ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 15.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На петнадесети декември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 889 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДАПС” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Г.Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 410-411 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 412 от делото.

 

         Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА Ж.Д.Ж. и Т.С.С..

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

        

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на депозираната по делото съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещото лице С., чиято самоличност снема, както следва:

 

         Т.С.С. - 49г., български гражданин, несемеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм заключение, което поддържам. Посетих на място процесния обект и направих оглед. Това са три отделни части, които са пуснати в експлоатация и част от помещенията са обявени за продажба.

         Относно процесните фактури, моето заключение е, че материалите са вложени, дори като количество са недостатъчни. Като част от материалите  по фактурите има количество звънци, които са закупени, но са заменени с домофонни табла и там е единствената разлика като количество и не са употребени материалите. Материалите, които са закупени са вложени в обекта, дори не са достатъчни като количество. Това съм констатирал, тъй като прегледах техническата документация на обекта и по пресмятанията, които направих за вложените материали, според мен не са достатъчни.

         Въпрос на адв.Г.: Във връзка със звънците, констатирате, че само част ли са вложени в обектите, конкретно в ж.к. „Меден рудник”?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По данни трябва да се вложат 100 броя от тези звънци и затова са закупени. Закупено е по-голямо количество, може би поради ниската цена. Те са налични като резерва за бъдещи обекти.  Това се случва.

         Въпрос на адв.Г.: В процесния период жалбоподателят работил ли е и на други обекти?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Доколкото разбрах е имал други обекти, но не знам с точност кои са.

         Въпрос на адв.Г.: По т.1 и т.3 от заключението, в които сте съпоставил закупените по трите фактури материали  с тези, които конкретно са вложени на обекта: Възможно ли е без наличието на закупените по трите фактури стоки-материали да бъдат извършени доставките на материали и актувани СМР по обр.19 към инвеститора „Ти Би Инвест” ЕООД?

         Вещото лице е констатирало, че са вложени в обекта. Възможно ли е изобщо без тях ние да извършим такива доставки към инвеститора „Ти Би Инвест” ЕООД?

 

         Юрисконсулт Д.: Възразявам по този въпрос, защото каквото и да отговори вещото лице, говорим за процесни доставки. Дали е имал други стоки и дали са вложени в други СМР, не е относимо.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тези материали са актувани с изключение на това количество звънци.

         Юрисконсулт Д.: Въпросът е дали точно с тези доставки са извършени СМР. Но вещото лице няма как да каже това, защото имаме стоки, които не се индивидуализират с нещо конкретно.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тези материали, които са закупени, са вложени в обекта.

                   Въпрос на юрисконсулт Д.: Говорихте за тези бутони за звънци 1500 броя по процесната фактура и казахте, че не са вложени.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Част от тях са вложени. Това са 100 броя звънците по вратите.

         Въпрос на юрисконсулт Д.: Посочвате „многожилен плосък кабел 2000 метра”, да разбирам ли, че и той не е вложен?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Този кабел и той не е вложен. Кабелът, който е около 13 хиляди метра, закупили са повече количество за тази площ, която е процесната, но може би е закупен за друг обект.

         Въпрос на адв.Г.: Дали през процесния период е вложен този кабел в други обекти?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма как да разбера това, защото нямам документация. Фирмата има и други обекти и предполагам, че е вложен в другите обекти. Намира се една стока на по-ниска цена и се купуват количества, които се използват след това и на други обекти. Така се прави.

         Адв.Г.: Нямам повече въпроси.

         Юрисконсулт Д.: Нямам въпроси.

 

          Съдът като взе предвид изготвеното заключение по съдебно-техническата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице Т.С., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 400лв. изцяло от внесения депозит.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на съдебно-счетоводната експертиза  изготвена от вещото лице Ж.Ж., чиято самоличност снема, както следва:

 

         Ж.Д.Ж. - 40г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам. 

 

         Адв.Г.: Нямам въпроси. Моля да бъде прието заключението, което е доста подробно и обемно, като се дава доста ясен и категоричен отговор на въпроса къде, в кои обекти, по кои фактури са вложени процесните материали.

 

         Въпрос на юрисконсулт Д.: В отговора на въпрос 2 сочите, че фактурите са платени в брой. Конкретно питам по фактури № 252 и № 259, където сочите, че плащането е извършено в брой през месец април 2009г. За да бъде извършено плащане в брой, т.е. от касата, какво следва да бъде салдото в тази каса? Може ли да бъде извършено плащане при липса на средства в касата?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Когато касата е с кредитно салдо, т.нар. „червена каса”, означава, че няма наличност на средства в касата, т.е. няма как от касата физически да се извадят пари и да се платят.

         Въпрос на юрисконсулт Д.: Било ли е налично салдо, което да покрие плащането?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изследването, което съм направила е по издадени касови бонове. Изцяло изследване на група 50 и в частност изследване на сметка 500 каса за 2009г. месец април, не съм извършила такова изследване.

 

         Юрисконсулт Д.: Нямам други въпроси към вещото лице, но считам, че така изготвеното заключение, макар да отговаря на поставените от жалбоподателя въпроси, както те са били поставени, считам, че тези обстоятелства остават извън предмета на спора, защото счетоводното отразяване на фактурите не може да установи реалността на една доставка. С оглед на което считам, че експертизата не следва да се кредитира.

 

          Съдът като взе предвид изслушаното заключение по съдебно-счетоводната експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице Ж.Ж., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 500лв, от които 400лв. от внесения депозит, а разликата от 100 лева следва да се внесе от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

 

         Адв.Г.: С оглед становището на ответната страна, представям и моля да приемете документи, по които са работили двете вещи лица при изготвяне на експертизите. Вече сме представили копие и на ответната страна.

         Юрисконсулт Д.: Представени са ни копия от документите преди днешното съдебно заседание, но поради големия обем, моля да ми се даде възможност да се запозная и да изразя становище по тях, с оглед на което моля да се отложи делото.

         Адв.Г.: Това не са нови доказателства.

         Юрисконсулт Д.: Макар че жалбоподателят твърди, че това не са нови доказателства, след като се представят  в днешно съдебно заседание, не мога да взема отношение доколко ревизиращият орган се е запознал с тях.

         Адв.Г.: 90% от тези доказателства са свързани с последващите облагаеми доставки. Те изобщо не са били спорни между нас и ответника. Предвид отлагането на делото само заради това становище, предполагам, че ще е идентично с това, което изрази по съдебно-счетоводната експертиза.

         Юрисконсулт Д.: Мога да взема становище по доказателствата, които касаят последващи доставки, но доколкото в тези доказателства се съдържат и други доказателства, извън тези доставки, в момента нищо не мога да отговоря.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от адв.Г. писмени доказателства, същите подробно описани в съпътстващата ги молба, както и ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително постъпилите от административния орган писмени доказателства, същите подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 423 от делото.

 

Като съобрази изявлението на юрисконсулт Д., видно от което на страната е необходимо допълнително време да се запознае с представените днес доказателства, съдът намира за необходимо това искане да бъде уважено с оглед охраняване процесуалните права на тази страна, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на ответната страна най-късно до следващото съдебно заседание да вземе становище по представените днес от адв.Г. писмени доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 09.03.2015г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.       

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: