ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 10.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети юни                                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 895 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.А.Г., редовно призован,  не се явява. За него адвокат Г.И., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Г.А.Г. против Заповед № ПЗ-207/08.04.2014година на началника на областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”Бургас, с което е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от 6 месеца.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата. Считаме същата за основателна. Поддържаме искането за разпит на свидетел, като същия да бъде призован по местоработата му в районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Малко Търново. Други доказателствени искания нямам към момента.

 

В ЗАЛАТА ВЛИЗА адвокат К., процесуален представител на жалбоподателя, с приложено по делото пълномощно.

 

Съдът запозна адвокат К. с извършените до момента процесуални действия.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам казаното от колегата И.. Придържам се към искането за разпит на свидетел. Няма да соча други доказателства към момента.

 

ОТВЕНИКЪТ: Считам жалбата за неоснователна. Поддържам си заповедта. Представил съм пълната административна преписка.  Нямам какво допълнително да представям.

Моля да имате предвид, че свидетелят който се иска работи на смени и по възможност същия да бъде призован чрез деловодството на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Бургас.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА при условията на призоваване искания от процесуалния представител на жалбоподателя свидетел, а именно - И.И.К., който да бъде призован по месторабота, чрез деловодството на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 20 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, по сметка на Административен съд-Бургас, във връзка с допуснатия свидетел. УКАЗВА на жалбоподателя, че ако не бъдат представени доказателства за внасяне на определения депозит, свидетеля няма да бъде призован.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания към момента.

 

Съдът поради липса на доказателствени искания и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.09.2014 г.  от 10.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. Да се ПРИЗОВЕ свидетеля след представяне на доказателства за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: