О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  901  Бургас, 20.04.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, първи състав, на двадесет и трети април две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                    Председател: Панайот Генков

 

като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело номер 895 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 127ж, във връзка с чл. 41, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на „Комерсиал Фууд“ ООД, ЕИК 203303314, със седалище и адрес на управление в гр. ***, представлявано от управителя И.Г.Д., чрез адвокат И.Г.,*** срещу действията на органите по приходите по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в Протокол с № 050900824227_3 от 08.03.2018 г. за извършване на проверка на стоки с висок фискален риск и предприети действия по обезпечаване на доказателства, потвърдени с Решение № 29 от 27.03.2018 г. на директора на ТД на НАП – Бургас. С жалбата се иска отмяна на оспорените действия, потвърдени с Решение № 29 от 27.03.2018 г. на директора на ТД на НАП – Бургас. Претендира разноски.

Ответната страна - Директорът на ТД на НАП – Бургас, не взема становище по жалбата.

Административен съд - Бургас, като взе предвид доводите на страните, след преценка на доказателствата по делото и като съобрази закона, намира следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 41, ал.3 ДОПК, пред надлежна инстанция, от лице, което е адресат на акта и има правен интерес, съдържа изискуемите по закон реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

От представената административна преписка, се установява, че на 08.03.2018 г., органът по приходите е извършил проверка на стоки с висок фискален риск с получател "Комерсиал Фууд" ООД с ЕИК 203303314, със седалище и адрес на управление – гр. Ямбол, представлявано от И.Г.Д. и на основание чл. 121а, ал. 3 ДОПК е определил обезпечение в размер на 28 353,89 лева. Проверката е обективирана в протокол с № 050900824227_3 от 08.03.2018 г. На същата дата са предприети и действия по обезпечаване на доказателствата, представляващи подробно описани продукти от месо на обща стойност – 11 284,04 лева без ДДС. Стоката е иззета и описана в приемо-предавателен протокол № 050900824227_5 от 08.03.2018 г. и е оставена на отговорно пазене в хладилна база.

При проверката е установено съответствие между данните за превозваната стока и установеното при разтоварване/получаване на стоката. Посочено е, че при извършена справка в ПП „Система за управление на приходите“ за назначените по трудово правоотношение лица от проверяваното дружество, е установено, че в него са назначени 3 лица за 01.2018 г., 3 лица за 12.2017 г., 3 лица за 11.2017 г., 3 лица за 10.2017 г., 3 лица за 09.2017 г., 3 лица за 08.2017 г., 3 лица за 07.2017 г., 3 лица за 06.2017 г., 4 лица за 05.2017 г., 3 лица за 04.2017 г., 2 лица за 03.2017 г. Въз основа на така установено е направен извод, че проверяваното лице не разполага с достатъчна кадрова обезпеченост, която да гарантира безпрепятственото осъществяване на търговската му дейност.

На 26.03.2018 г. дружеството е подало жалба, вх. № ИТ-00-3058 до ТД на НАП – Бургас, в която сочи, че действията на органът по приходите са неправилни и незаконосъобразни.

По така подадената жалба директорът на ТД на НАП – Бургас се е произнесъл с Решение № 29 от 27.03.2018 г., с което е отхвърлена жалбата на „Комерсиал Фууд“ ООД  като неоснователна. Като мотив за отхвърляне на жалбата е посочено, че съобразно резултатите от извършената на 08.03.2018 г. проверка и установените обстоятелства при извършената справка в ПП СУП за назначените по трудово правоотношение лица от проверяваното дружество, органът по приходите е установил, че дружеството не разполага с достатъчно добра кадрова обезпеченост , която да гарантира безпрепятствено осъществяване на търговската му дейност, което е определено като обстоятелства по чл. 121а, ал. 2 от ДОПК, а именно при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително затруднено.

Предмет на оспорване в настоящото производство са предприетите действия от органа по приходите по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и действията за обезпечаване на доказателствата, потвърдени с решението на директора на ТД НАП – Бургас.

При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

Протоколът, в които са обективирани процесните действия и решение № 29 от 27.03.2018 г. са издадени от компетентни органи и в съответната форма. При издаването му не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

В съставения протокол за извършване на проверка на стоки с висок фискален риск органите по приходите са се позовали на хипотезата на  чл. 121а, ал. 2 от ДОПК за предприетите действия по обезпечаване на доказателствата, но в протокола липсват относими мотиви, които да обосновават извода за наличието й. Протоколът не съдържа описание на конкретни факти и обстоятелства за това, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. Липсват установявания и за това дали дружеството има публични задължения, какви са те ако има такива и какъв е техният размер. Позоваването на факта, че за период от дванадесет месеца назад дружеството има назначени по трудово правоотношение съответно за периода 06.2017 г. – 01.2018 г. – 3 назначени лица, за периода 05.2017 г. – 4 назначени лица, за периода 04.2017 г. – 3 лица и за периода 03.2017 г. – 2 лица  е необосновано с оглед липсата на причинно-следствена връзка между този факт и вероятната невъзможност за събирането на данъци. Наличието на определен брой лица назначени на трудов договор не е нарушение на никой закон, а и органът не доказал, че обема работа във връзка с доставката на стоката изисква наличие на повече работещи лица. Дори и тогава обаче е необходимо установяване на конкретни факти, от които като пряка последица, последващото разпореждане със стоките, предмет на фискалния контрол, ще доведе до невъзможност или значително ще затрудни събирането на дължими от лицето данъци. Горестоящият орган се е позовал и на извършен анализ на дейността на дружеството, който сочел тенденция към отклонение от данъчно облагане, но за това също не са налице обективни данни в преписката, поради което не може да се прецени релевантността и на това фактическо основание.

 

Предвид изложеното съдът приема, че не са налице законоустановените предпоставки по  чл. 121а, ал. 2 от ДОПК за предприемане на мерки по отношение на стоки с висок фискален риск. Този извод обосновава и незаконосъобразност на извършените действия за обезпечаване на доказателства, предприети на основание чл. 121а, ал. 3 от ДОПК, във връзка с действията по  чл. 121а, ал. 2 от ДОПК.

По изложените мотиви оспорените действия на приходните органи по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и действия по обезпечаване на доказателствата следва да бъдат отменени като незаконосъобразни.

С оглед изхода на спора, основателно се явява и искането на жалбоподателя за присъждане на направените разноски по делото, възлизащи на 1 430 лева, от които 50 лева – заплатена държавна такса и 1 380 лева заплатено адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 41 ал. 3 от ДОПК, Бургаският административен съд, първи състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ действията на органите по приходите по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в Протокол с № 050900824227_3 от 08.03.2018 г. за извършване на проверка на стоки с висок фискален риск и предприети действия по обезпечаване на доказателства, потвърдени с Решение № 29 от 27.03.2018 г. на директора на ТД на НАП – Бургас.

ОСЪЖДА ТД на НАП - Бургас да заплати на „Комерсиал Фууд“ ООД, ЕИК 203303314, със седалище и адрес на управление в гр. ***, представлявано от управителя И.Г.Д. съдебно-деловодни разноски в размер на 1 430 (хиляда четиристотин и тридесет) лева.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

 

                                                                                                СЪДИЯ: