О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер 835            Година 22.05.2014          град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 894 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на П.С.Ч. *** против виза за изготвяне на проект за довършване на законен строеж в УПИ ХVІІІ-657, кв.60 по плана на гр.Созопол издадена на 21.03.2014г. от главния архитект на Община Созопол.

С разпореждане № 2156/24.04.2014г. на основание чл.158, ал.1 във връзка с чл.151 т.3 от АПК, жалбата е оставена без движение и е указано на жалбоподателката, че в 7-дневен срок от уведомяването следва: 1.Да посочи изрично обжалва ли по съдебен ред издадена виза за проектиране; 2.В случай, че се оспорва визата, жалбата да се приведе в съответствие с изискванията на чл.150 от АПК, като се посочи в какво се състои искането и; 3.Да заплати държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ. В разпореждането на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Съобщенията с указанията на съда са получени лично от жалбоподателката на 09.05.2014г. и определения срок за отстраняване на нередовностите по жалбите изтича на 16.05.2014г.. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите не са отстранени, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.Ч. *** против виза за изготвяне на проект за довършване на законен строеж в УПИ ХVІІІ-657, кв.60 по плана на гр.Созопол издадена на 21.03.2014г. от главния архитект на Община Созопол.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 894 по описа за 2014г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: