няма как да даде отговор как целта е открита, съпровождана и след това е изчезнала, или трябва да се появила от подводница. Оспорваме изцяло експертизата.

Моля извършване на повторна експертиза от друго вещо лице или тройна експертиза по преценка на съда.

Моля да представя подробно писмено становище във връзка с отговорите от вещото лице, дадени  съдебното заседание.

 

Юк. И.А: считам искането за допускане на допълнителна или тройна експертиза за неоснователно, тъй като вещото лице изцяло и подробно е изяснил всички спорни обстоятелства по делото, зададени от жалбоподателя. Не възразявам да се приеме наръчника. Рамковото споразумение не следва да се приеме – по същество е проект на рамково споразумение и няма информация дали е открита обществена поръчка и дали е сключено в такъв вид.

 

В съответствие с правилата за разпределяне на доказателствената тежест и предвид  твърдения от адв. К. отрицателен факт, че термовизорната камера не е била изправна към периода, в който жалбоподателят М. е следвала да извършва наблюдение, съдът указва на ответника, че не е ангажирал доказателства за изправността на термовизорната камера като елемент от интегрираната система за наблюдение.

 

По искането за допускане на повторна експертиза, съдът счита следното: вещото лице в производството е представило изключително подробно заключение, разпитано в съдебно заседание вещото лице отговори изключително обстоятелствено, подробно и детайлно по поставените въпроси, отговорите се характеризираха с логичност, задълбоченост и взаимна връзка. В този смисъл съдът счита, че не е необходимо извършването на повторна експертиза.

По искането за приемане на доказателства, съдът счита, че следва да бъде уважено в частта относно представеното Ръководство за електронно оптично оборудване – учебно средство № 4 и Учебно средство № 5. По отношение на представения проект за рамково споразумение, извлечен от интернет, съдът счита, че той е неотносим към спора. В него се съдържат клаузи, за които няма данни да са одобрени от конкретни страни и по своето естество той представлява просто предложение за сключване на договор с определени параметри, но дали действително е налице такова споразумение, с такива параметри - липсват каквито и да е данни.

 

По представената декларация от вещото лице, съдът констатира, че вещото лице е заявило за изплащане разноски в размер на 238,22 лв. върху определеното му възнаграждение. Разноските са свързани с изготвяне на писма, пътувания, куриерски услуги, експертизи. Към декларацията на вещото лице са приложени доказателства за извършени плащания.

Съдът счита, че следва да определи допълнително възнаграждение на вещото лице в размер на 238.00 лв.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. К. за допускането на повторна съдебно-техническа експертиза със същите задачи, по които вещо лице И. е отговорил.

ПРИЕМА като доказателства по делото заверено Учебно помагало № 4 и № 5 за електронно-оптично оборудване.

НЕ ПРИЕМА като доказателство представено Рамково споразумение от 2013г. /да се приложи към делото за справка/.

На основание чл.171, ал. 4 от АПК и чл. 9, ал. 3 от АПК, УКАЗВА на ОТВЕТНИКА, че не представя доказателство за изправността на термовизорната камера към датата 03.01.2014 г. срещу  04.01.2014 г.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ОТВЕТНИКА да ангажира доказателства в срок до 7 дни преди следващото съдебно заседание.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на адв. К. да изрази в писмено становище своето възражение против заключението на вещото лице.

ОПРЕДЕЛЯ ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ на вещото лице в размер на 238,00 лева, вносими от жалбоподателя М. в 20-дневен срок от днес.

СЪДЪТ УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че при неизпълнение на установеното определение ще постанови осъдителен диспозитив.

 

Адв. К.: Искам да направя доказателствено искане – ответникът да даде еднозначен отговор дали към 04.01.2014 г. термовизорната камера, респективно охладителя е бил с изтекъл ресурс.

 

Юк. И.: Не мога да отговоря на този въпрос.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.03.2015 година от 13,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: