О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 329                          от 09.02.2018 г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, втори състав, на девети февруари две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

   Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 88 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и следващи от АПК във връзка с чл. 68, ал. 6 от ЗМВР.

Образувано е по жалба на П.К.Н. с ЕГН ********** с адрес *** против мълчалив отказ на Директора на ОДМВР Бургас за снемане на полицейска регистрация. В жалбата е инкорпорирана и молба за възстановяване на срока за оспорване на мълчаливия отказ. Във връзка с така депозираната жалба и в изпълнение на разпореждане на съда, със становище вх. № 1464/05.02.2016 год. от юрисконсулт А. Д. – процесуален представител на Директора на ОДМВР Бургас е представена пълната административна преписка по оспорения мълчалив отказ. В становището е заявено, че жалбата против мълчаливия отказ е процесуално недопустима, като подадена извън срока, като по отношение искането за възстановяване на срока също е заявено че е недопустимо, като просрочено.

След като прецени твърденията на страните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

С молба вх. № 251000-24855/25.10.2017 год. по описа на ОДМВР Бургас, жалбоподателя П.К.Н. е сезирал Директора на ОДМВР Бургас с искане за снемане на полицейска регистрация по общо 16 изрично посочени пункта. Като приложения са вписани общо 6 документа. След получаване на молбата и отваряне на плика е установено, че две от вписаните приложения – Приложение 4 – Постановление за прекратяване на наказателно производство и Приложение № 5 – Решение по НОХД № 2570/2004 год. на БРС липсват. Във връзка с така констатираното, с писмо УРИ 251000-24998/27.10.2017 год. Директора на ОДМВР Бургас е уведомил Н. за липсващите приложения, като е определил тридневен срок от получаване на писмото за представяне на липсващите документи. Указано е, че в противен случай (при непредставяне на документите), производството ще бъде прекратено. Така изготвеното писмо е получено на 03.11.2017 год. от Е. Н.– майка на П.Н..

По изпратената административна преписка липсват доказателства, дали жалбоподателя Н. е изпълнил указанията на административния орган и дали е представил липсващите документи.

В сезиращата съда жалба е заявено искане за възстановяване на срока за обжалване на мълчаливия отказ на Директора на ОДМВР Бургас за снемане на полицейска регистрация. В подкрепа на това искане е заявено, че пропускът се дължи на поведение на администрацията, което е въвело в заблуждение жалбоподателя, че производството ще бъде прекратено. В този смисъл се твърди, че след като е получил писмо УРИ 251000-24998/27.10.2017 год. от Директора на ОДМВР Бургас, Н. е останал с впечатление, че следва постановяване на нарочен акт за прекратяване на производството, какъвто и понастоящем не е получил.

След анализ на така установеното, настоящия съдебен състав приема жалбата с инкорпорираното искане за възстановяване на срока за оспорване на мълчалив отказ за процесуално недопустими по следните съображения:

Съгласно общия принцип, регламентиран в чл. 57, ал. 1 от АПК, административният акт се издава до 14 дни от датата на започване на производството. В случая, от описаната фактическа обстановка безспорно се установява, че по образуваното с молба вх. № 251000-24855/25.10.2017 год. административно производство за снемане на полицейска регистрация, инициирано от жалбоподателя Н. е необходимо събирането на допълнителни доказателства, в какъвто смисъл е писмо УРИ 251000-24998/27.10.2017 год. на Директора на ОДМВР Бургас. С оглед на това, при определяне на срока за постановяване на административния акт е приложима нормата на чл. 57, ал. 5 от АПК, съгласно която, когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства или да се даде възможност на други граждани и организации да се защитят, актът се издава до един месец от започване на производството. Във връзка с така посоченото, срока за издаване на поискания административен акт – заповед за снемане на полицейска регистрация е следвало да бъде постановен до 25.11.2017 год.

 Съгласно чл. 58, ал. 1 от АПК, непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът. В случая, безспорно е установено, че административния орган – Директор на ОДМВР Бургас не се е произнесъл в указания в чл. 57, ал. 5 от АПК едномесечен срок – до 25.11.2017 год., поради което, след тази дата е налице мълчалив отказ.

В текста на чл. 149 от АПК са регламентирани сроковете за оспорване на административен акт, като в ал. 2 е указано, че мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Както вече се посочи, срока за произнасяне на административния орган е бил до 25.11.2017 год., т.е. от 26.11.2017 год. е налице мълчалив отказ, който в съответствие с чл. 149, ал. 2 от АПК е можело да се оспори до 28.12.2017 год. (месечния срок е изтекъл на 26.12.2017 год. – неработен ден, поради което срока изтича в първия работен ден – 28.12.2017 год.). В така посочения едномесечен срок, жалбоподателя Н. не е депозирал жалба против мълчаливия отказ за снемане на полицейска регистрация, поради което, жалбата му се явява просрочена.

Както вече се посочи, в жалбата е формулирано и искане за възстановяване на срока за обжалване, поради твърдяно от жалбоподателя поведение на администрацията, което го е въвело в заблуждение. Анализът на описаната фактическа обстановка обосновава извод, че и така формулираното искане се явява процесуално недопустимо, като просрочено. Съгласно чл. 161, ал. 1 от АПК, в 7-дневен срок от съобщението за оставяне на жалбата без разглеждане може да се поиска възстановяване на срока, ако пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства или на поведение на администрацията, въвело жалбоподателя в заблуждение. Искането може да бъде направено и с жалбата. В настоящия случай, искането за възстановяване на срок е направено едновременно с жалбата, но извън регламентирания 7-дневен срок. Както вече се посочи, срокът за оспорване на мълчаливия отказ е изтекъл на 28.12.2017 год., поради което, 7-дневния срок по чл. 161, ал. 1 от АПК за възстановяване на срока изтича на 04.01.2018 год. – четвъртък, присъствен ден. Сезиращата жалба, в която е формулирано и искането за възстановяване на срок е депозирана в Административен съд Бургас на 09.01.2018 год. (на която дата е заплатена и държавната такса от 10.00 лева), т.е. след законоустановения в чл. 161, ал. 1 от АПК седмодневен срок.

При така изложените обстоятелства съдът намира, че в случая искането за възстановяване на срока за оспорване се явява недопустимо, като просрочено и като такова следва да се остави без разглеждане, като без разглеждане следва да се остави и жалбата против мълчалив отказ на Директора на ОДМВР Бургас за снемане на полицейска регистрация, като подадена извън законоустановения срок.

 

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159, т. 5 и чл. 161, ал. 3 от АПК, Административен съд Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на П.К.Н. с ЕГН ********** с адрес *** за възстановяване на срока за обжалване на мълчалив отказ на Директора на ОДМВР Бургас за снемане на полицейска регистрация.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.К.Н. с ЕГН ********** с адрес *** против мълчалив отказ на Директора на ОДМВР Бургас за снемане на полицейска регистрация.

 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 88/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    СЪДИЯ: