Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е   637

 

гр. Бургас, 04 юни 2009г.

 

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на десети март, през две хиляди и девета година, в състав:

                                                                                                  СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

при секретар М.В., като разгледа докладваното от съдия Л.Александрова  адм.д. № 889 по описа за 2007 година и за да се произнесе, съобрази:

        

Производството е по реда на гл.Х, раздел І от АПК във вр. с чл.49, ал.2 от ЗКИР.

            Жалбоподателят „Академика – спорт” ЕАД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от процесуалния си представител юрисконсулт М. е оспорил заповед № РД-18-12/24.04.2007г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която на осн. чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с.Черноморец, което включва и с.Атия, община Созопол, област Бургас, по отношение на имоти с №№ 3120; 3131; 3134; 3135; 3136; 3137; 3197 и 3198. Жалбоподателят твърди, че посочените от него имоти, с номера съгласно кадастралната карта, са част от един голям имот, със стар № 591, който е собственост на „Академика- спорт” ЕАД. Върху този имот е бил изграден студентски морски комплекс „Академика”. Жалбоподателят иска от съда да отмени обжалваната заповед като незаконосъобразна по отношение на посочените в жалбата имоти. В съдебно заседание поддържа жалбата, ангажира доказателства и претендира присъждане на разноски и юрисконсултско възнаграждение.

            Ответникът по жалбата, редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

         Заинтересованата страна П.В.Т., редовно призована, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и иска същата да бъде отхвърлена като неоснователна. Претендира присъждане на разноски. Процесуалният представител представя писмена защита, в която излага подробни аргументи, подкрепящи становището на страната.

         Заинтересованите страни В.С. М., И.Я.Б., П.И. П., З.И.Т., Р.Д.Д., П.Д.Д., Б.Д.Д., Г.Н.В., Е.Б.Д. и Н.А.Д., чрез процесуалния си представител адвокат Г., оспорват жалбата, ангажират доказателства и пледират за отхвърлянето на жалбата като неоснователна.

         Заинтересованите страни К.М.Г., Т.С.М., С.Т.Н., А.Т.Н., Н.Т.Н., М.М.В., Я.Т. П., Т.Т. П., М.М.Г., Х.М.Х., С.Г.С., В.П.С. и Т.П.Д., чрез процесуалния си представител адвокат Б., оспорват жалбата, ангажират доказателства и искат от съда да отхвърли жалбата като неоснователна.

         Заинтересованите страни С. С.С. и Н.И.В., също оспорват жалбата и искат тя да бъде отхвърлена като неоснователна.

         Заинтересованите страни Н.А.Н., Г.Т.Н., И.А.Н., К.П.С., Н.С.К., А.Г.Д., Н.Г.Я., Г.П.Г., Я.Б.В., Н.Г.С., А.С.К., Х.Т.К., А.Г.Т., Д.Г.Я., С.Я.С., Н.Я.Л., С.Т.Я., К.И.М. и К.И.М., редовно призовани, не са се явявали в съдебно заседание и не са изразили становище по жалбата.

         Заинтересованата страна Община Созопол, чрез процесуалния си представител адвокат Й., оспорва жалбата и иска от съда да я отхвърли като неоснователна.

СЪДЪТ, след като прецени събраните по делото доказателства, от фактическа страна намира следното:

Със заповед № РД-10-49/18.12.1981г. председателя на Окръжен народен съвет Бургас определя окончателна площадка за студентски и ученически учебен морски комплекс за нуждите на Съвета на висшето образование при Министерство на народната просвета в землището на с.Черноморец, м.„Акра”, при граници: изток - черен път, запад - съществуващ път към МНО и проектирани спортни съоръжения, юг - новопроектирана регулация на селото. Площадката в размер на 30 дка, представлява държавни мери, предоставени за ползване на АПК„Крайморие”, които са в селскостопанския фонд. С Решение №КЗ-3/22.03.1982г. Комисията за земята при Национален аграрнопромишлен съюз предоставя на Министерство на Народната просвета за изграждане на учебно-спортен лагер в с.Черноморец 20 дка. държавна необработена земя - ІV категория, стопанисвана от АПК„Крайморие”. Предвиденото строителство на морския комплекс е било реализирано на площ от 13 713 кв.м. и е прието с акт № 16 от 30.09.1983г. (л.19-31 от делото). С Акт за държавна собственост АДС № 3270/14.09.1998г. е актуван студентски спортен лагер „Академика”, представляващ терен от 13 760 кв.м., ведно с построените там 19 броя бунгала в землището на с.Черноморец, парцел І, при граници: изток - земеделски земи, запад – път, север – земеделски земи, юг – земеделски земи. В акта е посочено, че имотът е предоставен на Министерството на образуванието и културата. С ПМС №216/29.11.1999г. е създадена Изпълнителна агенция „Академика” към МОН, на която е бил предоставен за стопанисване и управление на процесния имот. За целта е бил съставен АДС № 2349/15.10.2001г., в който имота е описан като терен с площ 13713 кв.м. и 19 бр. бунгала тип „Пазарджик”, всяко от 54 кв.м., находящ се в землището на с.Черноморец, м.„Акра”, представляващо имот № 000591, при граници: изток, север и юг – земеделски земи, запад – път. В акта е отбелязано, че имотът е предоставен на Изпълнителна агенция „Академика”. На основание §2 от ПМС 322/01.12.2004г. Изпълнителна агенция „Академика” е закрита. С Решение №1005/20.12.2004г. Министерски съвет е задължил МОН да образува еднолично търговско дружество с ограничена отговорност на базата на недвижимите имоти, заедно движимите вещи в тях, съгласно приложение № 1 към решението. Приложение №1 представлява списък на недвижимите имоти предоставени за внасяне в капитала на едноличното търговско дружество по т.3. Под №1 в този списък е посочен студентски морски комплекс „Академика”, находящ се в. с.Черноморец, общ.Созопол, с терен 13713 кв.м., с 19 бр. бунгала тип „Пазарджик, 4 бр. бунгала тип „Сахара”, 3 бр. бунгала тип „Романтика”, един бр. масивна столова, 1 бр. склад, 1 трафопост и 1 барака. Търговско дружество „Академика – спорт” ЕООД е регистрирано в Софийски градски съд с решение №1 от 30.12.2004г. по фирмено дело № 14289/2004г. Видно от учредителния акт на дружеството в капитала му са извършени непарични вноски от министъра на образованието и науката, в качеството му на упражняващ правата на държавата, между които и студентски морски комплекс „Академика” с.Черноморец. С решение №5 от 15.02.2006г. по същото фирмено дело на СГС, дружеството е преобразувано от ЕООД в ЕАД, като цялото имущество на прекратеното без ликвидация  „Академика – спорт” ЕООД е преминало върху „Академика – спорт” ЕАД при условието на универсално правоприемство.

            С процесната заповед № 18-12/24.04.2007г. изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е одобрил кадастралната карта и кадастралните регистри за с.Черноморец, като по отношение на процесните имоти в регистъра са били вписани като собственици заинтересованите по делото лица. ПИ с индентификатор 81178.3.120, с площ 2111 кв.м. е записан като собствен на П.Д.С., К.М.Г., наследници на М. И.П., С. С.С. и Т.С.М., като за всеки от тях административния орган е посочил документа за собственост, въз основа на който е направено вписването в регистъра. ПИ с идентификатор 81178.3.197, с площ 2667 кв.м. е записан като стопанисван от община Созопол, ПИ с идентификатор 81178.3.134, с площ 2681 кв.м. е записан като собствен на Н.А.Н., С.Т.Н., Г.А.Н., А.Т.Н., Н.Т.Н., наследници на Т.Н.Т. и И.А.Н.. ПИ с идентификатор 81178.3.131, с площ от 761 кв.м. е записан като собствен на наследниците на М.Я. М. ПИ с идентификатор 81178.3.135, с площ от 1394 кв.м. е записан като собствен на наследниците на И.В. Р. ПИ с идентификатор 81178.3.136, с площ от 1464 кв. м. е записан като собствен на наследниците на И.Г. Г., ПИ с идентификатор 81178.3.137, с площ 2498 кв. м. е записан като собствен на наследниците на А.Я.П., ПИ с идентификатор 81178.3.198, с площ 236 кв.м. е записан като стопанисван от Общината. Заповедта е била обнародвана в ДВ бр.43 от 01.06.2007г.

         Със заповеди РД-09-220/29.06.2005г. и РД-09-222/29.06.2005г. и РД-09-123/29.06.2005г. областния управител на Област Бургас е отменил заповеди № 394/24.03.2005г., № 392/24.03.2005г. и 393/24.03.2005г., всички издадени от кмета на община Созопол, с които на основание чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ е наредено да бъдат иззети принудително от „Академика – спорт” гр.София недвижимите имоти №№ 003135, 003120, 003136, всички по картата на възстановената собственост на земеделските земи, в землището на с.Черноморец. Заповедите на областния управител са влезли в сила.

         По делото е допусната съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещото лице М.Г. (л.294 до 297 вкл.), която посочва, че процесните имоти, нанесени допълнително в картата на възстановената собственост на землището на с. Черноморец с №№ 3120, 3131, 3134, 3135, 3136, 3137, 3197 и 3198. в кадастралната карта, са отразени в същите граници, площ и местоположение и са обозначени с аналогични идентификатори. Всички те попадат в границите на имот № 000591 по КВС, който не е нанесен в кадастралната карта. В констативната част на заключетнието е посочено още, че в м.»Акра» имотите са възстановени по ЗСПЗЗ, във възстановими стари реални граници, съобразно наличен стар картен материал. Там където попадат процесните имоти е ползван кадастралния и регулационен план на с.Черноморец от 1938г., в него са заснети имоти, които са попадали в регулация. В следващите кадастрални и регулационни планове от 1966г. и от 1982г. този терен попада извън регулация на населеното място и е предмет на КВС. През 1998г. жалбоподателят е възложил кадастрално заснемане на студетнски спортен лагер «Академика», изработен е бил парцеларен план с два парцела, първия с площ 13760 кв.м., който е застроен и парцел ІІ. За парцел І е бил съставен АЧДС№ 3270/14.09.1998г. В КВС на землището, този терен е заснет за първи път и е обозначен с № 591, с площ 13713 кв.м. и е записан като стопанисван от общината. В КВС съществуващите постройки в имота не са били заснети. Същевременно за имот№ 591 е съставен АЧДС № 2349/15.10.2001г.

При така изяснената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Срокът за обжалване на процесната заповед е 30-дневен от датата на обнародването й, започнал е да тече на 01.06.2007г. и изтича на 02.07.2007г.- понеделник, тъй като 01.07.2007г е неприсъствен ден. Жалбата е подадена чрез адменестративният орган на 02.07.2007г.-последният ден от срока, поради което съдът намира, че е подадена в срок от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима.

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК. Съдът намира, че заповед № 18-12/24.04.2007г. на изпълнителния директор на АГКК е издадена от компетентен орган, в съответствие с разпоредбата на чл.49, ал.1 от ЗКИР, в изискващата се от закона писмена форма, при спазване на процесуалноправните и материалноправните изисквания на закона.

Съгласно чл.41 от ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения ЗЕКНРБ, ЗТСУ, ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ или са набрани чрез геодезически, фотограметрични и други измервания и изчисления. Данните за собствениците и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си се набират от регистрите към картите и плановете, представените актове, регистрите на общинската и областната администрация и се уточняват въз основа на представените от службата по вписванията предварителни имотни партиди. Заповедите издадени по реда на чл.49, ал.1 от ЗКИР нямат конститутивно действие. С тях се констатират актуалните данни за всеки отделен имот и административния орган в процеса на изготвянето на кадастралните карти е длъжен да събира актуални данни, включително чрез извършване на замервания на място. Съгласно чл.2, ал.1 от Наредба № 3 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, кадастралната карта и кадастралните регистри документират местоположението, границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, а кадастралните регистри съдържат информация и за собствениците, за носителите на други вещни права и за актовете, от които те черпят правата си върху недвижимите имоти.

В конкретният случай административният орган правилно е отразил процесните имоти в кадастралният регистър като собствени на заинтересуваните по делото лица. От събраните по делото обстоятелства се установява, че за да бъдат нанесени тези имоти е ползван кадастралния и регулационен план на с.Черноморец от 1938г., съгласно който имотите са попадали в регулация и в съответният разписен лист са се водили на наследодателите на настоящите заинтелесувани лица. В следващите кадастрални и регулационни планове от 1966г. и от 1982г. тези имоти попадат извън регулация на населеното място и са предмет на КВС. В КВС на землището този терен е заснет за първи път и е обозначен с № 591, с площ 13713 кв.м., но е записан като стопанисван от общината, а съществуващите постройки в имота въобще не са били заснети. Поради това административният орган съблюдавайки нормата на чл.41 от ЗКИР и разпоредбите на Наредба № 3 от 28.04.2005г. правилно е отразил именно тези имоти №№ 3120; 3131; 3134; 3135; 3136; 3137; 3197 и 3198, принадлежащи на посочените собственици. Имот №591 въобще не е въществувал обособен по този начин с площ 13713 кв.м. до КВС, а след като е бил обозначен, не е записан като собствен на жалбоподателят. Същевременно в съдебното производство са събрани доказателства, които сочат за наличието на собственнически права у „Академика – спорт” ЕАД по отношение на имот №591, който по плащ и местонахождение съвпада с процесните гореизброени имоти. Имотът е апортиран в капитала на дружеството. След като всяко от лицата се легитимира като собственик на имота с надлежен документ за собственост е налице спор за материално право.

С оглед на така изяснените факти и обстоятелства при правилно прилагане на материалния закон съдът намира, че заповедта е законосъобразна, като при издаването й административният орган е имал предвид предходните кадастрален и регулационен план на с.Черноморец от 1938г., кадастрални и регулационни планове от 1966г. и от 1982г. и КВС, както и документи за собственост, поради което не е нарушил административнопроизводствени правила и материалноправни разпоредби. Претенциите на жалбоподателят касаят спор за материално право, което нито административният орган е могъл да разреши, нито административният съд в настоящото съдебно производство по оспорването на заповедта има правомощия да решава. След реализирането на тези претендирани от жалбоподателят права по общия исков ред, при позитивен за него резултат, същият може да се поиска изменение на кадастралната карта по чл.53, ал.2 от ЗКИР, въз основа на което имотът да бъде нанесен във вида, в който го притежава с оглед решението на гражданския съд по собственическият иск. 

Мотивиран от горното, на основание чл.172, ал.2 от АПК, вр. с чл.149, ал.2 от ЗКИР, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Академика – спорт” ЕАД, със седалище и адрес на управление *** представлявано от процесуалния си представител юрисконсулт Л.М. против заповед РД-18-12/24.04.2007г., издадена от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която на осн. чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището с.Черноморец, което включва и с.Атия, община Созопол, област Бургас, в частта, относно имоти с идентификатори № 81178.3.120; 81178.3.131; 81178.3.134; 81178.3.135; 81178.3.136; 81178.3.137; 81178.3.197 и 81178.3.198. 

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването.

 

                                                                            СЪДИЯ: