ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 10.03.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На десети март                                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 889   по описа за 2007 година.                     

 

На именното повикване в 11.30  часа се явиха:

Жалбоподателят, „АКАДЕМИКА СПОРТ” ЕАД, редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника по жалбата-изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, редовно призован, няма представител.

Заинтересована страна пореден № 24 П.В.Т., редовно призована, не се явява, за нея се явява представител по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощен, с пълномощно по делото.

За заинтересованата страни В.М., редовно призован, се явява лично .

Заинтересованата страна Н.И.В., редовно призовани, се явяват лично

Заинтересованата  страна С. С. С., редовно призован се явява  лично и с адв. Б.

Заинтересованите страни П.П., З.Т., Б.Д., П.Д., Р.Д., И.Б., Е.  Д. и Н.Д., редовно призовани, се представляват от адв. М.Г., надлежно упълномощена, с пълномощно по делото.

Заинтересованите страни с поредни № 5,8,10,11,16,28,29,39,40,41,42, редовно призовани,  се представляват от адв. Б.

За заинтересованата страна Община Созопол, редовно призована, се явява представител по пълномощие адв.  Й.

 

Заинтересованите страни поредни №№  4, 7, 9, 12, 13, 15,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,27, от 30 до 38 вкл., 43, 44, 45, 46, 47 и 48, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.107, ал.1,  ГПК (отм.), във връзка с чл. 144  АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

По делото е постъпила молба от процесуалния представител на заинтересованата страна П.Т., която се придружава  от удостоверение издадено от БОС 47/16.02.2009 г.,  видно от което  заинтересованата страна П.Т., в качеството на ищца е предявила искова молба с правно основание чл. 108 от ЗС против жалбоподателя в настоящото производство, с предмет недвижим имот планоснимачен № 003135 по КВС на с.Черноморец, община Созопол.  Исковата молба,  с която е бил сезиран БРС е депозирана на 21.05.2007 г.  Бургаски окръжен съд в удостоверението си  удостоверява, че производството по делото, като въззивна инстанция, не е приключило към датата на издаване.  По делото е постъпила и молба от адв. Г., в която е посочено, че за имот № 003136 няма висящи или приключили съдебни спорове и никога не е воден спор за материално право между нейните доверители, подробно посочени и  жалбоподателя в настоящето производство.

 

АДВ. Б. – Не мога да представя удостоверение, но твърдя, че има заведен спор за собственост по отношение на имот 3120, който към настоящия момент е висящ пред Върховен касационен съд. По него е образувано касационно гражданско дело № 1063/2008 г. Именно по тази причина, че делото е пратено изцяло в касационния съд, долните инстанции не ми издадоха удостоверение.  За останалите имоти с № 3137 и № 3134 заявявам, че няма заведени съдебни спорове по отношение на собствеността им.

АДВ.Г. – Искането за неоснователност. Вън от изложените обстоятелства, относно датите на исковете от страна на заинтересованите  страни, спора за материално право е за отхвърляне жалбата на „Академика спорт” ЕАД, като непреюдицално по чл. 108 от закона за собствеността.

АДВ. Б. – присъединявам се към становището на адв. Г..

АДВ.Й. – Считам, че спора за материално право е от съществено значение и като преюдициален към настоящото производство.

 

Съдът намира, че споровете, които част от страните са завели  срещу жалбоподателя в настоящото производство и които имат за правно основание чл. 108 от Закона за собствеността  не са преюдициални към производството, в  което се разглежда законосъобразността  на заповедта на изпълнителния директор на „Агенцията по геодезия, картография и кадастър” издадена на 24.04.2007 г. Спорът на заинтересованата страна П.Т. е заведен  един месец, след като административния орган се е произнесъл с оспорения пред настоящия административен съд акт.  В този смисъл той няма как да е длъжен да се съобрази със спор за материално право, който към момента на издаване на заповедта не е съществувал.  Освен това наличието на спор за материално право, който евентуално не е бил съобразен от административния орган при постановяване на административния акт, представлява по-скоро основание имащо отношение към неговата законосъобразност, но не е основание за спиране на производството по делото, което има за предмет разглеждане на спора за законосъобразност на този административен акт. Воден от горните мотиви съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на процесуалния представител на заинтересованата страна  П.Т. за спиране на настоящето производство до приключване на производството  по гр. дело № 47/2008 г. по описа на Бургаски Окръжен съд.

Определението може да се обжалва с частна жалба в седемдневен срок от днес.

АДВОКАТИТЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ - Да се приключи доказателствата.

 

На основание чл.111 от  ГПК(отм.), във връзка с чл.144 от АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от процесуалния представител на заинтересованата страна П.Т. писмени доказателства  придружени от молба вх. № 1152/17.02.2009 г.

 Поради липса на процесуални  и доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ход по същество

 

АДВ. Г. - моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Ще представя писмени бележки.

АДВ.Б. – Считам жалбата за неоснователна и моля същата да бъде отхвърлена. Ще представя  подробни писмени бележки

АДВ. П. – Моля жалбата да бъде отхвърлена, същата е неоснователна и незаконосъобразна. Моля да ни бъдат присъдени направени разноски по делото. Що се касае за определението за спиране, ще обжалвам ВАС. По повод подобен спор категорично ни задължиха да водим спор за материално право.

АДВ.Й. – Моля да се отхвърли жалбата като неоснователна с оглед събраните по делото доказателства.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ – Поддържаме казаното от адвокатите ни.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение  в срок

 

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: