ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и първи октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 890 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бургас 2012” АД, редовно призован, не изпраща законен представител.

Ответникът - директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         Не се явява вещото лице С.А.

 

Съдът, на осн. чл.141 от ГПК, във вр. с чл. §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д, – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че на 02.10.2014г. е постъпило писмо от зам.директор ТД на НАП Велико Търново, във връзка с действия на вещото лице по изготвяне на експертизата,.

ДОКЛАДВА, че на 07.10.2014 е постъпило писмо от директора на ТД на НАП Пловдив относно проверка на „Бонус 2003”ЕООД.

ДОКЛАДВА, че на 16.10.2014г. е постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя, в която адвокат П. посочва, че е възпрепятствана и не може да се яви в днешното съдебно заседание, не възразява да се даде ход на делото и иска да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви експертизата.

ДОКЛАДВА, че на 17.10.20014г. от директора на ТД на НАП Бургас е постъпило писмо относно проверка на Р.Д. Холдинг груп” ООД и „Аско дениз 2013” ЕООД.

ДОКЛАДВА, че на 20.10.2014г. по делото е постъпила молба от вещото лице, с която иска да му бъде предоставен срок за изготвяне на съдебно-икономическа експертиза, което не е изготвено до днес поради липса на отговори на всички ТД на НАП, за които вещото лице е поискало съдебно удостоверение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д, – Да се приемат писмата от ТД на НАП Пловдив, Велико Търново и Бургас и да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-икономическа експертиза.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА изпратените и докладвани по-горе писма: писмо изх.№369/9#1/01.10.2014г. от ТД на НАП гр.Велико Търново, писмо изх.№11-00-1043#1/03.10.2014г. от ТД на НАП гр.Пловдив и писмо изх.№11-03-4467#1/14.10.2014г. от ТД на НАП Бургас.

ДАВА възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, като му УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.01.2015г. от 11.10 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се съобщи на вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: