ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 30.05.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесети май                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 891 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Зеда тур“ АД, редовно уведомен, се явява адвокат Д.П., с пълномощно по делото.

          За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт В., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

          АДВ. П.: Считам, че не са налице процесуални пречки. Моля да дадете ход на делото.

          ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:          

Производството е образувано по жалба на основание чл. 256 от АПК да се задължи Община Несебър, чрез кмета на общината, да извърши фактически действия по надлежно връчване на АУЗД № 961, 962 и 963, всички от 31.10.2016г.

 Към жалбата са представени писмени доказателства, а след указания на съда ответникът представи доказателства по опис с придружително писмо от 26.04.2017г.

В жалбата е направено искане за разпит на трима свидетели, по което съдът не се е произнесъл поради липса на становище от ответната страна по това доказателствено искане.

 

АДВ. П.: Поддържам жалбата.

По отношение на свидетелите, ако ответната страна не оспорва обстоятелството, че са провеждани посочените в искането телефонни разговори и това, че сме посещавали на място аз и Василка Славова Маринова, която е посочена в искането на общината, с искане да ни бъдат връчени актовете, както и че тези актове не са ни връчвани, тогава се отказваме от свидетелите.

Други доказателствени искания нямам.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата.

Относно разпита свидетелите, то аз не оспорвам тези обстоятелства, които ще установяват същите. Оспорвам само връчването, което по закон е спазено, както и че са обяснили колегите в Община Несебър. Също така моля да приемете като доказателство и уведомителното писмо до частен съдебен изпълнител д-р Росица Стоянова, с район на действие Районен съд – Несебър, с който органът по приходите е обяснил как точно се разпределят сумите по актовете.

АДВ. П.: Запознат съм. Считам, че тези доказателства не са относими към предмета на конкретното дело, доколкото искането ни е за връчване на самите актове и досежно бездействието на Община Несебър. Моля да не ги приемате. Евентуално, предоставям на съда.

 

По представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, съдът намери, че следва да бъдат приети, а тяхната доказателствена стойност следва да бъде отчетена при постановяване на окончателния съдебен акт, поради което и предвид липсата на други доказателствени искания, с оглед отказа на жалбоподателя за разпита на свидетели, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези представени от Община Несебър, представените с придружителното писмо с вх. № 4140/26.04.2017 г., както и представените такива в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. П.: Уважаеми г-н Съдия, моля да уважите искането по следните съображения:

Административният орган твърди, че е връчил актовете съгласно чл. 32 от ДОПК чрез прилагане по досието. Фактическият състав на чл. 32 ДОПК, гласи първо, че следва лицето да не е намерено на адреса за кореспонденция. Второ, да се направят най-малко две посещения през 7 дни. Трето, ал. 2 от посочената разпоредба задължава административния орган да установи тези обстоятелства или да удостовери тези обстоятелства с протокол за всяко посещение на адреса. Видно от представената преписка, посочените изисквания на фактическия състав на връчването чрез прилагане към досието не са изпълнени.

С оглед на изложеното, моля да уважите направеното искане и да задължите общината да ни връчи надлежно посочените в искането актове.

Моля да ни дадете срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаеми административен Съдия, моля да отхвърлите жалбата като недопустима.  Смятам, че представените по делото доказателства с придружителното писмо от 25.04.2017 г. доказват, че административния орган правилно е връчил актовете и съответната страна би могла да се осведоми от сайта на общината и от таблото на общината. С оглед на това, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата на „Зеда тур“ АД.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.42 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: