ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи април                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 890 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бургас 2012” АД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Ответникът - директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото са постъпили от ответника писмени доказателства, представляващи разпечатки от системите на НАП - дневници продажби по ЗДДС

ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат П., с която оттеглят искането си за спиране на производството до приключване на съдебните спорове на три граждански дела, две от които са гр.д.№349/2014г. и гр.д.№331/2014г. по описа на Районен съд Бургас и т.д. №457/2014г. на Окръжен съд Бургас.

 

АДВОКАТ П. – Едно от делата е приключило на първа инстанция и искам да представя решението по гр.д. №349/2014г. по описа на Районен съд Бургас. Всеки момент се чака и по второто дело да излезе решението, което малко се забави.

Няма да представям други доказателства, във връзка с откритото производство по оспорване на тези споразумения. Заявявам, че предоставям на съда да прецени тяхната достоверност, предвид обстоятелството, че доверителя ми не е успял да накара съответното лице да бъде свидетел, относно автентичността на подписа на оспорените документи.

Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Няма доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от адвокат П. решение № 313/2015г. по гр.д. № 349/2014г. на Районен съд Бургас.

ПРИЕМА представените от ответника извлечения от система на НАП – дневници продажби по ЗДДС на „Андра БГ ЕООД и „Бонус-2003” ЕООД.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П. – Моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и да отмените обжалвания пред вас ревизионен акт по съображения, подробно изложени в същата.

С оглед събраните в хода на ревизията, на административното и съдебно производства писмени доказателства и съобразно заключението на вещото лице по отношение на определените задължения. Искам да обърна внимание, че почти всички спорни моменти са разгледани от първоинстанционния съд за обявяване на окончателен сключения договор, поради което моля да вземете предвид това решение.

Ще представя подробни писмени бележки, в срок определен ми от съда.

Моля да ни бъдат присъдени разноски по делото, съобразно вашето решение.

ЮРИСКОНСУЛТ Д, – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказан и да потвърдите оспорения ревизионен акт.

По отношение казано от колегата, във връзка с решението на Районен съд Бургас, искам да обърна внимание, че това решене не е влязло в сила, същото не е окончателно, то касае единствено и само сделката по една фактура, като моля да се обърне внимание, че се касае за авансово плащане и мотивите на Районен съд Бургас нямат отношение към разпоредбите за ДДС, относно датата на възникване на данъчно събитие, респ. на приспадане на данъчен кредити. Считам, че са неотносими мотивите, изложени в него към облагането по ЗДДС на жалбоподателя. Моля да приемете и мотивите на решението на Директора на дирекция „ОДОП”.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

АДВОКАТ П. – Във връзка с въпросното решение на Районен съд Бургас, именно по силата на ЗДДС данъчното събитие при аванс е датата на плащането, а безспорно се установява, кога е извършено плащането - 2010г., във връз предварителния договор е издадена фактура и авансово плащане, поради което не липсва законово основание за отказ на приспадане на данъчен кредит.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: