Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр.Бургас, 16 юли 2012г.

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесети юни през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                                           СЪДИЯ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

при секретар С.Х., в присъствие на поркурора ………….. като разгледа докладваното от съдия Чавдар Димитров адм.д. №890 по описа за 2012 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството пред Административен съд Бургас е образувано по повод жалба на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Грийн Планет”, ЕФН 0311000209; с адрес в гр.***, представлявано от В.М.Б. и В.Е.П. против Решение БС №2-1/27.02.2012г. на Директора на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) гр.Бургас. Излагат се доводи за незаконосъобразност на оспореното решение, като издадено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, поради което се иска същото да бъде отменено.

В съдебно заседание жалбоподателят не взема становище.

Ответникът – Директорът на РИОСВ Бургас, намира оспорването за  неоснователно. Процесуалният му представител с юридическо образование Д. Т. в съдебно заседание заявява, че решението е издадено при спазване на всички правила и като законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Заинтересованата страна “Лондон Кет” ООД се представлява от адв. К. и адв. Ф., които, изразяват становище, че жалбата е неоснователна и недоказана, като излагат подробни съображения в представените по делото писмени бележки. Излагат се доводи, че процесното решение е издадено при спазване на процесуалноправните и материалноправните норми, поради което същото следва да бъде потвърдено.

Жалбата е подадена при условията на чл.99, ал.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка чл.149, ал.1 от АПК от легитимирано за това лице с правен интерес от обжалването по смисъла на §1, т.25 от ДР на ЗООС и отговаря на формалните изисквания, което я прави редовна по чл.158 от АПК. Видно от представените по делото доказателства (лист 74) оспореното решение е публикувано на интернет-страницата на РИОСВ гр.Бургас на 29.02.2012г., а жалбата е изпратена чрез куриер на 14.03.2012г.(лист 9-11).  В този смисъл жалбата е подадена в срок, поради което е допустима съгласно чл.159 от АПК за разглеждане по същество.

Разгледана по същество, е основателна, поради следното:

               Предмет на настоящия спор е Решение БС№2-1/27.02.2012г. по оценка въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ Бургас, с което се одобрява осъществяване на инвестиционно предложение по смисъла на §1, т.17, б.а  от ДР на ЗООС /в редакцията от 2006г., действала към момента на откриване на настоящото производство/, според която това са предварителните (прединвестиционните) проучвания или заданието за проектиране във връзка с искане за допускане на инвестиционно проектиране за ново строителство, дейност, технология или изграждането на инсталации или схеми;
               В конкретния случай се касае за „Изграждане на ваканционен комплекс от жилищни сгради в имот №11538.12.8, местност „Варницата”, землище гр.Св. Влас, Община Несебър” с възложители “Лондон кет” ООД, гр. София. Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение попада в защитена зона „Емине-Иракли” с код BG0001004, определена по чл.8, ал.1, т.2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Директива на Съвета 92/43/ЕИО от 21 май 1992г. за запазването на природните местообитания  и на дивата флора и фауна (видно от процесното решение), обявена със Заповед №РД-530/26.05.2009г. на Министъра на околната среда и водите, както и в защитена зона „Емине” с код BG0002043, определена по чл.8, ал.1, т.2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Директива на Съвета 79/409/ЕИО за запазването на птиците.

Въз основа на събраните доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На основание постъпило искане с вх. № 94-00-6848 от 08.06.2006г. по реда на чл.109, ал.1, т.3 ЗУТ, чл.58 и чл.59 ЗУТ за допускане изработване на ПУП – план за застрояване за имот 11538.12.8 и след изразено положително становище по същото, със свое мотивирано предписание по чл.109 ЗУТ за изработване на ПУП е допуснато изработване на ПУП – ПЗ в обхват на поземлен имот с идентификатор 11538.12.8 в местност „Варницата”, землището на гр. /тогава село/ Св. Влас, община Несебър /л.233-234/ , попадащ по предвижданията на проекта и съгласно удостоверение на кмета на Община Несебър /л.235/ в територия за рекреационен, курортен и вилен отдих, с цел промяна на предназначението на имоти извън граници на населени места за изграждане на сгради за отдих и курорт. Инвестиционното предложение се отнася за курортно строителство, като при изработване на ПУП са предвидени следните показатели плътност на застрояване max 30%; К инт. max=1,5; кота корниз Нmax=10,00 метра; озеленяване min 50%. При идентични условия с мотивирано предписание №94-00-6848/09.08.2006г. на Кмета на Община Несебър е допуснато изработване на ПУП – ПЗ в обхват на поземлен имот с идентификатор 11538.12.8.

С писмо2467/08.04.2008г. заинтересованата страна отправя уведомление за инвестиционно предложение по чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС) / л.250/с приложение за минимално необходимата информация /л.251/. Титуляр на уведомленията в качеството си на възложител по смисъла на §1, т.20 от ЗООС е “Лондон Кет” ООД, гр. София, като същото е поискало съгласуване на инвестиционното предложение от РИОСВ Бургас. По делото е представено уведомление на Директора на РИОСВ Бургас изх. № 2467/16.04.2008г. с което последният е указал на инвеститора, че посоченият имот попада в обхвата на т.12, б.”в” от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС, т.е. подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието на околната среда и на процедура по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове програми проектии инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. За извършване на тази преценка са изискани допълнителни документи и доказателства /л.249/.

На 23.07.2008г. инвеститорът е входирал в РИОСВ Бургас поисканата “информация за преценяване на необходимостта от ОВОС”, уведомление, адресирано до директора на РИОСВ Бургас за инвестиционно предложение по чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (НУРИОСПППИППЦОЗЗ) и искане за издаване на решение за преценка необходимостта от ОВОС, /съответно на л.222, 237 и 221/.

В месечния срок за произнасяне – на 22.08.2008г. е постановено решение №БС-486-ПР/22.08.2008г. на Директора на РИОСВ Бургас, с което на осн. чл.81, ал.1, т.2 и чл.93 от ЗООС същият е постановил да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда за така представеното инвестиционно предложение. /л.218/, като с писмо от същата дата – 22.08.2008г., изх.№ 2467 на Директора на РИОСВ Бургас, последният е указал на инвеститора последващите действия в процедурата по ОВОС, вкл. представяне на оценка за степрента на въздействие върху защитените зони /ДОС/ под формата на приложение към ДОВОС.

Със свое искане до директора на РИОСВ Бургас 2467 от 10.06.2009г. инвеститорът “Лондон кет” ООД, гр. София е депозирал изработено на основание чл.95, ал.1 ЗООС и чл.4, ал.2 от НУРИОВОС и в съответствие с указанията дадени му в писмо изх. № 2467/22.08.2008г. на Директора на РИОСВ Бургас /л.201/, ведно със самото представено задание и е пожелал Директорът на РИОСВ Бургас да направи оценка на заданието и за обхват и съдържание на ОВОС на инвестиционното предложение. С писмо изх.№2467/26.06.2009г. на РИОСВ Бургас на възложителите са дадени изключително подробни и мотивирани указания относно действията, които следва да предприемат за да бъде допуснато реализиране на инвестиционното предложение, като изрично в т.3 е въведено задължението за тях към доклада за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) като отделно приложение да се представи оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху Защитената Зона, изискан решение № БС-486-ПР/2008г. по преценяване необходимостта от ОВОС. Обърнато е внимание и на необходимостта от провеждане на консултации със специализираните компетентни органи на Министерството на Здравеопазването на осн. чл. 10, ал.5 от НУРИОВОС /в редакцията й от 2006г./, както и от съобразяване с разпоредбата на чл.96, ал.1 от ЗООС.

В съответствие с така дадените указания инвеститорът със свое писмо от 31.08.2009г. до кметството на тогавашното с. Свети Влас е уведомил местната власт за инвестиционните си намерения, като е поканил представителите на кметството да изразят мнение и дадат препоръки по това намерение на осн. чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от НУРИОВОС.

Като доказателства по делото са приложени Здравно заключение за съгласуване на местоположението на обекта изх.№94-К-250/01.09.2009, издадено от РИОКОЗ Бургас, Уведомление от община Несебър изх. № 92-00-4838/22.07.2009г. във връзка с провеждане на консултации за разработване на задание на Доклад за ОВОС, удостоверение за готовност на “Голдън бъг” ООД, изх. № 14/17.09.2009г., в качеството на дружество, стопанисващо общинско Депо за Неопасни отпадъци Несебър  да приема и обработва доставяните строителни отпадъци  от инвеститора “Лондон кет” ООД за бъдещ обект в неуточнен имот.  и писмо изх.№26-00-3532/14.12.2010г. на Директора на Басейнова дирекция за Черноморски район с център Варна за предоставяне на информация за източници на питейно-битово водоснабдяване и водовземни съоръжения. /л.427 – 432/

“Лондон кет” ООД е подал Искане вх.№6734/29.12.2010г. до Директора на РИОСВ Бургас за издаване на решение по ОВОС, като към писмото са приложени ДОВОС; нетехническо резюме; задание за ОВОС; списък за извършени консултации и данни за експертите, разработили доклада. Към преписката е приложено становище по ДОВОС, в което са изразени положителни становища относно води; земни недра; атмосферния въздух; управление на отпадъците; биологично разнообразие и защитени територии и доклада по оценка на съвместимостта; но липсват данни за кумулативния ефект върху околната среда в района, причинен от инвестиционното предложение и съществуващите или планирани дейности.  С писмо изх.№6734/01.04.2011г. /л.91/ РИОСВ уведомява посоченото дружество, че ДОВОС има отрицателна оценка, съгласно чл.14, ал.4 от НУРИОВОС, като дава указание във връзка с мерките за намаляване на вредното въздействие върху околната среда. В същото писмо се изразява и положителна оценка на ДОС на основание чл.39, ал.8 във връзка с чл.24, ал.5, т.2 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ. В писмото се посочват изрично действията, които възложителите следва да извършат, за да приключи административната процедура.

На 31.05.2011г. е входирано ново искане за издаване на решение по преценка на въздействието върху околната среда /л.24/ , като до момента на разглеждането му по същество от определените експерти при РИОСВ са осъществени и следните действия в изпълнение на дадените в отказа указания по отстраняване на слабости в ДОВОС: депозирано е уведомление до Басейнова дирекция- черноморски район вх.№05.10.330/16.06.2011г. до директора на РИОСВ с отразяване недопустимост на предвидено в проекта изграждане на локална пречиствателна станция за отпадни води, поради недопустимост на предвиденото заустване. Указано е в тази връзка, че към реализиране на инвестиционното предложение може да се пристъпи след изгреждане на селищна канализационна система и включване към нея на отпадните води от комплекса. Вследствие така дадените указания Директорът на РИОСВ Бургас уведомява посоченото дружество, че ДОВОС има отрицателна оценка, съгласно чл.14, ал.4 от НУРИОВОС, като дава указания за включване в ДОВОС на преценка за съотвествието на инвестиционните предвиждания с Плана за управление на речните басейни в Черноморския регион, както и предвиждане на мерки за недопускане на отрицателни въздействия върху водните тела – повърхностни и подземни, като е рязяснено и обстоятелството, че към момента на уведомлението практически неосъществими са и двата варианта на проекта за третиране на отпадните води от комплекса, поради недопустимост за изграждане на ПСОВ и липса на изградена в гр. Св. Влас, централна канализация.  във връзка с мерките за намаляване на вредното въздействие върху околната среда/л.22/. Указаните слабости са коригирани, като на 29.08.2011г. е входирано ново искане за издаване на решение по преценка на въздействието върху околната среда /л.331/.

Във връзка със същото искане, до Басейнова Дирекция за управление на водите в Черноморски район в гр. Варна е изпратено Уведомление до РИОСВ, ведно с копие от ДОВОС, за предвижданията по третиране на отпадните води, за който проект е дадена положителна оценка, след като в същият е предвидено към реализиране на проекта да бъде пристъпено едва след изграждане на канализационната мрежа на гр. Св. Влас. На така извършената корекция и предвижданията в проекта е дадена квалификация “допустим” с писмо изх.№ 05-10-330/13.09.2011г.  /л.330/.

Поради отстраняване на констатираните слабости в проекта на инвеститора, до същият е изпратено уведомление от Директора на РИОСВ, с което е информиран за дадена положителна оценка на ДОВОС с пропуски, които не са от съществено значение за вземане на решение, като са указани и последващите действия, които инвеститорът следва да предприеме. Като такива са посочени провеждане на обществени обсъждания със засегнатите Община Несебър и Кметство св. Влас.

В изпълнение на така дадените указания, с друга обява на 30.09.2011г. отново в регионален ежедневник, засегнатата общественост по смисъла на §1, т.25 от ЗООС е информирана, че „се организира среща за обществено обсъждане на ДОВОС”, на посоченото инвестиционно предложение, като докладът е на разположение на заинтересованите страни. Изпратени са уведомления и до двете местни институции, при което са получени съгласия за обсъждане на проекта, съответно на /л.327 и 328/. Съставен е протокол за обявяване на така организираното обществено обсъждане и чрез интернет страницата на РИОСВ Бургас, което съобщение според протокола е от 30.09.2011г. в 16.00 часа. /л.71/ Съставен е протокол за проведено обществено обсъждане на обявената дата 07.11.2011г., в който е посочено „няма постъпили жалби и възражения от заинтересовани лица към ДОВОС”, като е приложен присъствен лист. /л.324-325/. За тези обстоятелства е изпратено уведомление, ведно с писмени доказателства до РИОСВ. С Решение БС№2-1/27.02.2012г. по оценка на ОВОС е одобрено осъществяването на процесното инвестиционно предложение. В атакуваното решение е записано, че ивнестиционното предложение ще бъде реализирано в имот 11538.12.8, местност „Варницата”, като общата площ обхваната от разработката е 5,998 декара. Идентифицирани са границите и площта на имота, както и отстоянието на територията на инвестиционното предложение по географските посоки. Посочено е, че в поземлен имот №11538.12.8 ще се изградят 8 сгради със 130-150 броя апартаменти, басейн и паркинг за 30 МПС.Предвижда се оформяне на вътрешни пътища и алеи, както и богато озеленяване. Разгледани са въпросите за водоснабдяване и канализация на имотите, в имота се предвижда изграждане на трафопост. Транспортният и пешеходен подход до имотите е осигурен от съществуващата пътна мрежа от юг.

Решението е публикувано на интернет-страницата на РИОСВ гр.Бургас на 29.02.2012г.

При изложените факти, съдът прави следните правни изводи:

Административният орган е изискал от възложителя “Лондон кет” ООД да представи доклад за оценка за съвместимостта (ДОС) на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на съответните защитени зони по смисъла на чл.31, ал.1 от ЗБР, както и изготвяне на ДОВОС. За да се произнесе относно процесното решение, този съд намира, че следва да разгледа поотделно производствата по одобряване на ДОС и ДОВОС.

Относно ДОС:

Съдът намира, че изготвянето на ДОС е специален случай спрямо изготвянето на ДОВОС  и ако ДОС съдържа недостатъци административния орган не може да пристъпи към разглеждане на ДОВОС, поради което следва първо да бъдат изложени установените недостатъци спрямо ДОС, а именно:

Във връзка с т.ІІІ от Решение № БС-486-ПР/22.08.2008г. (лист 218) на РИОСВ гр.Бургас, е изготвен доклад за оценка на степента на въздействие по смисъла на чл.34, ал.1 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ. При прилагането на нормите на НУРИОВОС (съгласно предвиденото в чл.38 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ) за извършване на оценка на степента на въздействие, би следвало да се приложи процедурата предвидена в чл.2, ал.1 от тази наредба. След като съобрази, че изискването за извършване на този вид оценка е разпоредено на възложителя от административния орган с Решение № БС-486-ПР/22.08.2008г., съдът счита, че процедурата по този вид оценка не е нарушена и същата е открита законосъобразно. Въпреки това липсват данни същата да е обявена на заинтересуваното население по надлежен ред –обявата във в-к “Бургас Днес и утре”, излязла в броя от 10.07.2008г., която е публикувана  преди разпореждането на административния орган е твърде обща по своя характер. Напрактика същата не уведомява населението за обстоятелството, че посочената местност “Варницата” и по-конкретно имотът 11538.12.8 се намира в обхвата на две защитени зони, което е същественото за инвестиционното намерение и в което се състои смисъла на уведомяването. Публикуваната обява на 30.09.2011г. съдържа обявление само за ДОВОС, но не и за ДОС. За нея също важи казаното по-горе, а именно че от текста на нито една от обявите не става ясно, че имотите попадат в ЗЗ”Емине и ЗЗ “Емине-Иракли”, като макар подобно изискване да липсва, заинтересованото население няма как да възприеме значимостта на засегнатите обществени отношения по друг начин.Премълчаването на тази съществена информация напрактика е равносилно на липса на обявление, предвид предмета на НУРИОВОС. Макар ДОС да се изготвя като приложение към ДОВОС, същият следва собствена процедура, която изисква неговото обявяване. Напълно допустима е хипотезата, че предвид ценността на обществените отношения, които се засягат с извършване на курортно строителство в защитени зони интересът сред обществеността да е различен в сравнение с този при строителства в други територии, за които е необходимо само извършване на ОВОС. Нито една от страните не представя доказателства в тази насока. Неспазване на изискването за уведомяване по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от НУРИОВОС представлява съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като нарушава правото на защита на лица, които биха били потенциално засегнати от строителството.

За пълнота на разглеждането, съдът намира за необходимо да отбележи и следното:

Приложен е ДОС на инвестиционното предложение с дата на изготвяне декември 2010г. Този доклад е представен отделно и макар да  няма доказателства, че същият е приложение към ДОВОС, каквото е изискването на чл.34, ал.1 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ да се представи под формата на приложение към ДОВОС и да представлява неразделна част от него, съдът приема, че нарушението на процедурата е несъществено.

Няма спор между страните по делото, че процесният имот попада в границите на защитени зониЕмине” с код BG0002043, определена по чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и по Директива 79/409ЕС за защита на птиците и защитена зона “Емине-Иракли” с код BG0001004 определена по чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Директива на Съвета 92/43/ЕИО от 21 май 1992г. за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна Чл.4 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ предвижда оценка за съвместимостта на инвестиционните предложения, попадащи в обхвата на ЗООС да се извършва чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, по реда на ЗООС и при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на глава трета от наредбата, като чл.22 от тази наредба изрично посочва критериите (общо 11 на брой), по които се извършва оценката. Дадените от административния орган указания са за съдържание на ОС, съответстващо на разпоредбата на чл.23, ал.2 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ. Напрактика чл.23 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ е неприложим към настоящия спор, поради факта, че извършваната оценка за степен на въздействие попада в специалните разпоредби на глава трета от НУРИОСПППИППЦОЗЗ, тъй като същата е в обхвата на ЗООС (чл.33, чл.34, чл.38 и чл.39), а не по общия ред (за който именно е приложима нормата на посочения чл.23).

Въпреки това, в решение № БС-486-ПР/22.08.2008г административният орган е посочил, че оценката за степента на въздействие следва да бъде съобразена с изискванията на чл.23, ал.2 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ, като е посочена общо цялата алинея. /л.219/

Принципно това становище е възпроизведено в писмо изх.№2467/22.08.2008г, отново без изчерпателно посочване на критериите по чл.22 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ, които следва да бъдат взети предвид в конкретния случай.

По делото на лист 200 е представено становище с дата на изготвяне 26.06.2009г., изходящо от директора на РИОСВ, относно заданието за обхват на ОВОС, където е обсъдено като пропуск липсата и е указана необходимостта от изготвяне на ДОС, който да се включи като част от ДОВОС, след като изрично преди това с уведомление № 2467/16.04.2008г. на л.420 инвеститорът е уведомен за тази необходимост, което води настоящият съдебен състав на извод, че към този момент – 26.06.2009г. липсва надлежно проведено производство по изготвяне на ДОС.

В нарочно уведомление изх. № 6734/01.04.2011г. относно „Доклад /ДОВОС/ с приложение към него ДОС касателно разглежданото инвестиционно предложение с възложител “Лондон кет” ООД административният орган приема, че разглеждания ДОС отговаря на НУРИОСПППИППЦОЗЗ, като се посочва, че на основание чл.24, ал.5, т.2 от тази наредба, РИОСВ дава положителна оценка на качеството на доклада по чл.34 от същата наредба, „представен като приложение към доклада по ОВОС.” На първо място, съдът вече уточни, че в настоящия случай липсват доказателства, разгледания ДОС да е представен като приложение към ДОВОС, а самото становище не съдържа мотиви защо се приема, че е налице съответствие.

Както в обжалваното решение, така и от приложените по делото доказателства, включително и от коментираното становище с дата 22.08.2008г., не са изложени мотиви във връзка с дадената положителна оценка на ДОС. Докато  според разпоредбата на чл.24, ал.3 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ, компетентният орган извършва оценка на качеството на доклада в 14-дневен срок от внасянето му въз основа на осем изрично уточнени критерии. Съдът не счита за съществено нарушение факта, че органа че не се е произнесъл в сезирания срок, но счита за съществено такова, липсата на произнасяне по посочените критерии, която липса се установява в т.ІІ от писмо изх№ 2467/16.04.2008г. на л.420 и писмо изх. № 6734/01.04.2011г. /л.425/. В този смисъл не става ясно как  компетентният орган дава положителна оценка на качеството на доклада, когато представената информация е с пропуски, по отношение на указани от самия него параметри.

На следващо място, напълно основателно е и оплакването на жалбоподателя, че административния орган не е изпълнил задължението си по чл.39, ал.5 от  НУРИОСПППИППЦОЗЗ, който изисква, при преценка, че има вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона, възложителя да бъде уведомен с мотивирано писмо. Писмото се публикува на интернет страницата на компетентния орган. Такова писмо с копие от решението на Директора на РИОСВ са представени по делото /л.217 – 220/, но в същото липсват каквито и да е мотиви, които да могат да бъдат преценени от гледна точка на закоонсъобразността, като липсват доказателства и за публикуването му на интернет страницата на органа.

Съдът счита, че административния орган е следвало да публикува писмо изх.№2464/22.08.2008г., ведно с Решение №БС-486-ПР/22.-08.2008г. и да представи доказателства за извършването на това действие, така както изисква действащата нормативна уредба.

При липса на ясни и категорични изводи, че предметът на опазване в зоната няма да бъде значително увреден”, административният орган не може да приложил хипотезата, предвидена в чл.39, ал.12 (Компетентният орган одобрява инвестиционно предложение с решение по ОВОС по чл.19, ал.1 от Наредбата за ОВОС, когато заключението от оценката по глава втора, раздел IV е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл.33 от ЗБР, независимо от изискванията на чл.19, ал.1 от Наредбата за ОВОС) и ал.13 (В решението по ал.12 се включват и условия за опазване на защитената зона; изисквания и мерки за предотвратяване, намаляване или за възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана и програмата върху предмета на опазване на защитената зона) от НУРИОСПППИППЦОЗЗ. Напрактика в заключението си с изх. № 6734/01.04.2011г. липсват каквито и да е мотиви относно дадената положителна оценка по ДОС, включително за степента на въздействие върху защитените зони, която следва съгласно чл.21 от горецитираната наредба да включва оценка за вида и степента на отрицателно въздействие на плана, респ. инвестиционни предложения върху природните местообитания, местообитанията на видовете и върху видовете - предмет на опазване в съответната защитена зона, липсва и преценка за съответствие с критерии по чл.22 от същата наредба, поради което постановения акт е незаконосъобразен.

Относно доклада за оценка за въздействието върху околната среда /ДОВОС/:

По делото е представен ДОВОС от май 2011г., корегиран неколкократно Извършването на ОВОС не е задължително в настоящия случай, предвид разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС, тъй като обекта попада в Приложение №2, т.12, б.”в” от ЗООС, като ваканционни селища и хотелски комплекси извън урбанизирани територии с обща площ до 10 дка и съоръжения към тях, но подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС, което по отношение на настоящата инвестиционна инициатива е взето с Решение №БС-486-ПР/22.08.2008г. Компетентния орган за вземане на решение по ОВОС съобразно предвиденото в чл.94, ал.1, т.2, е директорът на РИОСВ. Чрез реализиране на ОВОС се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие. Съгласно чл.101, ал.1 от ЗООС оценката се провежда по условията на НУРИОВОС, като чл.2 от последната, предвижда хронологично процедурата по извършването и.

В първия етап е предвидено уведомяване  за инвестиционното предложение. Уведомяването на компетентните органи по реда на чл.4 от НУРИОВОС в настоящия случай възложителят е извършил с писмо №2467/08.04.2008г. (лист 250) до РИОСВ гр.Бургас, като видно от представените писмени доказателства по одобрение на ПУП може да се приеме, че уведомен е и Кмета на Община Несебър.  Предвиденото уведомяване на засегнатото население по чл.2, ал.1, т.1, е реализирано чрез публикувана обява в регионален ежедневник на 10.07.2008г. (лист 433), като в същата изрично е казано, че се обявява инвестиционно намерение в поземлени имоти 11538.12.8, местност „Варницата, землище с. Св. Влас, община Несебър.

В резултата на сезирането, Директорът на РДНСК Бургас е разпоредил извършване на ОВОС със съответните указания,  с което е изпълнен състава на чл.2, ал.1, т.2 от НУРИОВОС, т.е втория етап на процедурата. От приложените по делото доказателства се установява безспорно, че възложителите са изпълнили задължението си да осигурят изработване на задание за обхват и съдържание на ОВОС за инвестиционнf предложение,  което задължение им е вменено с чл.95, ал.2 от ЗООС. По делото е представено такова задание (лист 202), като не са посочени данни за автора на същото, но с оглед констатации за несъответствието му с изискванията на чл.10 от НУРИОВОС и на основание писмо “относно задание” №2467/26.06.2009г. на Директора на РИОСВ Бургас /л.200/, е внесено второ коригирано задание, съответстващо изцяло на изискванията на чл.10 НУРИОВОС..

Като трети етап от процедурата по изготвяне на ОВОС, е предвиденото в чл.95, ал.3 от ЗООС, провеждане от възложителя на консултации с компетентните органи за вземане на решение по ОВОС или оправомощени от тях длъжностни лица с други специализирани ведомства и засегнатата общественост по отношение на изрично посочени параметри. Този етап е регламентиран и с разпоредбата на  чл.2, ал.1, т.3 от  НУРИОВОС- извършване на консултации с компетентните органи; определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада по ОВОС. По делото не се установи възложителят да е изразил изрично желание с кои специализирани ведомства и представители на засегнатата общественост желае да извърши консултациите по чл.95, ал.3 от ЗООС. От представената справка (лист 435), изготвена съгласно изискването на чл.9, ал.5 от НУРИОВОС е видно, че дружеството – възложител е извършило писмено информиране на засегнатата общественост чрез публична обява на 10.07.2008г. (лист 433) в регионален ежедневник. В справката се посочва, че във връзка с това обявяване не са постъпили запитвания, препоръки и предложения.

Съдът намира, че на тази фаза е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. От посочените правни норми е видно, че възложителите имат задължение да проведат консултации – т.е. да осигурят възможност за обсъждане.  На първо място в текста на обявата само е посочено инвестиционното намерение, името на възложителя и телефон за връзка, като не става ясно, че този  имот попада на територията на ЗЗ”Еминеи ЗЗ “Емине Иракли”, факт, който е известен на възложителя още при стартиране на коментираната процедура.

На следващо място в обявата не е посочена възможност на засегнатото население за запознаване с проекта, конкретно място на обсъждане, на което лицата, които са част от тази общественост да се явят и да изявят своята воля във връзка с инвестиционното предложение. В този смисъл, съдът намира, че правото на защита на засегнатото население е нарушено съществено, като не е представена възможност същото да бъде упражнено по надлежен ред и в пълен обем, което води до опорочаване на процедурата по извършване на ОВОС. Поради това, посочения резултат в справката, че не са постъпили запитвания, препоръки и предложения не може да бъде възприет. В този смисъл, след като възложителите са избрали обявяване в средствата за масово осведомяване като форма на провеждане на консултации по смисъла на чл.9, ал.3, т.1 от НУРИОВОС  са нарушили правата на засегнатата общественост.

Липсва допуснато нарушение на предвидената процедура касателно изискването на чл.10, ал.5 от НУРИОВОС, което предвижда, че възложителят задължително провежда консултации по изработеното задание с компетентния орган по околна среда.

По делото се установи, че ДОВОС е изготвен от колектив от експерти, отговарящи на условията на чл.11, ал.3 и ал.4 от НУРИОВОС. Установи се също така, че са изпълнени изискванията на чл.12 от НУРИОВОС относно начина на оформяне на ДОВОС и изискваните приложения, включително представянето на ДОС като изискване на чл.12, ал.2, т.6 от НУРИОВОС.

Съдържанието на ДОВОС е определено в чл.96, ал.1 от ЗООС.  След запознаване с представения по делото доклад, съдът намира, че формално те отговарят на изискванията на закона.

Като четвърти етап по смисъла на чл.2, ал.1, т.4 от НУРИОВОС е предвидено оценяване качеството на ДОВОС във връзка с изискването на чл.96, ал.6 от ЗООС. Съобразно условието на чл.13, ал.1 от НУРИОВОС за оценяване качеството на доклада възложителят представя на компетентния орган екземляр от същия с всички приложения.

С Искане вх.№2467/10.06.2009г. възложителите са поискали компетентния административен орган да оцени качеството на представения ДОВОС за процесното инвестиционно предложение. От искането и предложенията към него не става ясно, че едновременно с ДОВОС се внася за оценяване и ДОС. С писмо изх.№2467/26.06.2009г. административният орган за ДОВОС в тази връзка е дал отрицателна оценка, като се правят съответни препоръки за включване на ДОС към ДОВОС След изпълнение на указанията и депозирано повторно заявление от инвеститора е дадена повторна отрицателна оценка с писмо на Директора на РИОСВ от 20.07.2011г., с допълнителни указания относно установени слабости, като на 29.08.2011г. е депозирано трето искане за одобрение на ДОВОС /л.331/, като на 17.09.2011г. е постановен трети пореден акт на Директора на РИОСВ, с който ДОВОС е одобрен. Оценката на качеството на доклада е положителна – с пропуски, които не са от съществено значение  за вземането на решение. /л.329/.

Посоченото писмо информира адресата му, че ДОВОС получава положителна оценка по действащата редакцията на наредбата, публикувана в ДВ, бр.29/16.04.2010г. 

 Съдът намира, че е нарушено изискването на чл.15 от НУРИОВОС, който изисква наред с положителна оценка по чл.14, ал.3 НУРИОВОС,  становище от Изпълнителната агенция по околна среда относно потвърждаване или непотвърждаване използването на най-добри налични техники и положителна оценка на приложен към доклада за ОВОС доклад за оценка на степента на въздействие, за да пристъпи компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице към уведомяване на възложителя с писмо.

Уведомяването на лицето, което е направено с писмо изх.№6734/17.09.2011г. е допустимо, само при наличието на подобно становище. Съдът счита, че липсата на дори на едната от двете изискуеми оценки е пречка за законосъобразно приключване на процедурата по ОВОС.

Пети етап от разглежданата процедура по смисъла на чл.2, ал.1, т.5 от НУРИОВОС е организиране на обществено обсъждане на доклада за ОВОС. Дори да се приеме хипотетично, че изискуемата оценка по чл.14, ал.3 от НУРИОВОС е законосъобразна, съдът установява като нарушен и този етап на процедурата. С обява (лист 328а) в регионален ежедневник с дата 02.10.2011г. възложителите уведомяват всички заинтересувани за провеждане на обществено обсъждане на ДОВОС. В текста на обявата липсва посочване, че ДОВОС се отнася за инвестиционно предложение, подлежащо на реализиране в ЗЗ”Емине и ЗЗ “Емине – Иракли”; както и липсва съобщение, че на обсъждане подлежи и изготвения ДОС /същият е споменат като наличен, но не и като подлежащ на обсъждане/, а както се вижда от представените по делото доказателства, макар и описан като приложение към ДОВОС е оформен в самостоятелен документ, което създава възможност същият да не бъде предоставен на заинтересованите представители на обществеността едновременно с ДОВОС, т.е. налице е непълнота на съобщената информация. От представения присъствен лист и протокол (лист 324-325) за проведеното обществено обсъждане се установява наличието на представител на възложителите; на двама представители на екипа, разработил ДОВОС (Т.К. и В. Ш.); на представител на Кметство Св. Влас и на РИОСВ Бургас- общо 5 лица, които обаче са пряко заинтересовани и уведомени за цялата процедура. От така представения присъствен лист и протокол не става ясно дали е имало представители на засегнатото население. В този смисъл, науршението на този етап също води до порок на цялата процедура, който не може да бъде преодолян, поради което постановения впоследствие административен акт е незаконосъобразен.

               Шестият етап от процедура по смисъла на чл.2, ал.1, т.6 от НУРИОВОС е вземане на решение по ОВОС по чл.18 от същата наредба. Според тази разпоредба, установените нарушения на етапите за окачествяване на доклада и неговото обществено обсъждане са предпоставили вземане на незаконосъобразно решение по ОВОС. Не може да се постанови одобряване на осъществяването на инвестиционното предложение, когато не може да се установи изпъленнието на изискването по чл.19, ал.1, т.2 от наредбата за липсата на  мотивирани възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение във връзка с чл.18, ал.1, т.4 за резултатите от общественото обсъждане. Във връзка с изискването на чл.19, ал.1, т.2 от НУРИОВОС, че заключението от извършената оценка по чл.31 от ЗБР е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл.33 от ЗБР, съдът, вече изложи аргументи относно, нарушенията по даване на оценка на ДОС.

Нарушението на процедурата за обществено обсъждане, препятства административния орган при изпълнение на задължението да определи условията в решението по ОВОС по смисъла на чл.19, ал.5, т.2 от НУРИОВОС.

               Разгледаната процедура по чл.2, ал.1 предвижда в т.7 осъществяване на контрол по изпълнението на условията от решението по ОВОС като седми етап, но същият е ирелевантен за настоящия съдебен спор.

               Независимо от горното, изложено следва да бъде и това, че обжалваното решение е издадено от компетентен орган по чл.94, ал.1, т.2 от ЗООС - директора на РИОСВ; в предвидената от закона форма и има необходимото съдържание съобразно изискванията на чл.99, ал.3 от ЗООС.

Постановено е обаче при липса на мотиви, тъй като изложените такива са общи, непълни и схематични. Тъй като са лишени от каквато и да е конкретика, която да ги свързва с инвестиционното предложение, могат да бъдат съотнесени към всяко инвестиционно предложение. Извършването на ОВОС и оценка за степента на въздействие изискват конкретност, която впоследствие да бъде разгледана в решението на административния орган по начин, по който да изразява неговото отношение спрямо искането, с което е бил сезиран.  Самият автор на решението е използвал израза „поради следните мотиви (фактически основания)”, без обаче да посочва такива, които да се съотнесат към процесния случай. Както вече беше посочено, в настоящия случай не може да бъде приложено ТР №16/31.03.1975г. на ОСГК на ВС, което позволява мотивите към административния акт да бъдат изложени отделно от самия акт, тъй като този друг акт не може да бъде идентифициран, а и заинтересованата страна, която прави това възражение не сочи конкретен такъв акт, нито самото решение препраща към него. В някои от документите по делото се установяват частични мотиви, но част от тях са вътрешнослужебна документация за РИОСВ, а друга част е кореспонденция между административния орган и възложителите на инвестиционното предложение, поради което не е възможно същите да се третират като изявления на административния орган в смисъла на мотиви.

Крайно оскъдните и фрагментарни мотиви се приравняват на липса на мотиви, а това нарушение е съществено, доколкото не е ясно защо административният орган е приел положителна оценка за представените ДОС и ДОВОС. Освен това, при така мотивираното решение настоящият съдебен състав не е в състояние да провери правилността на изводите на решаващия орган, което обосновава извода, че допуснатото процесуално нарушение е от категорията на съществените и обосновава извод за незаконосъобразност на оспорения акт.

               Налице е противоречивост и в описанието на инвестиционното предложение в решението, като част от фактическите основания за издаване на последното. За имот с идинтификатор 11538.12.8 е записано, че „ще се изградят 8 сгради, без посочена етажност, със 130-150 броя апартаменти, като сградите ще са с капацитет за 330 обитатели. Така представеното описание на инвестиционното предложение съдържа много неясноти, които административния орган не е изяснил, а именно дали осемте сгради общо ще бъдат със 130-150 апартамента или всяка една ще разполага с такъв капацитет; както и това дали всяка от сградите ще е с капацитет от 330 обитатели или това е общият капацитет на комплекса, което показва, че административният орган е подходил формално при разглеждане на тази част от инвестиционното предложение. Следователно, за съдебния състав остава неясно как административния орган се е произнесъл с положителна оценка по сезираните доклади, ако сам той не е уточнил какво точно съдържа инвестиционното предложение и дали разгледаните от него ДОС и ДОВОС му съответстват.

При така изложените обстоятелства и установени процесуални нарушения ,съдът намира, че постановеното решение е  незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

              

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд – Бургас, трети състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение БС №2-1/27.02.2012г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) гр.Бургас.

 

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му с касационна жалба.

 

 

                                                                                                            СЪДИЯ: