ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 810                Година 10.04.2018             град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на десети април две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                       Председател: Даниела Драгнева

 

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 891 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на С.К.К. в качеството му на ЕТ „Сток-С.К.“ с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к.“Лазур“ *** против разпореждане за предварително изпълнение на наложената ПАМ със заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-107-0269657/05.04.2018г. на директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр.Бургас. С жалбата се прави искане да се отмени обжалваното разпореждане.

Ответникът – Директор на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП, представя административната преписка по издаване на обжалваната заповед и не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК, във връзка с чл.186, ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

Със заповед № ОП-107-0269657/05.04.2018г. на директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр.Бургас, на основание чл.186, ал.1, т.1, б“г“ от ЗДДС и чл.186, ал.3 от ЗДДС, за нарушение на чл.118, ал.6 от ЗДДС, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – бензиностанция „Черни връх“, находяща се на път Бургас-Средец и забрана достъпа до него за срок от 7 дни.

В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ, за което са посочени четири фактически основания, а именно: 1.нивомерната система не подава данни чрез дистанционна връзка за определяне на наличните количества горива в резервоарите; 2. Наличното количество в момента на проверката е бензин 95Н в резервоар – 2 976,85 литра, бензин 95Н – 2764,48 литра, дизел резервоар 3 – 15 925,62 литра, дизел 4 – 17 093,88 литра и резервоар 5 газ – 2 417,44 литра, т.е. обекта осъществява дейност и има налични горива в резервоарите, за които не се подава информация; 3. Последваща справка в НАП показва, че от дата 28.04.2015г. до настоящия момент нивомерната измервателна система не е подавала данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обекта; 4.Дружеството е регистрирано по ЗДДС; 5.Средно-дневните обороти варират между 2 000,00 лева и 17 000,00 лева и е недопустимо до настоящия момент дружеството да осъществява дейност в противоречие с изискванията на закона.; 5.годишните финансови резултати от дейността по години: за 2016г. – счетоводна печалба 102 549,82 лева, за 2015г. – счетоводна печалба 109 614,82 лева, за 2014г. – счетоводна печалба 52 196,87 лева, което предполага наличие на финансов ресурс за привеждане на дейността в съответствие с нормативните изисквания за нея.       

Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите от гориво чрез ЕСФП в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност, от закъснението на изпълнението да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета.  Посочено е и че налагането на финансовата дисциплина, чрез спазване на отчетността при реално реализирани продажби без отклонение в данъчното облагане безспорно представлява защита на особено важни държавни и обществени интереси, свързани с регулярност на приходите в държавния бюджет и нормално функциониране на държавна бюджетна система. Констатираното нарушение обосновава извода за укриване на приходи, които не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер в тяхната съвкупност. Това нарушение води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес, както за държавата, така и за обществото. Следователно с предварителното изпълнение са осъществява защита интереса на фиска, свързан със заплащане на данъци върху действително реализираните приходи от продажби. Установяването на укрити приходи от продажби, до което ще се стигне, когато не се отчетат реализираните количества горива и следователно не се документират продажбите попада в хипотезата на „трудно поправими вреди“ по чл.60, ал.1, предл.4 от АПК.  Разпореждането е съобразено и с характера и целта на наложената ПАМ – преустановителен и превантивен характер с цел предотвратяване укриването на приходи и отклонение от данъчно облагане и с оглед на това отлагането на ПАМ във времето би попречило за постигане на посочените цели. Охраняването на държавния бюджет безспорно обосновава наличието на хипотеза на защита на особено важен държавен интерес, изразяващ се в гарантиране и осигуряване на постъпления в него. Обстоятелството, че нивомерната измервателна система не предава данни към НАП в деня на извършената проверка, препятства възможността за проследяване на регистрираните обороти и влияе върху размера на публичните му задължения, което от своя страна води до ощетяване на фиска. Превенцията срещу този нежелан резултат за фиска, а от там и за държавата и обществото е именно разпореждането за предварително изпълнение на ПАМ. 

Разпореждането, с което е допусната предварителната изпълнение на заповедта, е незаконосъобразно.

Съгласно нормата на чл.188, ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

Следва да се има в предвид, че когато законодателят с норма в закона допуска предварително изпълнение на някоя категория административни актове, той предпоставя, че за тази категория актове, с оглед техния предмет и обществените отношения, които охраняват, се презумира наличието на една или няколко от предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК. Само в тези случаи може да се обобщава, че всеки административен акт от тази категория защитава особено важни интереси – държавни и обществени и именно това налага неговото предварително изпълнение. Във всички останали случаи административният акт подлежи на изпълнение след влизането му в сила, тоест принципа е че административните актове се изпълняват след като влязат в сила, а хипотезата, при която на акта е придадено предварително изпълнение със закон е изключение, като в тежест на органа е да докаже наличието на сочената от него предпоставка.

От регламентираните в чл.60, ал.1 от АПК хипотези се вижда, че такова разпореждане може да бъде постановено само в изключителни случаи, при наличието на една или повече от предпоставките. Приложението на чл.60, ал.1 от АПК за всеки административен акт, когато за този акт законът не предвижда предварително изпълнение, не е разума на закона вложен в тази разпоредба.

От административния орган са посочени шест фактически основания за допускане на предварително изпълнение на издадената заповед, от които обаче не могат да се обосноват направените изводи за допускане на предварително изпълнение на издадената заповед.

Административният орган е приел, че предварителното изпълнение следва да се допусне на няколко основания, първо – за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, второ – за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, трето -  поради съществуваща опасност, изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено и четвърто – тъй като от закъснението на изпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета.

Първото посочено основание – за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, не е предвидено от законодателя, като основание за издаване на разпореждане за допускане на предварително изпълнение на наложената ПАМ. Това основание е предвидено в нормата на чл.22 от ЗАНН, но за налагане на принудителни административни мерки, а не за допускане на разпореждане за предварително им изпълнение, поради което същото не обосновава извода за необходимостта от такова изпълнение.

Посочените факти, не обосноват и наличието на другите посочени основания – за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите от горива чрез ЕСФП в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения; поради съществуваща опасност, изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено и тъй като от закъснението на изпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета.

На първо място, неподаването на данни по чл.118 в НАП е основание за налагане на ПАМ, а не за допускане на нейното предварително изпълнение, тъй като това означава, че за всяка ПАМ аналогична на процесната би следвало да има винаги  предварително изпълнение и ако то е било нужно, законодателя изрично би го предвидил, а не би оставил това да се извършва въз основа на преценка за всеки конкретен случай от административния орган. В този смисъл и третото посочено фактическо основание - че от 28.04.2018г. до момента на издаване на заповедта, нивомерната инсталация не е подавала данни, което е основание за налагане на ПАМ, но не и за допускане на нейното предварително изпълнение.

На второ място този извод не се обосновава и от второто посочено фактическо основание, а именно, че търговеца има в наличност посочените количество горива. Наличието на горива има за последица единствено възможността на търговеца да осъществява своята търговска дейност, но не обосновава извода, че е налице необходимост от предварително изпълнение на ПАМ.  

На трето място този извод не се обосновава и от четвъртото посочено фактическо основание, а именно, че дружеството е регистрирано по ЗДДС. Извършената регистрация води до единствения извод, че дружеството е имало задължението, респективно правото да се регистрира по ЗДДС, съответно то е носител на задълженията предвидени в този закон, но не и че е налице необходимост от предварително изпълнение на ПАМ.

На четвърто място този извод не се обосновава и от петото и шестото  посочени фактическо основание, а именно, че дружеството има средно-дневни обороти между 2000,00 лева и 17 000,00 лева и е недопустимо да осъществява дейност в противоречие с изискванията на закона, както и че с оглед размерите на декларираните печалби, се предполага наличието на финансов ресурс за провеждане на дейността в съответствие с нормативните изисквания за нея. Всяко едно физическо и юридическо лице при осъществяване на своята дейност следва да се ръководи и съобразява с нормативните изисквания за нея, като е без значение какъв е размера на неговите обороти, съответно декларирания финансов резултат. Да се приеме обратното би означавало, че лица които декларират счетоводна загуба, нямат „финансов ресурс за провеждане на дейността си в съответствие с нормативните изисквания за нея“, съответно това да обоснове отпадане на предвидените от законодателя задължения, което е недопустимо.  Също така, наличието на каквито и да е обороти на търговеца, съответно размерите на декларираната печалба, не са сред основанията въз основа на които да се направи извода за наличието на нужда от предварително изпълнение на наложената ПАМ.

Както беше посочено вече, заповедта за налагане на ПАМ по ЗДДС е административен акт, за който законодателят не е допуснал предварително изпълнение по нормативен път. Това означава, че по принцип целта, за която се налага ПАМ на основание чл.186, ал.1 от ЗДДС, ефективно може да бъде постигната без да се налага предварителното изпълнение на тази мярка. Самата мярка се състои в запечатването на търговския обект, в който е констатирано нарушението, за определен срок, не по-дълъг от 30 дни. Със запечатването на търговския обект се цели преустановяване на административното нарушение. С тази ПАМ не може да се защити фиска, защото изпълнението и́ не се състои в събирането или предотвратяване на разхищаването на средства и имущество, които съответния търговец притежава и които могат да послужат за ефективно събиране на дължими публични задължения. Затова, нейното предварително изпълнение по никакъв начин не може да допринесе за защита интереса на държавния бюджет, свързан със заплащането на данъци върху действително реализирани приходи, както твърди органа. Ефектът от изпълнението на процесната ПАМ не би бил по-различен, ако тя се изпълни след като влезе в сила административният акт, който я постановява.

Установяването на укрити приходи от продажби може и да попада в хипотезата на труднопоправими вреди, но само ако се констатирана, макар и чрез косвени доказателства, че заплащането на данъчните задължения, произтичащи от тези укрити приходи не може да бъде обезпечено. Дори тогава обаче с предварително изпълнение на ПАМ, като процесната не може да се предотврати настъпването на труднопоправимата вреда. Със запечатването на търговският обект не може да не постигне предотвратяване на укриването на приходи, нито да се обезпечат публичните вземания възникнали от тези укрити приходи, както и не може да доведе до защита на вземанията, които фискът евентуално има. Също така, в конкретния случай не е констатирано неотчитане на продажби, които биха могли да обосноват извода за укриване на приходи, доколкото в нормата на чл.118, ал.6 от ЗДДС, е предвидено допълнително задължение за лицата по чл.118, ал.1 от ЗДДС, които извършват доставки/продажби на течни горива от търговски обекти, да подават по дистанционна връзка на НАП и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия с течни горива. В случая не се твърди и не е установено, че търговеца е извършвал продажби, които не са отчитани по предвидения от законодателя ред, поради което и изводът за укриване на приходи е необоснован.

На следващо място, абсолютно неправилно административният орган счита, че превенцията срещу ощетяване на фиска е именно разпореждането за предварително изпълнение. Предварителното изпълнение означава единствено, че административният акт ще бъде изпълнен преди да е влязъл в сила. Заповедта за налагане на ПАМ, с която е постановено запечатване на търговски обект няма по никакъв начин да обезпечи неощетяването на фиска, защото чрез запечатването на търговския обект не могат да се събират данъчни задължения. Напротив, така дейността на търговеца временно ще бъде спряна, а от там и неговите приходи, които да обезпечат плащането на публични задължения.

Независимо от горното, видно от представената административна преписка към момента на издаване на процесната заповед – 05.04.2018г. е съставен акт за установяване на административно нарушение, но не е издадено наказателно постановление. Същевременно в хипотезата на допускане на предварително изпълнение на наложената ПАМ по ЗДДС, преди съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление против жалбоподателя, се стига до нарушаване на неговите права. В нормата чл.187, ал.4 ЗДДС, е предвидено, че „Принудителната административна мярка се прекратява от органа, който я е приложил, по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло.“, тоест налице е законова възможност за прекратяване на наложената ПАМ в случай на заплащане на глобата/имуществената санкция, без значение дали наказателното постановление се оспорва и влязло ли е в сила, която възможност изрично е посочена в процесната ЗНПАМ. С допускане на предварително изпълнение на тази ПАМ, преди издаване на НП за констатираното нарушение, от една страна търговеца се лишава от тази процесуална възможност за защита, а от друга страна това води до невъзможност да се постигнат целените от законодателя правни последици с налагането на ПАМ, а именно своевременно заплащане на наложната глоба/имуществена санкция. Също така, в случая, не допуснатото предварително изпълнение, а своевременното издаване на АУАН и наказателно постановление за констатираното нарушение би довело до защита на държавния бюджет, тъй като в него биха били налице своевременно постъпления от заплащане на наложените глоби/имуществени санкции, а безспорно от действията по запечатване на един търговски обект, не биха постъпили никакви приходи в полза на държания бюджет, както беше посочено вече.  

С оглед на изложеното, искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-107-0269657/05.04.2018г. на директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр.Бургас, е основателно и следва да бъде уважено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.60, ал.5 и ал.6 от АПК, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-107-0269657/05.04.2018г. на директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                          

 

СЪДИЯ: