ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 20.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесети  май                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 897 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят К.М.М. - редовно призована, не се явява и не се представлява.

         Ответникът Началник сектор Регионален координационен център /РКЦ/ в Регионална дирекция „Гранична полиция” Бургас - главен инспектор П.И. - редовно призован, се явява лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на К.М.М. срещу заповед за дисциплинарно наказание, с която тя е санкционирана с наказание „порицание за срок от шест месеца”.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА доказателствените искания на жалбоподателя: да се представи цялата дисциплинарна преписка, заверено копие от техническия паспорт и техническите данни на инфрачервената камера, две заповеди с посочени номера и дати на издаване, справки от морска администрация Варна и НИМХ при БАН, както и искане за извършване на съдебна експертиза и разпит на двама свидетели.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Главен инспектор И.: Оспорвам жалбата. Считам, че направените доказателствени не са необходими, предвид фактологията, събрана по време на извършената проверка, преди и по време на налагане на дисциплинарно наказание.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно приложения опис на л.16, стр.2 от адм. дело № 628 от 2014 г. на Административен съд Варна, както и съгласно описа на л.6 от настоящото дело.

 

         ПРИЕМА доказателствата, представени от жалбоподателя, съгласно описа на лист последен от жалбата – л. 6 от приложеното адм. дело № 628/2014 г., с изключение на компютърна извадка от статия /л. 9/ от приложеното адм. дело № 628/2014 г., предвид липсата на статията със спора по настоящото производство.

 

         Съдът счита, че следва да събере допълнителни доказателства с оглед проверката на фактическите основания на заповедта, с която е наложено дисциплинарно наказание.

         Съдът счита, че следва да изиска справка от НИМХ при БАН за това каква е била температурата на морската вода във Варненския залив, метеообстановката и видимостта в района на Варненския залив, в района на нос Галата и в района на плажа под местност „Траката” за периода от 03:00 до 06:45 часа на 04.01.2014 г., както и да бъде посочено в същата имало ли е мъгла в тези райони за посочения период и какво е било движението й.

 

         Съдът счита, че следва да допусне и съдебно-техническа експертиза с въпроси, които е формулирал:

         Вещото лице да изследва записите от интегрираната система за наблюдение на стационарен пост за техническо наблюдение Галата в периода от 03:00 часа до 06:45 часа на 04.01.2014 г., като отговори на следните въпроси:

         1. В този интервал от време появяват ли се радарни отметки наподобяващи смущения?

         2. Да се посочи броя и продължителността на отметките, както и часа, в който се появяват, ако се констатират такива.

         3. Какъв би могъл да е възможният причинител на тези отметки?

         4.Доколко мъглата като атмосферно явление, ограничава възможностите на термовизионната камера на СПТН - Галата за извършване на наблюдение?

 

         ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 200,00 лева, вносим от жалбоподателя в 14-дневен срок от получаване на съобщението, по сметка на  Административен съд Бургас.

 

         Съдът към настоящия момент не е в състояние да индивидуализира вещото лице, като след изпълнение на указанията за внасяне на депозит, с определение в закрито заседание ще назначи съдебен експерт.

 

         По исканията формулирани в т. 5 и в т. 6 от жалбата, съдът не намира връзка с правния спор. Жалбоподателят М. е наказана за това, че не е предприела необходимите мерки за ефективното използване на възможностите на компонентите от ИСН, а не за това, че е пропуснала плавателен съд или евентуално лица, които са пристигнали на територията на Република България по море не по установения ред.

         Формулираните искания следва да бъдат отхвърлени, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

         ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя за изискване на справка от Морска администрация, от която да е видно местоположението на кораби на външния и вътрешен рейд на Варненския залив и Пристанище Варна – по координати.

         ОТХВЪРЛЯ искането за назначаване на комбинирана съдебна техническа и медицинска експертиза на оборудване и за представяне на становище, относно принципните възможности на лица да оцелеят във вода при атмосферните условия в нощта на 04.01.2014 г.

 

         Съдът счита, че следва да допусне до разпит при довеждане по един свидетел на двете страни.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДОПУСКА при довеждане по едни свидетел на двете страни.

 

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

         ОТЛАГА и НАСРОЧВА ДЕЛОТО за 23.09.2014 г. от 14,15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

         ДА СЕ УВЕДОМИ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ за допуснатата експертиза.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: