О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр. Бургас, 7 април  2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на дванадесети април, през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Л.А.

                                                                                        В.Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора С.Х., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 88/2009 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.229 и сл. от АПК.

Частният жалбоподател  - А.К.С. обжалва определение № 377, постановено на 23.12.2008 година по НАХД № 427/2008 г. на Районен съд – гр.Царево. С определението е било прекратено наказателното производство.

В съдебно заседание частният жалбоподател не се явява и не взема становище по жалбата.

Ответника по частната жалба не се явява и не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че постановеният първоинстанционен акт е правилен и законосъобразен и следва да бъде оставен в сила.

Частната жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва определението и в срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

За да прекрати производството Царевският районен съд е приел, че обжалваното пред него наказателно постановление на Началника на сектор ПП- КАТ към ОДП Бургас, няма характера на акт, подлежащ на съдебен контрол на основание чл.189, ал.5 от Закона за движение по пътищата. Мотивирал е така акта си, тъй като с наказателното постановление на частния жалбоподател на основание чл.183, ал.3, т.6 от ЗДвП е било наложено административно наказание глоба в размер на 30 лева и е разпоредено отнемането на 4 контролни точки.

Според частния жалбоподател определението е незаконосъобразно, тъй като отнемането на 4 контролни точки според него представлява наложено кумулативно второ по вид наказание, поради което и в случая нормата на чл.189,           ал.5 от ЗДвП е неприложима.

Настоящият състав на съда намира така изложения довод за неоснователен. Цитираната разпоредба на Закон за движение по пътищата предвижда необжалваемост по съдебен ред на актове, с които се налага санкция по този закон в размер до 50 лева. В настоящия случай наложеното наказание на частния жалбоподател е 30 лева. Отделно е наложено и отнемането на 4 контролни точки. Отнемането на контролни точки не е отделно по вид наказание.

Видовете наказания са лимитативно изброени в нормата на чл.13 от ЗАНН и отнемането на контролни точки не е сред тях. Последното има характер на особен вид административна мярка, предвидена в специален закон, законосъобразното налагане на която не подлежи на съдебен контрол.

По тези съображения съдът намира оспореното прекратително определение на Царевския районен съд за правилно и законосъобразно, поради което и на основание чл.235, ал.2 АПК

 

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 377, постановено на 23.12.2008 година по НАХД № 427/2008 г. на Районен съд – гр.Царево,с което е било прекратено  производството по НАХД № 427/2008 г..

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ:  ………………………………………

 

                                                                                     ………………………………………