Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер    472/11.03.2015                                град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на двадесет и шести февруари две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Станимира Друмева

                      2. Румен Йосифов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 88 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Д.Д.П. *** против решение № 1910/01.12.2014г., постановено по НАХД № 4008/2014г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 14-0769-001567/28.05.2014г., издадено от началника на група към ОД на МВР– Бургас, Сектор „Пътна полиция“ и наложената на касатора глоба в размер на 100 лева на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.I от ЗДвП за нарушение на чл.150а от същия закон. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът по касация също не се явява и представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и съответства на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на Д.Д.П. против наказателно постановление № 14-0769-001567/28.05.2014г., издадено от началника на група към ОД на МВР - Бургас, сектор „Пътна полиция“, с което й е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.I от ЗДвП за нарушение на чл.150а от ЗДвП. Със завършващото първоинстанционното производство решение състав на Районен съд – Бургас потвърждава наказателното постановление като приема, че при съставянето на акта и на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приема също, че вмененото на П. деяние осъществява от обективна и от субективна страна състава на чл.150а от ЗДвП.

Решението на Районен съд – Бургас е валидно, допустимо и правилно.

Релевираните в касационната жалбата възражения са неоснователни.

Според правилото на чл.150а от ЗДвП, за да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство. Неизпълнението на тази норма е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.177, ал.1, т.2, предложение 1 от ЗДвП - глоба от 100 до 300 лева за водач, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление. В конкретния случай П. е санкционирана законосъобразно за това, че е управлявала лекия автомобил след срока на валидност на издаденото й свидетелство. Наличието на свидетелство за управление на МПС с изтекъл срок за валидност се приравнява на неговата липса, поради което доводите за несъставомерност на деянието, развити в ървоначалната и в касационната жалба са неоснователни. Изводите на първоинстанционния съд са правилни и се споделят напълно от настоящия касационен състав.

Неоснователно е и възражението, че за едно нарушение са издадени две наказателни постановление. От представеното пред настоящата инстанция решение на БРС по НАХД № 4006/2014г. е видно, че второто наказателно постановление е издадено за нарушение от 15.05.2014г., а процесното наказателно постановление е за нарушение, извършено на 30.04.2014г.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и трябва да се остави без уважение. Потвърдителното решение на Районен съд – Бургас е постановено при изяснена фактическа обстановка и при правилно приложен към нея материален и процесуален закон, поради което трябва да се остави в сила.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1910/ 01.12.2014г., постановено по НАХД № 4008/2014г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1……………………....

 

 

 

                                                                                                          2……………………...