О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер   939            06.06.2014г.                 град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на шести юни две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 892 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба на М.Б.Н. *** против експертно решение № 45/30.01.2013г., издадено от специализиран състав на НЕЛК по психични болести. Иска се от съда да отмени оспорвания административен акт. Жалбата е администрирана и е образувано АХД № 892/2014г. по описа на Административен съд – Бургас, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 02.07.2014г. от 14,10 часа. На 16.05.2014г. по делото е депозирано волеизявление за оттегляне на оспорвания акт, както и МЕД на жалбоподателката Н.. На 04.06.2014г. е направено искане от адвокат Хаджиатанасова за присъждане на извършените съдебно-деловодни разноски. В подкрепа на искането са представени договор за правна защита и съдействие, пълномощно и списък на разноските.

Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 и ал.2 от АПК при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал. За оттегляне на акта след първото по делото заседание е необходимо съгласие и от оспорващия. В настоящия случай оттеглянето на експертно решение № 45/30.01.2013г. изхожда от органа, който го е произнесъл, съдържа недвусмислено волеизявление за основателност на жалбата и е насочено към заличаване на породените правни последици. Оттеглянето на решението е извършено преди провеждане на първото съдебно заседание, поради което не се изисква съгласието на оспорващия. Същото има за последица заличаване на извършените от съда и страните процесуални действия с обратна сила и обосновава прекратяване на делото.

Ведно с волеизявлението за оттегляне на ЕР № 45/30.01.2013г., по делото е представено медицинското досие на Геновска, което в хипотезата на чл.156, ал.1 от АПК не следва да се приема и приобщава към доказателствения материал.

Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.2 от АПК подателят на жалбата има право на разноски по ал.1 и при прекратяване на делото поради оттегляне на оспорения от него административния акт. В настоящия случай е безспорно установено, че Н. е извършила разходи за оспорване на експертното решение в размер на 300 лева, които следва да й се присъдят.

 

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, първи състав,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 892/2014г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

            ВРЪЩА на НЕЛК – гр.София МЕД на М.Б.Н., съдържащо 60 листа.

ОСЪЖДА НЕЛК – гр.София да заплати на М.Б.Н. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 300 лева.

            Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

            Препис от определението да се изпрати на страните.

 

 

 

 

 

СЪДИЯ:………………………