ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 11.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На единадесети юни                                     две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 890 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.10 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ П.Х.Б., редовно призована, представлява се от адв. Р. Н., с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Агенция „Митници”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Настоящото производство е образувано по повод отменително решение № 4588/02.04.2013 г., постановено по административно дело № 12030/2012 г. по описа на Върховен административен съд, с което е отменено решение № 1457/08.08.2012 г., постановено по административно дело № 1422/2011 г. на Административен съд – Бургас. Същото е образувано по искова молба от П.Х.Б. срещу Агенция Митници гр. София.

 

         АДВ. Н.: Предвид отмененото решение и задължителното указание на Върховен административен съд, моля да имате предвид, че задължителните указания касаят тълкуване на нормата на чл. 104 от Закона за държавния служител, а именно, че 10-месечният период касае размера на задължението, а не последователността на месеца. На второ място и с цел да спестим процесуално време предвид задължителните указания за възраженията на ответната страна не оспорвам, че моята доверителка е получила обезщетение по чл. 106, ал. 2 и чл. 106, ал. 4 от ЗДСл в размери 1573 лв. по чл. 106, ал. 2 ЗДСл и 768.50 лв. по чл. 106, ал. 4 от ЗДСл, като моля да имате предвид, че задължителното указание на ВАС е по отношение на обезщетението, което е по чл. 106, ал. 2, но не и по отношение на чл. 106, ал. 4 от ЗДСл.  Моля да присъдите на доверителката ми направените разноски.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Във връзка с дадените указания на Върховен административен съд представям фишовете за изплатено обезщетение по чл. 106, ал. 4 от ЗДСл, както и по чл. 106, ал. 2 съответно фиш № 11 от 12.2009 г. и фиш № 5 от 02.2010 г. 

Представям също и моля да приемете и фиш № 56/06.2011 г., който е издаден към момента на възстановяване на ищцата с цел изчисляване на 10-кратния размер на дължимото обезщетение. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Н.: Не възразявам да се приемат така представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените до момента, в т.ч. и в днешно съдебно заседание писмени документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход по същество:

         АДВ. Н.: Представям писмени бележки, които моля да приемете. Моля да уважите жалбата, като осъдите ответника да заплати обезщетение по чл. 104, ал. 1 в размер на 10-кратния размер на брутна заплата ведно със законовата лихва върху сумата от 8 487 лв. считано от 22.04.2011 г. до окончателното й изплащане. Считам възражението за прихващане за неоснователно. Изложила съм съображения за това в писмените бележки, които представям. Моля да се съобразите със задължителните указания на Върховен административен съд. В случай, че приемете някои от тях за допустими, то моля да имате предвид само това по чл. 106, ал. 2 от ЗДСл. Моля да присъдите на моята доверителка направените съдебно-деловодни разноски по делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам изцяло жалбата. Считам за неоснователно искането за изплащане на 10-кратния размер за цялото време от датата на прекратяване от 21.12.2009 г. до датата на възстановяване - 04.04.2011 г. Считам, че следва да бъдат приспаднати месеците. Моля също така за прихващане на сумата от 3 брутни заплати в размер на 2359.50 лв., представляващи веднъж обезщетение на основание чл. 106, ал. 2 в размер 1573 лв. и обезщетение по чл. 106, ал. 4 в размер на 786.50 лв. Подробна практика има Върховен административен съд. Ще изложа съображения в писмени бележки. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок считано от днес на процесуалния представител на ответника да изготви и представи подробни писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: