О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  756

 

гр. Бургас, 8 май 2014 г.

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на осми май, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                       

                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова адм. д. № 891 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба, подадена от адв. Мариела Суанска, действаща като процесуален представител на „ВИКТОРИАЛ” ЕООД гр. Златоград против мълчалив отказ на Директора на Дирекция "Местни данъци и такси" при Община Бургас за отписване на вземания поради погасяването им по давност на осн. чл. 173 ДОПК.

Жалбоподателят счита, че в случая се касае за мълчалив отказ на компетентния административен орган, който е незаконосъобразен поради съществено нарушение на процесуалните правила, неправилно приложение на материалния закон и е несъответен с целта на закона. Иска отмяна на обжалвания акт от съда и постановяване на решение, с което да бъде задължен Директора на Дирекция "Местни данъци и такси" при Община Бургас да отпише вземания на Община Бургас към „ВИКТОРИАЛ” ЕООД гр. Златоград- главница за такси в общ размер 3 888лв. и лихви за забава върху тази сума за периода 01.10.2001г.- 31.12.2005г., в размер на 1 523, 48 лв., и законна лихва върху главницата, считано от 07.04.2006г., поради погасяването им по давност, както и да бъде уведомен съдебния изпълнител по изп. дело № 20075400400002 по описа на ДСИ гр. Златоград да прекрати изпълнението относно посочените суми.

Ответникът директор на Дирекция "Местни данъци и такси" при Община Бургас чрез процесуалния си представител, е на становище за процесуална недопустимост на подадената жалба.

Съдът намира, че жалбата е процесуално недопустима, и като такава следва да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производство по нея да се прекрати.

Съображенията са следните:

С молба, подадена на 5.03.2014г., жалбоподателят е поискал от ТД”Приморие”, отдел ”КРДПС” в Община Бургас, в качеството му на орган по приходите да отпише поради изтекла давност посочените по- горе задължения. С жалба вх.№ 70- 00- 2052/ 31.03.2014г. пред Директора на Дирекция "Местни данъци и такси" при Община Бургас, е обжалвал мълчалив отказ на общинската администрация за отпише вземанията, с искане за неговата отмяна и произнасяне по същество по направеното искане и уведомяване на ДСИ гр. Златоград, за прекратяване на изпълнително дело № 20075400400002.

Тъй  като по подадената жалба вх.№ 70- 00- 2052/ 31.03.2014г., Директора на Дирекция "Местни данъци и такси" при Община Бургас не се е произнесъл. Пред съда е оспорен, постановен, според жалбоподателя мълчалив отказ.

Съдът намира, че непроизнасянето на Директора на Дирекция "Местни данъци и такси" при Община Бургас, с искания от жалбоподателя акт по смисъла чл. 173 от ДОПК, не съставлява и мълчалив отказ по чл. 58, ал.1 от ДОПК, който, съгласно правната доктрина и съдебна практика, съставлява, индивидуален административен акт. В тази връзка следва да се посочи, че за да е налице мълчалив отказ, следва компетентният административен орган да е задължен по силата на законова регламентация да се произнесе в предвидения срок. В този случай, при липсата на произнасяне, е налице мълчалив отказ. Съгласно правилото на чл. 58, ал. 1 от АПК непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде акта. Мълчаливият отказ е индивидуален административен акт по определението на чл. 21, ал. 1 АПК. Същият подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, но следва да се има пред вид, че не всяко бездействие на администрацията е мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 АПК. Мълчалив отказ е налице само тогава, когато искането е отправено до компетентния административен орган и се отнася до издаване на индивидуален административен акт или до отказ на административния орган да извърши или да се въздържи да извърши определено действие, т. е. когато органът има задължение да се произнесе по направеното искане. Последното задължение следва да е нормативно предвидено, тъй като само тогава се засягат признати права и интереси на заинтересованата от издаването му страна. В случая, Директорът на Дирекция "Местни данъци и такси" при Община Бургас, не е имал правомощието да се произнесе по отправеното искане, тъй като е безспорно между страните по делото, че събирането на публичните задължения за неплатени в законоустановения срок такси, е възложено на Държавен съдебен изпълнител при РС гр. Златоград. При това положение, именно държавният съдебен изпълнител, комуто е възложено събирането на публичното, е компетентен орган във връзка с действията по принудително изпълнение, за събиране вземанията на Държавата. Той има правомощията да установи, дали възложеното за събиране публично вземане е погасено по давност, и съответно ако установи, че същото е погасено по давност, да прекрати образуваното пред него изпълнително производство. В тази връзка, следва да се посочи, че изтичането на погасителна давност е сред основанията за погасяване на публичните вземания /арг. чл. 168, т.3 от ДОПК/, като погасяването на публичното вземане представлява и основание за прекратяване на принудителното изпълнение /арг. от чл. 225, ал.1, т.1 от ДОПК/. По делото нито се твърди, нито се установява, да е налице произнасяне на ДСИ по повод заявено искане, по въпроса за погасяване по давност на публичните вземания, възложени му за събиране, нито да е последвало прекратяване на образуваното производство поради погасяване на задълженията. При положение, че липсва произнасяне на компетентния орган, който в случая е ДСИ относно погасяване на задълженията по давност, респ. за прекратяване на образуваното изпълнително производство на това основание, то и Директорът на Дирекция "Местни данъци и такси" не е разполагал с правомощието да приложи разпоредбата на чл. 173 от ДОПК, в искания смисъл.

Ето защо, в случая, при липсата на нормативно установено задължение на Директорът на Дирекция "Местни данъци и такси" при Община Бургас за произнасяне по подадената пред него жалба, с искане  по смисъла на чл. 173 от ДОПК, не може да се формира и мълчалив отказ.

По изложените съображения, съдът намира, че жалбата на „ВИКТОРИАЛ” ЕООД гр. Златоград, е процесуално недопустима, като подадена против акт (мълчалив отказ на Директора на Дирекция "Местни данъци и такси" при Община Бургас), който не подлежи на оспорване.

Това налага същата да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено, поради наличие на предпоставките по чл. 159, т. 1 от АПК.

         Затова и поради мотивите, изложени по – горе Административен съд  гр. Бургас, VІ състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от адв. Мариела Суанска, действаща като процесуален представител на „ВИКТОРИАЛ” ЕООД гр. Златоград против мълчалив отказ на Директора на Дирекция "Местни данъци и такси" при Община Бургас, за отписване на вземания поради погасяването им по давност на осн. чл. 173 ДОПК.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 891/ 2014г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                               СЪДИЯ: