ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 29.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и девети септември           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 889 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДАПС” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Г., която представя пълномощно по реда на преупълномощаването.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., която представя пълномощно.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Г.: Във връзка с подадената от нашия доверител жалба, на първо място правя следното уточнение относно обжалваната част на ревизионния акт.

Обжалваме ревизионния акт в частта по данъчно задължение по ЗДДС за периода месец април 2009г. в резултат на непризнато право на данъчен кредит в размер на 21 001.14 лева по три броя данъчни фактури с номера № 248 от 03.04.2009г.; № 252 от 15.04.2009г. и № 259 от 21.04.2009г., издадени от „Радиал сървис” ЕООД, както и в частта на определеното за 2009г. задължение по ЗКПО в размер на 10 500.57 лева в резултат на непризнати разходи по тези фактури и извършено преобразуване по реда на чл.26, т.2 от ЗКПО и определени лихви в размер на 980.41 лева за невнесени в срок авансови вноски, което задължение е видно от последното изречение на решението на горестоящия административен орган № 62/28.02.2014г.  Правя това уточнение, защото е съвсем друг периодът посочен в жалбата, допусната е техническа грешка. Тя не е изготвена от адвокатското ни дружество и нашата защита беше ангажирана в по-късен момент.

Не поддържам доказателствените искания в жалбата и имам нови такива, които сме формулирали в писмена молба, която представям с копие за ответната страна.

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Относно искането за извършване на експертизи - предоставям на съда.

Задължението в размер на 980.41 лева не мога да отговоря на какво точно се дължи, тъй като в диспозитивната част на решението не фигурира това задължение, но го има в мотивите. Моля да ми се даде възможност в тази насока да конкретизираме основанието на така посоченото задължение.

 

Адв.Г.: Правя доказателствено искане по отношение комплектоване на преписката.

С изключение на заключението, което е съставено в хода на ревизията, което оспорваме и налага нашите доказателствени искания, ние твърдим, че административната преписка към момента не е пълна. Не са приобщени ревизионния акт, ревизионния доклад от предходното производство, а е приобщен, видно от стр.6 на решението на по-горестоящия орган, само протокол за приобщаване. С този протокол за приобщаване са приобщени искане за извършване на насрещна проверка и протоколът във връзка с това искане от 03.05.2012г., но самият ревизионен доклад от предходното производство и ревизионният акт, както и решението на по-горестоящия орган, липсват по делото. Най-важното е, че именно в хода на предходното производство нашият доставчик е представил доказателства по повод искане за представяне на документи от 22.06.2012г. Тези документи липсват по настоящото дело и моля да задължите ответника да комплектова преписката с всички документи събрани в предходното производство – ревизионен акт, ревизионен доклад и документите от доставчика.

 

Юрисконсулт Д.: Възразявам срещу искането за представяне на всички тези документи, тъй като считам, че всички са неотносими. Доколкото ревизионният доклад като приложение към ревизионния акт, този ревизионен акт е отменен с решение на директора на дирекция „ОДОП”, с оглед на което е започнало ново ревизионно производство и това в производство са приобщени с протокол доказателства, имащи отношение за определяне на данъчните задължения за процесния период, с оглед на което не считам, че следва да бъдат представени тези ревизионен акт и ревизионен доклад, които вече са отменени. Що се касае до цитираният протокол-искане от страна на доставчика, не мога да взема становище в момента, но би следвало, ако има такъв, да е приобщен към  преписката.

Реплика на адв.Г.: При новата ревизия процесният доставчик не е открит на адреса, затова държим на тези доказателства, които касаят този доставчик, но са били събрани в предходната ревизия. Настоящият процес е именно оспорената реалност на доставка по трите фактури от този доставчик. Държим на това искане, съответно считаме възражението, което току-що беше направено за неоснователно.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на ревизионната преписка, изготвена във връзка с проведената спрямо дружеството-жалбоподател ревизия.

 

Намира доказателственото искане на адв.Г. за попълване в цялост на изпратената ревизионна преписка с допълнителни доказателства за уместно и основателно, доколкото посредством тези допълнителни доказателства, макар и събрани в хода на предходно проведена ревизия, биха се оказали правнозначими за решаването на настоящия спор, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА Директорът на дирекция „ОДОП” в 7-дневен срок, считано от днес, да попълни в цялост изпратената ревизионна преписка, като в тази връзка представи изготвените в хода на проведеното предходно производство писмени доказателства, представляващи ревизионен доклад, ревизионен акт, както и издаденото решение на горестоящия административен орган, както и всички налични доказателства, касаещи доставчика „Радиал сървис” ЕООД, които този доставчик е представил на органа по приходите в предходно проведената ревизия.

 

Намира доказателственото искане за назначаване на съдебни експертизи по делото за основателно, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, след  като посети счетоводството на дружеството-жалбоподател, а при необходимост и това, на дружеството-доставчик, да отговори на поставените от страната въпроси, съдържащи се в депозираната днес молба, Раздел ІІІ, т.1.

Експертизата в тази част да се изготви от вещото лице Ж.Ж., след внасяне на депозит в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, след като посети на място процесния обект конкретно посочен от жалбоподателя, да отговори на въпросите, съдържащи се в докладваната днес молба на страната, същите конкретно формулирани в Раздел ІІІ, т.2.

Тази част от експертизата да се изготви от вещото лице К.М. при депозит в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ДАВА възможност на ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес, в нарочно становище да уточни основанието за посочване на задължение в размер на 980.41 лева, посочено като дължима лихва по чл.89, ал.5 от ЗКПО, съдържащо се в мотивите на акта на горестоящия административен орган.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 15.12.2014г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведомят вещите лица след внасяне на депозитите.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: