ПРОТОКОЛ

 

Година 2011,22.03.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На двадесет и втори март                        две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тиха С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 88 по описа за 2011 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят П.Г.Г., редовно призован, се представлява от адвокат Г.Н., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         За ответника директор на Дирекция „ОУИ” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Желязкова, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         Явява се прокурор Тиха С. ***.

        

ПРОКУРОР С. – Моля да конституирате като страна в процеса Прокуратурата на Република България, чрез прокурор от Окръжна прокуратура Бургас на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК. 

 

С оглед направеното искане на представителя на Окръжна прокуратура гр.Бургас за встъпване във вече образувано административно производство за защита на важен държавен интерес, на основание чл. 159, ал.1 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр.Бургас, като страна в производството, представлявано от прокурор С..

 

СТРАНИТЕ и ПРОКУРОРА– Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против Ревизионен акт 02001000885/27.10.2010 г. издадено от ст.инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, изцяло потвърден с Решение № РД-10-400/28.12.2010 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас.

         Производството се движи по реда на глави ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

         АДВОКАТ Н. – Изцяло поддържам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Поддържам искането, направено с жалбата, за назначаване на съдебно-икономическа експертиза с формулираните въпроси в нея.

         Искам да уточня, че във въпросите към вещото лице по отношение на разходите, навсякъде сме посочили словосъчетанието „направените разходи от семейството”, под това имам предвид разходите такива, каквито са отчетени от ревизиращия орган.

         Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ ЖЕЛЯЗКОВА – Оспорвам жалбата като неоснователна. Представила съм опис на преписката, моля същата да бъде приета като доказателства. Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОР С. – Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с процесуална легитимация, в срок и отговаря на всички реквизити изисквани по закона. Моля да приемете административната преписка, представена по опис като доказателство по делото, както и да допуснете извършването на съдебно-икономическа експертиза.

         Нямам други доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка,съгласно опис находящ се на л. 701-704 от делото.

 

Съдът намира искането на жалбоподателя за извършване на съдебно-икономическа експертиза за допустимо и основателно, касаещо събирането на годни и относими доказателства, за които сам не разполага със специални знания, и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпроси, обективирани в жалбата на л. 11 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Н.К., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.УКАЗВА на вещото лице, че в седемдневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 500 лв., вносими в седемдневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас, като УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.05.2011 от 11.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

ДА се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: