ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,17.09.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седемнадесети септември                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                   

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 893 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.Т., редовно уведомена, не се явява.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Д. Д., редовно уведомен, се явява лично.

         За двамата се явява адв.Антон С., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А., която представя пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

И.С.Ф., редовно уведомен, се явява лично и с адв.К., който представя пълномощно;

К.Д.Ф., редовно уведомена, се явява лично;

Г.И.Ф., К.В.Р., И.Р.Г., Л.В.Р., Е.Г. Д.а, Г.Д.П. и С.Б. Д.а, редовно уведомени, не се явяват и не се представляват.

 

Главен архитект на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

        

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.С.: Считам, че не са налице процесуални пречки да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А.: Да се даде ход на делото.

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

Заинтересованата страна К.Ф.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Нямам възражение по хода на делото.

 

         По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.С.: Заявяваме на основание чл.155, ал.1 от АПК,  че оттегляме жалбата си и на основание чл.159, т.8 моля да прекратите настоящото производство.

 

         Юрисконсулт А.: Не възразявам. Моля да се уважи искането на жалбоподателите за прекратяване на настоящото производство.

         Адв.К.: Не се противопоставям.

         Заинтересованата страна К.Ф.: Съгласна съм.

         Юрисконсулт Д.: Нямам възражение да се прекрати делото, поради оттегляне на жалбата.

 

 

След като се съобрази с направеното в днешно съдебно заседание искане от процесуалния представител на жалбоподателите и със становищата на ответниците по жалбата, съдът намира, че следва да уважи искането с правно основание чл.155, ал.1 от АПК. Според правилото на цитираната разпоредба „При всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или от части”. Анализът на цитираната правна норма налага извода, че оттеглянето е процесуален акт, с което легитимираният да търси защита правен субект се разпорежда едностранно с предмета на делото, а десезиращото действие има за последица заличаване на извършените от съда и страните процесуални действия с обратна сила.

Предвид гореизложеното настоящият съдебен състав намира, че  фактическите основания, визирани в хипотезата на чл.155, ал.1 от АПК са осъществени и не са налице процесуални пречки за уважаване на искането.

 Поради това на основание чл.159, т.8 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.Д.Т. с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, 1т.5 и Л.Д.Д. с ЕГН **********,*** против мълчалив отказ на Началника на РДНСК-ЮИР да се произнесе по жалбата във връзка с чл.216, ал.7 от ЗУТ.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 893/2014г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес за присъстващите в съдебно заседание страни и в 7-дневен срок, считано от уведомяването на неявилите се.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: