ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,03.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На трети юни                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 890 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бургас 2012” АД, редовно призован, не изпраща законен представител. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Ответникът директор на дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д,, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт №021301133/28.10.2013г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас, ИРМ – Сливен, потвърден с решение №65/04.03.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП.

         Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ П. – Поддържам жалбата. Поддържам и искането да бъде назначена съдебно-икономическа експертиза с въпросите поставени в отделна молба. За сега нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д, – Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените в преписката доказателства.

По отношение на три анекса, представени с допълнение към жалба до директора на дирекция „ОУИ” Бургас, същите са коментирани в решението на директора на Дирекция „ОДОП”, и с оглед на това заявявам, че оспорвам трите броя анекса по отношение на тяхната автентичност и по-конкретно подписа положен от Людмил Ковачев за продавач, в качеството си на управител на „Андра БГ” ЕООД. (Анексите са на л. 82, 83 и 84 от делото).

АДВОКАТ П. – Анексите са към три договора и касаят три имота.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам подписа на Л.К. Нямам искания по доказателствата.

АДВОКАТ П. – Заявявам, че ще се ползваме от тези документи и в тази връзка ще Ви помоля да ни дадете възможност да ангажираме доказателства по повод направеното оспорване.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от ревизионната преписка, съгласно опис на л.399-401 от делото.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка в счетоводството на жалбоподателя и на четиримата доставчици, както и навсякъде, където е необходимо с оглед целите на експертизата, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпроси на л. 44 и л.49 от делото

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 550лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

Като взе предвид оспорването на автентичността на подписа, положен от името на управителя на „Андра БГ” ЕООД под три броя анекси към предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти от 30.11.2010г. намиращи се на л.82, л.83 и л.84 от делото, както и изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя, представил тези частни документи, че ще се ползва от тях, на осн. чл.193, ал.1 от ГПК във вр.§2 от ДР на ДОПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване автентичността на подписа положен за продавач от името на Л. К. под три броя анекси намиращи се на л. 82, л.83 и л.84 от делото.

УКАЗВА на основание чл.193, ал.3 от ГПК, че жалбоподателя носи доказателствената тежест да установи тази автентичност.

 

Поради необходимостта от събира на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.10.2014г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице .

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: