О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

град Бургас, №    1275                  /          08   .06.2015г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на осми юни, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СТАНИМИР ХРИСТОВ

     ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ 

 

изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 896/2015 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Частният жалбоподател Н. И. Н., в качеството на прокурист на „Бизнес-устойчиво развитие 06” ЕООД, ЕИК 112656312, със седалище и адрес на управление ***, и на „Бизнес-устойчиво развитие 07” ЕООД, ЕИК 175192505 със седалище и адрес на управление *** е оспорил определение от 06.04.2015г. постановено по АНД №177/2015г. на Районен съд - Несебър, с което е оставена без разглеждане жалбата на „Бизнес-устойчиво развитие 07” ЕООД, ЕИК 175192505 срещу наказателно постановление № 21 от 24.02.2015г. на началник отдел „Местни данъци и такси“ на община Несебър и прекратил производството по делото поради просрочие на жалбата.

Частният жалбоподател твърди, че определението на съда е неправилно, защото съобщаването на наказателното постановление не е извършено надлежно на лице, упълномощено от частния жалбоподател, и иска да бъде отменено обжалваното определение, с което производството пред районния съд е прекратено. Прокуристът на частния жалбоподател „Бизнес-устойчиво развитие 06” ЕООД се е легитимирал и като такъв на „Бизнес-устойчиво развитие 07” ЕООД. С частната жалба от името на двете дружества се атакува обжалваното определение.

Съдът, след като се запозна с всички доказателства по АНД № 177/2015г. по описа на Районен съд - Несебър установи, че жалбата сезирала този районен съд е подадена от прокуриста на „Бизнес-устойчиво развитие 06” ЕООД, ЕИК 112656312 против наказателно постановление № 21 от 24.02.2015г. на началник отдел „МДТ“ при община Несебър. Наказателното постановление постановява налагане на имуществена санкция именно на това дружество, поради което то е надлежен жалбоподател по делото. За пълнота следва да се посочи, че АУАН също е съставен срещу „Бизнес-устойчиво развитие 06” ЕООД.

С обжалваното определение съдът е оставил без разглеждане жалба на друго лице - „Бизнес-устойчиво развитие 07” ЕООД, ЕИК 175192505, каквато не се намира между кориците на делото. Само на това основание определението следва да бъде отменено и върнато на същия съдебен състав за произнасяне по допустимостта на производството, образувано по жалбата на „Бизнес-устойчиво развитие 06” ЕООД, ЕИК 112656312.

По изложените мотиви и на основание чл.235, ал.1 от АПК, Административен съд – Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 06.04.2015г. по АНД № 177/2015г. на Районен съд гр.Несебър, с което е оставена без разглеждане жалбата на „Бизнес-устойчиво развитие 07” ЕООД, ЕИК 175192505 срещу наказателно постановление № 21 от 24.02.2015г. на началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър и е прекратено производството по делото, поради просрочие на жалбата.

ВРЪЩА делото на същия съд и състав за произнасяне по допустимостта на жалбата на „Бизнес-устойчиво развитие 06” ЕООД, ЕИК 112656312 против наказателно постановление № 21 от 24.02.2015г. на началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър.

Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: