ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 835                         12 май 2016   година                  град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ-ми състав в закрито заседание на дванадесети май, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                              

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

Секретар Галина Дразова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова административно  дело  номер 889  по описа за  2016 година,  за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е образувано по искане на Х.Д., гражданин на Сирия, настанен в СВНЧ-гр.Любимец против действия на длъжностни лица в Пето РУ –Бургас, изразяващи се в отнемане на немски документ №606274 и №Y0TK99ZOC ;  документ за пътуване № ZOTKL5VMN, изд. на 05.10.2015 г. и немска здравноосигурителна карта № W560279350. Молителят твърди, че на 22.03.2016 г. е бил задържан в Пето РУ-Бургас, където му е издадена заповед за полицейско задържане. При задържането му бил извършен полицейски обиск и му били иззети посочените немски документи. На 23.03.2016 г. му били издадени и връчени още две заповеди - за принудително отвеждане на чужденец  до границата на Република България и за принудително настаняване на чужденец в Специален дом за временно настаняване на чужденци при дирекция „Миграция“ на МВР. На същата дата бил задържан от служители на V РУ-Бургас и предаден на длъжностни лица на СДВНЧ-гр.Любимец. Твърди, че след запознаване с приемо-предавателен протокол от 23.03.2016 г. разбрал, че немските докувенти били задържани с оглед извършване на експертиза. Твърди още, че същите не му били върнати и продължават да ги задържат без правно основание. Иска преустановяване на тези действия, изразяващи се в незаконно отнемане на личните му документи за задгранично пътуване и да се разпореди същите да бъдат предадени на съответните органи в СДВНЧ- гр.Любимец.

          По делото е постъпило становище от  Пето РУ-Бургас, вх.№4964 от 12.05.2016 г.

Административен съд-Бургас, след извършена служебна проверка, намира, че искането е недопустимо за разглеждане по същество, по следните съображения:

Предмет на разглеждане в настоящото производство са  неоснователни действия, извършени от длъжностни лица при Пето РУ-Бургас, изразяващи се в отнемане на немски документи на молителя Х.Д..

От представеното по делото становище от административния орган се установява, че в Пето РУ-Бургас е образувано и се провежда разследване по досъдебно производство №3388-297/2016 г. с пор. №1016/2016 г. по описа на БРП срещу виновното лице за престъпление по чл.281 НК. В хода на разследването било установено, че по отношение на Д. е наложена забрана за влизане в Република България, съгласно Заповед №193 от 21.01.2015 г. на ДАНС, издадена на основание чл.10, ал.1, т.1 ЗЧРБ. Сочи се още, че Х.Д. е осъден с влязла в сила присъда по нохд №1196/2014 г. по описа на РС-Петрич за извършено престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 НК, за което е осъден на лишаване от свобода за срок от 6 месеца с изпитателен срок от 3 години. Сочи се също, че въпреки наложената му забрана, на 22.03.2016 г. молителят е влязъл в Република България, установен е от служители в ТС „БОП“-Бургас, като при извършената проверка му били иззети немските документи. Същите били предадени за нуждите на разследването  с протокол за доброволно предаване. Към настоящия момент доментите се съхраняват в Пето РУ-Бургас, предвид влязлата в сила присъда по нохд №1196/2014 г. по описа на РС-Петрич и съгласно писменни указания на наблюдаващия прокурор при РП-Бургас. Същите следвало да бъдат върнати с постановление на наблюдаващия прокурор при РП-Бургас при отпадане на необходимостта от тях.

Претендираната от  Д. защита не попада в приложното поле на чл.250 и сл. АПК. В молбата, с която е сизаран съда се иска „незабавно прекратяване на неоснователните действия, изразяващи се в незаконно отнемане на личните ми документи”. Уточнението към искането по указание на съда, не внася яснота в претенцията към съда, дали се иска прекратяване на отнемането или задържането на документите. Отнемането на документите е еднократно действие, което е приключило към момента на подаване на искането, а задържането им, действително продължава и към настоящия момент, но е в резултат на влязла в сила присъда по отношение на титуляра на документите и на висящо досъдебно производство, образувано в Пето РУ-Бургас. Защитата по чл.250 и сл. АПК предполага извършването на фактически действия, които  не се основават на административен акт или закона. Дори да се приеме, че действието по отнемане е започнало, то същото  не следва да  е в изпълнение  на административен акт или законова разпоредба, т.е. за да се прецени основателността на искането, е изискуемо реалното изпълнение на твърдяното действие, каквото в случая не е налице. Освен това действието е еднократно и не може да се приеме, че се касае за продължаващо  такова, което може да бъде прекратено със съдебна намеса по реда на чл.253, ал.2 АПК.

Вярно е, че към момента на проверката документите на Д. се съхраняват в Пето РУ-Бургас, но това обстоятелство е обусловено от влязла в сила присъда по нохд № 1196/2014 г. по описа на РС-Петрич, на висящо досъдебно производство, както и влезла в сила заповед  за принудително отвеждане на чужденец до границата на Република България.

При това положение, съдът приема, че  фактическите действия по отнемане на документите са приключили, което изключва защитата по чл.250 и сл. АПК.

 

В заключение следва да се посочи, че съдържанието на защитата по чл.250 и сл. АПК се състои в незабавното и безусловно прекратяване на действията. Затова тя е ненужна и недопустима, когато действията са вече приключили, независимо дали е постигнат целеният с тях резултат, защото прекратяването им е вече осъществено, каквото се установява в конкретния случай.

При положение, че немските документи на Д. са приложени като доказателство по досъдебно производство №3388-297/2016 г. с пор №1016/2016 г. по описа на БРП, което очевидно не е приключило, компетентен да се приезнесе по тяхното връщане е съответния прокурор по реда на чл.111, ал.2 НПК, а евентуален отказа следва да се обжалва по реда на чл.111, ал.3 НПК.

 По тези съображения искането на Х.Д. е недопустимо и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.1 АПК, Административен съд-Бургас,VІІІ-ми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  искането на Х.Д., гражданин на Сирия, настанен в СВНЧ-гр.Любимец против действия на длъжностни лица в Пето РУ –Бургас, изразяващи се в отнемане на немски документ №606274 и №Y0TK99ZOC ;  документ за пътуване № ZOTKL5VMN, изд. на 05.10.2015 г. и немска здравноосигурителна карта № W560279350.

 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №889/2016 година по описа на Административен съд-Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                 СЪДИЯ: