Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №  1034   /25.05.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на трети май , през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                            ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар Г.С., изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 889/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът М. Г., роден на ***г. във Великобритания, с постоянен адрес ***, чрез адвокат К.К. е оспорил решение № 27/26.02.2018г. постановено по АНД № 4/2018г. по описа на Районен съд Карнобат, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0454-000673/29.12.2017г. на началник РУ Сунгурларе. С наказателното постановление на касатора за нарушение на чл. 174, ал.3 от ЗДвП, на основание същата разпоредба са наложени кумулативно две наказания - глоба в размер на 2 000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. Касаторът твърди, че решението е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез представител по пълномощие, поддържа касационната жалба и пледира за отмяна на обжалваното решение.

Ответникът по касация, редовно призован, не изпраща представител

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Касаторът е наказан за това, че на 22.07.2017г. в 00:10ч. в с.Терзийско, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, управлявал лек автомобил „Мерцедес” с рег.№ А6579МК, и след като е бил спрян за проверка е отказал да му бъде извършена такава с техническо средство за установяване на алкохол и не е изпълнил предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта.

В касационната жалба се твърди, че касаторът не е разбрал нищо по време на проверката, не му е бил назначен преводач и така е бил лишен от възможност да се защитава. 

От събраните по делото доказателства се установява, че  касаторът живее от дълго време в РБългария, има постоянен адрес на нейната територия, а по време на проверката, вследствие на която е съставен процесния АУАН, са присъствали свидетелката Х.Н.Х.и нейният син, които са близки на касатора и са му превеждали указанията на органите на МВР. От събраните доказателства ясно се установява, че свидетелката Х. се е опитала дори да осуети проверката, като се е обадила на тел.112 с твърдения, чиято вярност не се установява от събраните доказателства. Но от изслушания в съдебно заседание запис на разговора на св.Х. и оператора на тел. 112 се установява, че касаторът е общувал с двамата служители на МВР на български език, поне такива са твърденията на Х., тъй като тя посочва, че М. Г. казал на полицаите „Как може детето пред вас с колелото, а вие ще го блъснете”, „Ако не бях се дръпнал аз, вие щяхте да ме блъснете”.

От съвкупната преценка на всички доказателства се установява, че касатора Г. е разбрал за поканата да бъде тестван с техническо средство, както и да приеме медицинския талон, с който да му бъде извършен анализ на кръвта за наличие на алкохол. И в двата случая касаторът е отказал. Той е отказал и да подпише АУАН, както и да приеме копие от него.

По делото още е установено, че наказателното постановление е преведено и преводът е осъществен от Т.Р.. Това обстоятелство е отбелязано в разписката под наказателното постановление.

По тази причина съдът счита, че възраженията свързани с нарушаване правото на защита, поради липсата на превод по време на извършване на проверката са неоснователни.

Наказващият орган действително не е задължен да назначава нарочен преводач, макар че той е сторил това по отношение връчването на наказателното постановление. Наказващият орган обаче е длъжен да връчи АУАН, чието съдържание да бъде разбрано от лицето, което се обвинява. За това органът е длъжен да положи всички усилия така, че да стане ясно на лицето, в какво е обвинено, че е извършило.

В процесния случай от събраните данни се установява, както че самия касатор разбира български език, така и че лицата, които са го придружавали, са помогнали при общуването му с органите на МВР в момента на извършване на проверката, от което следва да се направи извод, че правото му на защита не е било накърнено.

Неоснователно е възражението, според което касаторът не е имал възможност в тридневен срок да направи възражение срещу акта. Такава възможност е регламентирана в чл.44, ал.1 от ЗАНН, според който освен възраженията при съставяне на АУАН, в 3-дневен срок от подписването му нарушителят може да направи и писмени възражения.

В конкретния случай срокът тече от 22.07.2017г., когато касаторът е имал възможност да подпише акта, но е отказал да го стори, което е хипотеза също изрично уредена в ЗАНН. Отказът му е удостоверен с подписа на един свидетел. Освен това касаторът е отказал да приеме копие от акта, което също е удостоверено. Това обаче не означава, че касаторът не е имал възможност да възрази в тридневен срок. Наказателното постановление е издадено пет месеца след съставяне на АУАН. През този период касаторът е депозирал възражение, доколкото то е представено преди съставяне на наказателното постановление и няма пречка, въпреки че е депозирано след тридневния срок, аргументите, които се съдържат в него, да бъдат съобразени от наказващия орган.

В това възражение, депозирано на 28.08.2017г. в РУ Сунгурларе, самият касатор изрично е заявил, че са го поканили да бъде тестван с техническо средство, както и че преводът е извършен от жената, с която съжителства. Т.е. сам е потвърдил изводите, които съдът направи по-горе въз основа на останалите доказателства.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 27/26.02.2018г. постановено по АНД № 4/2018г. по описа на Районен съд Карнобат.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: