О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№649                           11.04.2017 година                                              гр.Бургас

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на единадесети април                                                      две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 889 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по настоящото дело по делото е образувано по жалба на „Нелбо“ЕАД, ЕИК-***, гр.София, р-н Изгрев, ул.Тинтява №15, против заповед за налагане принудителна административна мярка (ЗНПАМ) № ОП-57-0130190/27.03.2017г. на директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП-Бургас, с която му е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – офис, находящ се в гр.Сливен, ул.Хаджи Димитър №39 и забрана  на достъпа до него за срок от 10 дни.

Образувано е след като жалбата, наред с административната преписка, е била изпратена от административния орган с писмо вх.№ 3566/10.04.2017г.

След извършена служебна проверка настоящият съдебен състав констатира, че по идентична жалба от „Нелбо“ЕАД против същата ЗНПАМ № ОП-57-0130190/27.03.2017г., която е била изпратена направо до Административен съд – Бургас с вх.№ 3423/05.04.2017г., вече е било образувано съдебно производство по адм.д.№ 853/2017г., което понастоящем е без движение с указание към жалбоподателя да отстрани нередовностите на жалбата – да представи документ за внесена държавна такса от 50лв.

След като се запозна подробно със съдържанието на двете жалби по настоящото адм.д.№ 889/2017г. и адм.д.№ 853/2017г., настоящият съдебен състав установи, че те имат идентично съдържание, поради което не са налице условията за разглеждането им в различни производства.

Съгласно нормата на чл.159, т.7 от АПК, жалбата или протестът се оставят без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание. Пред настоящия съд вече е образувано адм.д.№ 853/2017г. между същите страни по оспорването на един и същ индивидуален административен акт. Това налага прекратяване на настоящото съдебно производство и прилагането на административната преписка изпратена от органа по адм.д.№ 853/2017г.

Воден от горните мотиви и на основание чл.159, т.7 от АПК Административен съд Бургас, VІІ-ми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалба на „Нелбо“ЕАД, ЕИК-***, гр.София, р-н Изгрев, ул.Тинтява №15, изпратена от административния орган с писмо вх.№ 3566/10.04.2017г., против заповед за налагане принудителна административна мярка № ОП-57-0130190/27.03.2017г. на директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП-Бургас, с която му е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – офис, находящ се в гр.Сливен, ул.Хаджи Димитър №39 и забрана  на достъпа до него за срок от 10 дни.

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 889/2017г. по описа на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА цялата административна преписка за прилагане по адм.д.№ 853/2017г. на Административен съд – Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: