ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 17.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седемнадесети септември                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 891 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят – Директор ТП ДЛС „Ропотамо”-редовно призован, се представлява от юк. Т..

         Ответникът Директор на Дирекция „МДТ” при Община Приморско - редовно призован, се представлява от адв. К..

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Предвид изявленията на страните, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на директора на ТП „ДЛС Ропотамо” против отказ за издаване на данъчни оценки от Директора на Дирекция „МДТ” към Община Приморско.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: Можете ли да представите изричен акт, с който директорът е оправомощен да издава такива данъчни оценки?

 

Адв. К.: Не мога да отговоря в момента. Трябва да проверя.

 

СЪДЪТ констатира, че на л. 62 от делото е представено изявление от Директора на Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско, по силата на което е заявено, че компетентен да издаде или да откаже да издаде удостоверение за данъчна оценка е служител на общинската администрация. Видно от представените доказателства към изявлението, директорът на тази дирекция организира и контролира работата по приемане и обработване на данъчни декларации и документи по ЗМДТ. В представената длъжностна характеристика, обаче, липсва изрично записване, че директорът на тази дирекция е компетентен във връзка с издаването на удостоверения за данъчни оценки, съответно отказът за издаването на такива удостоверения. Дотолкова, доколкото кметът на общината представлява общината и е административен орган с обща компетентност, към настоящия момент съдът счита, че липсват достатъчно доказателства за изричното възлагане на такива правомощия от `кмета на общината върху Директора на Дирекция „МДТ” .

С оглед на изложеното СЪДЪТ УКАЗВА на процесуалния представител   на ответника, че следва да ангажира допълнителни доказателства в тази насока.

Съдът счита, че следва да извърши процесуални действия в днешното съдебно заседание въпреки установената неяснота, относно пасивната процесуална легитимация в производството, като в следващото съдебно заседание ще бъде извършена допълнителна преценка за това кой следва да бъде конституиран като ответник въз основа на евентуално представените доказателства.

 

Юк. Т.: Поддържам жалбата. С оглед установяване компетентността на ловното стопанство относно това, че има право като легитимно лице да инициира преписка по съставяне на актове за държавна собственост, моля, да бъде прието като доказателство писмо рег. индекс № 55-00-118/06.06.2011 г. на Регионална дирекция по горите – гр. Бургас, с което е изпратено друго такова на Изпълнителна агенция по горите, като в него се определя реда по прилагането на чл. 27, ал. 5, т. 3 от Закона за горите за удостоверяване правото на Държавата върху държавни горски територии, тъй като по Закона за горите липсва изричен ред за съставяне на актове за държавна собственост и по точно за легитимните лица. Моля да бъде приет документа, тъй като той се  тълкува  по аналогия. Моля да бъдат приети като доказателства два акта за Частна държавна собственост, съставени от Областна управа като част от преписката, в които участва издадено от Община Приморско удостоверение за данъчна оценка. Представям ги с оглед на това, че има практика по актуването на териториите държавна собственост и досега не сме срещали проблеми при издаване на данъчни оценки. Данъчните оценки са издавани на база наши искания с приложени скици и характеристики на имотите.

 

Адв. К.: Оспорвам представените доказателства, като ги считам за неотносими към спора. Представените писма от Директора на Държавно горско стопанство и от Директора на Изпълнителната агенция по горите, считам че са вътрешнослужебни актове, които не могат да уредят отношенията по актуване на имот държавна собственост. Същите са уредени в Глава 5 от Закона за държавната собственост и там са упоменати лицата, които могат да актуват и да инициират преписка за актуване. По отношение на двата акта за частна държавна собственост, считам че са неотносими и касаят друго производство.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮК. Т.: Съществува ли материално-правен спор между Държавата и дружеството-жалбоподател?

 

         Юк. Т.: Такъв спор съществуваше към момента в който излезе съдебно решение, с което бяха признати тези имоти. Представили сме съдебни решения, с които по протест на прокурора има влязло в сила решение на Бургаски районен съд, потвърдено от Административен съд Бургас, с което е отменено решението на Поземлена комисия Приморско по отношение призната собственост. Представили сме заповед на началника по СГКК Бургас, който на база на влязло в сила съдебно решение е описал имотите като собственост на Община Приморско. Заповедта е влязла в сила. Към исканията за издаване на данъчни оценки, имотите по силата на Закона за горите представляват държавна собственост. След описване на имотите като собственост на Община Приморско в края на 2012 година инициирахме издаване на скици от СГКК Бургас, а през месец януари инициирахме и преписки за издаване на данъчни оценки.

 

         Адв. К.: Относно собствеността, производството по отмяна на решението на поземлената комисия, считам за неотносими. С това решение не са признава собственост, както и самите скици не касаят решаването на собствеността.

 

Предвид изявленията на страните и след като се запозна със съдържанието на представените доказателства, съдът констатира следното:

         Представените едно писмо с приложени към него удостоверения представляват вътрешнослужебна кореспонденция между Изпълнителна агенция по горите гр. София и ДЛС „Ропотамо”. Тези документи нямат връзка към спора, а представляват становище на един административен орган до друг административен орган.

         Що се отнася до представените Актове за частна държавна собственост с №№ 5582 и 6558, съдът констатира, че тези актове се отнасят за имоти, които не са идентични с имотите описани в жалбата.

         По изложените съображения, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИЕМА като доказателства представените документи.

Документите да се приложат за сведение по делото.

 

Съдът счита, че следва да даде допълнителна възможност на процесуалния представител на ответника да ангажира доказателства за компетентност, както и да даде допълнителна възможност на страните да представят доказателства за следващото съдебно заседание.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.11.2013 година от 14,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: