ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 09.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети март                                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 889 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДАПС” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Г.Г. с представено пълномощно по реда на преупълномощаването, находящо се на лист 411 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 412 от делото.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

        

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Г.: Предходното съдебно заседание отложихме за запознаване на ответната страна с представените от нас доказателства и да изрази становище.

 

         Юрисконсулт Д.: С  оглед дадената ми възможност да изразим становище по представените доказателства, изразявам следното становище:

         Оспорвам три броя складови разписки № 106/21.04.2009г.; № 105/15.04.2009г. и № 103/03.04.2009г. Същите представляват компютърна разпечатка; липсват подписи на оторизирани лица, които да получат стоката; дата на получаване не е посочена; лице, което е изготвило документите не е посочено, с оглед на което считаме, че не са годни доказателства и не следва да се кредитират по делото.

Възразявам срещу приемането на спецификация на материали приложена към работен проект на обект „жилищна сграда с магазини и заведения в секция А в УПИ ІІ-148, в кв.”Меден рудник”, тъй като тази спецификация не е за този обект, а е за различен от посочения, а именно „обект С”. Навсякъде в работния проект се говори за „секция А”, съответно в посочените скици за ел.инсталации, а самата спецификация е за друг обект „С“.

Правя това изявление въз основа на екземпляра, който ми беше представен в предишното съдебно заседание. Въз основа на този екземпляр констатирах тези несъответствия, но в резултат на уточнението от съда за налични по делото два броя работни проекти, единият касаещ „секция А”, а другият „секция С”, както и придружаващите ги спецификации за материалите на тези две секции, в такъв случай не е налице соченото противоречие и не поддържам възражението за неприемането на тази спецификация.

По отношение на останалите доказателства описани от т.1 до т.3 от посочените в молбата доказателства, тъй като същите касаят последващи доставки считам, че нямат отношение към спора.

Що се касае до представените регистри, същите представляват частична извадка от счетоводството на жалбоподателя или конкретно счетоводни операции, които не позволяват цялостен поглед върху счетоводството на същия, респективно установяване на неговата редовност.

Само да уточня, че така представените доказателства са били разглеждани и анализирани от органа по приходите в ревизионното производство и с оглед на това не се оборват констатациите на органа, тъй като той е проверявал счетоводството и на база видяното е изградил своите констатации.

По отношение на доказателствата, които касаят осчетоводяването на процесните фактури, считам неотносими към този спор, дотолкова доколкото липсва такъв.

 

         Адв.Г.: Още в предходно съдебно заседание представяйки тези документи под опис, по които са работили двете експертизи, ние заявихме, че голяма част са налични по делото и са коментирани от ревизиращия екип. Такива са и трите складови разписки, които едва в днешно съдебно заседание ответникът оспорва. Ние сме на мнение, че такова оспорване е недопустимо, защото е преклудирано. На първо място: всички документи представени под опис бяха приети с определение от съда в предходно съдебно заседание. Тези три складови разписки са част от административната преписка и са приети в хода на ревизията. На следващо място: давайки възможност на ответната страна да изрази становище, такова съдът е дал ДО днешно съдебно заседание. Такова ДО днешно съдебно заседание не е направено, а се прави ЕДВА в днешно съдебно заседание. Аз съм на категорично мнение, че е преклудирана възможността за оспорването на тези складови разписки.

         По отношение спецификацията: тя е част от работен проект. Но категорично в двете експертизи се установи, че закупените от „Радиал сървис” ЕООД материали са вложени в обекта, който е този на инвеститора ни „ТиБиИнвест” ЕООД, който обаче има няколко секции. Респективно е напълно допустимо материалите вложени в трите секции да са разделени.

         Няма да соча други доказателства.

 

         Юрисконсулт Д.: Действително казах, че оспорвам така представените складови разписки, но предвид на това, че същите представляват частни документи. Не искаме откриване на производство по оспорване на документи, а само да бъдат ценени с оглед на всички събрани доказателства, имайки предвид нашето становище.

         Нямам искания по доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

         Адв.Г.: Моля да отмените ревизионния акт на основание събраните в хода на ревизионното производство и в хода на съдебния процес писмени доказателства, които според нас са достатъчно, за да обосноват реалност на покупката на ел.материали закупени през месец април 2009г. от „Радиал сървис” ЕООД и вложени за целите на извършените от жалбоподателя облагаеми доставки в обектите на клиента ми.

         Независимо това наше становище, имаме принципно становище относно ревизионния акт, който според нас е нищожен и издаден от некомпетентен орган. В аналогични случаи има константна практика на ВАС, че е налице едно ревизионно производство, а не две отделни. Такава е практиката и на НАП. Ревизионното производство се започва от първата издадена заповед за ревизия, като производството е висящо чак до влизане в сила на ревизионния акт. В този период обаче настъпиха промени в ДОПК, в изпълнение на които издателят на ревизионния акт е следвало да бъде един орган по приходите и то определен със ЗОКО, издадена от органа възложил ревизията. В конкретния случай органите издали ревизионния акт са двама – органът по приходите Г.П. и Д.Ж..

         Моля да присъдите на моя доверител направените разноски по делото за държавна такса и внесени депозити за две съдебни експертизи.        Представям писмена защита.

 

         Юрисконсулт Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите ревизионният акт като законосъобразен. От събраните по делото доказателства по безспорен начин се установява, че за жалбоподателя не възниква право на данъчен кредит, както и правилно е определен данъка по ЗКПО. В цялото това производство жалбоподателят се опитва да установи, че тези стоки са вложени в обекти, които той е обслужвал и които е изграждал и твърди, че материалите са от процесните доставки. Действително стоки може да има и да са вложени в тези обекти, но това не доказва по никакъв начин нито от експертизите, нито от представените доказателства, че това са стоки от тези оспорвани фактури.

         Подробни съображения са изложени в решението на директора на ОДОП, които моля да вземете под внимание.

         Претендираме юрисконсултско възнаграждение в размер на 1918лв.

 

         Реплика на адв.Г.: Според нас изключително силно доказателство за това, че са реално извършени доставките е, че именно с процесните доставки ние реално сме обвързани с последващите доставки и приемането и заплащането им от страната при приемането на обекта на „ТиБиИнвест”, за което още в хода на ревизията представихме доказателства, а и експертизите според нас доказаха този факт.

 

         Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: