ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,20.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети януари                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 890 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бургас 2012” АД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Ответникът - директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д,, надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Явява се вещото лице С.А.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с § 2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 12.01.2015г., което е в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

С.В.А., неосъждана, без родство със страните, има съдебен спор с ответника.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Представила съм експертно заключение, което поддържам, като ще моля да се направи корекция на допусната техническа грешка в отговора на последния въпрос, след последния абзац, съм записала „РЕНИКИ ТРАНС” ЕООД и моля да се чете „Бургас 2012” АД.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – На стр.6, преди отговор на въпрос 4 е отбелязано, че по отношение на „Андра БГ” ЕООД, „Р.Д.Холдинг груп” ООД, „Аско Дениз 2013” ЕООД и „Бонус 2003” ЕООД, при ревизията не са установени факти. Дали процесните фактури са отразени в справката-декларация, дали е правена някаква проверка за установяване фактите от вещото лице.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Няма как да направя такава проверка, не съм правила, защото нито един доставчик не съм намерила. В разговор с жалбоподателя човека обясни, че няма никакви връзки с тези доставчици и той ги е търсил и не ги е намерил.

АДВОКАТ П. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д, – По отговор на въпрос 2, стр.8 – направили сте заключение, че закупените стоки и услуги, са свързани с въвеждане в експлоатация на недвижими имоти. Това за всички процесни фактури ли се отнася или само за част от тях?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Това се отнася за фактури, по които са фактурирани услуги и материали, т.е. от процесните доставчици без „Андра БГ” ЕООД.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д, – В отговора на въпрос 2 коментирате договор за аренда на търговско предприятие. Каква връзка има този договор с процесни доставки? Коментирате и някакъв протокол във връзка с този договор?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Този протокол, който коментирам в отговора на въпрос 2, ми беше представен от страна на жалбоподателя заедно с договора, който съм цитирала и има връзка с процесните фактури. Поне документираните стойности сочат на това, че закупените по фактурите материали са вложени в недвижим имот, които са предмет на цитирания договор за аренда на предприятие. И доколкото счетоводното отразяване на активите по процесните фактури е и задбалансово отразяване. Стойността на задбалансовото отразяване съответства на тази посочен в този протокола.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д, – Да разбирам ли, че става въпрос за фактури за закупени материали?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Да, има и такива за услуги, отчетени в група 60, с/ка 611.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д, – С каква дата са?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Фактурите са издадени 2012г., цитирания протокола няма дата.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д, – Искам да предявя една счетоводна справка на вещото лице, находяща се на л.270, по отношение осчетоводяване на фактура № 35. Вещото лице да каже така посоченото осчетоводяване отговаря ли на констатациите, които вещото лице е направило?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Това е обратна счетоводна статия, която не изразява счетоводната операция. Тази счетоводна операция не е онази счетоводна операция, която ми беше представена, кореспондирана сметка. Операцията е обърната обратно. Вероятно е обърната, нямам идея защо. Видно е, че някой е съставил счетоводна статия грешно първо, след което е сторнирана и е съставена друга счетоводна статия. Мисля, че има представена и друга счетоводна статия.

Двете сметки отразени по кредита би трябвало да са по дебита, а тук са обърнати обратно и после има съставена друга счетоводна операция, която в този случай би била правилна.

ЮРИСКОНСУЛТ Д, – Нямам други въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ П. - Представям и моля да приемете доказателства по нарочен опис.

Първото доказателство е един от предварителните договори за покупко-продажба на недвижим имот и три броя анекси. Представям ги с оглед на оспорването, че подписа не е на лицето Л. В. К. Обозримо е, че подписът върху предварителния договор и анексите са един и същ. Може да се види, че подписа е един и същ.

По повод на едно оспорване във връзка с правомощие на лицето Л. К., представям договор за възлагане на управление от 06.10.2010г., съответно отказа на Агенция по вписване да впише едни промени, във връзка с пропуск и съответно това е спряло вписването. Искаме да докажем, че към датата на подписване на предварителните договори е можел и е представлявал дружеството, обстоятелството не е било вписано поради техническа причина, но той е имал договор за възлагане на управлението.

Следват три броя писмени декларации от доставчици, на тримата други доставчици „РД-холдинг груп” ООД, „Аско дениз 2013” ООД и „Бонус 2003” ООД, с които обясняват извършване на доставките.

Последните три комплекта са във връзка със заведени от доверителя ми дела за провъзгласяване за окончателен на сключените предварителни договори за покупка на недвижим имот от „Андра БГ”ЕООД и съответно етапа, на който са тези висящи процеси. По едното дело е минало първо заседание, по другото дело предстои насрочване, а по третото има едно движение - исковата молба е прехвърлена от Районен съд Несебър към Районен съд Бургас и делото е образувано в Бургас.

Тези доказателства са във връзка с последващо искане. Ще направя искане, тъй като ответника оспорва тези три доставки - подписани предварителни договори с „Тангра БГ”, издадени фактури и плащане. Правя искане на осн. чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, за спиране на настоящото производство до произнасянето съответно на Районен съд Бургас и на Окръжен съд Бургас по висящите три броя граждански дела, касаещи процесните доставки, а именно във вр. с гр.д. №349/2014г. на Районен съд Бургас, по гр.д. №331/2014г. на Районен съд Бургас и търговско дело №457/2014г. на Окръжен съд Бургас.

Считам, че решението на двете инстанции са от съществено значение за решаване на настоящия спор, тъй като в тези производства ще бъде установявано доколко тези предварителни договори са валидни и дали има плащане по тях, които да обосноват претенцията на доверителя ми за произнасяне с решение за прехвърляне собствеността от въпросните имоти, които да заместят всички нотариални актове.

Само по гр.д.№349/2014г. има експертиза и проведено едно заседание, по другите предстои. Пред Окръжен съд няма насрочване, защото жалбата е ходила в Несебър.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Имам искане по доказателствата, във връзка с отговора на вещото лице, че не може да провери трудовия потенциал на доставчиците, представям справка на четирите дружества, че за процесния период дружествата не са осигурявали нито едно лице.

По отношение на исканията на процесуалния представител на жалбоподателя – на първо място, нито жалбоподателя, нито вещото лице са успели да открият доставчиците, затова във връзка с представените в днешното съдебно заседание писмени обяснения заявявам, че оспорвам същите по отношение на тяхното авторство. Обясненията на „Бонус 2003” ООД, които сега се казват К. доколкото ми е известно, „РД-холдинг груп” ООД и „Аско дениз 2013” ООД. Оспорвам същите по отношение на авторството и моля да бъде открито производство в тази връзка.

На второ място, по отношение искането за спиране считам, че няма основание за това. Делата, които се водят и са представени доказателства в тази връзка, може действително да касаят имотите, предмет на сключени предварителни договори, но при приключване на делата съдът е сезиран с искане да обяви за окончателни предварителните договори, а това няма отношение към факта, че издадените през 2010г. фактури правилно са издадени и съответно лицето има ли право да упражни данъчен кредит по тях. Фактура се издава по два случая - при прехвърляне на собственост, което не е налице и второ при осъществено плащане. Колегата твърди, че ще установи плащане. Няма отношение има ли плащане или не, диспозитивната част на решението на съда е ще има ли договор или не, поради което считам, че делата нямат връзка с настоящия спор. Още повече, че фирмите „Бонус 2003” ООД или „Аско дениз 2013”ООД я няма, тя е с променено наименование още в хода на ревизията. Мисля, че имаше някакви справки в тази насока.

АДВОКАТ П. – Това е станало м.януари и писмата са от м.януари.

Имам още едно доказателствено искане, моля да задължите ответника да представи информация по отношение на „Андра БГ” ЕООД и „Бонус-2013” ЕООД, дали в информационния масив на НАП се съдържат данни, издадените от въпросните доставчици фактури, дали са отразени в дневниците за продажби и справките-декларации за съответните отчетни периоди.

А по отношение на репликата, колегата е прав, че решенията на съда по отношение на възбудените дела от страна на доверителите ми ще съдържат това дали се провъзгласява за окончателен предварителен договор, но за да се стигне до едно такова решение съдът изследва дали цените на въпросните имоти са платени. Ако цената по предварителния договор не е платена, това е основния спор с НАП, който ще бъде установен с тези дела.

Във връзка с оспорените доказателства заявявам, че ще се ползвам от тях.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства по опис в днешното съдебно заседание.

ПРИЕМА представените от ответника справки за данни за осигурени лица – четири броя.

 

По повод оспорване на авторството на изявленията върху три от представените частни документи от жалбоподателя, всички започващи с „Във връзка с вашето запитване относно обжалване на ревизионен акт на „Бургас-2012г” АД“, съдът на основание чл.193 от АПК, във вр. §2 от ДР на ДОПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване автентичността на тези три частни документа, представени от жалбоподателя в днешното съдебно заседание, в които е посочено, че са подписани от управителите на „РД холдинг груп” ООД, „Аско Дениз 2013” ООД и „Бонус 2003” ООД, по отношение на авторството на подписа.

На основание чл.193, ал.3 от ГПК УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е тежестта да докаже оспореното авторство.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес да представи справка, от която да се установява, дали доставчиците „Андра БГ” ЕООД и „Бонус 2003” ЕООД са включили съответните фактури в справките-декларации и отчетните регистри за съответните периоди.

 

По искането за спиране на настоящото производство съдът УКАЗВА на страните, че ще се произнесе в закрито заседание с нарочно определение, което ще бъде съобщено на страните.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.04.2015г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.20   часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: