ПРОТОКОЛ

 

Година 2008, 09.02                                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На девети февруари                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 889 по описа за 2007 година.                     

 

На именното повикване в 11.30  часа се явиха:

        

Жалбоподателят, „АКАДЕМИКА СПОРТ” ЕАД, редовно призован, се представлява от юк М., надлежно упълномощена, с пълномощно по делото.

За ответника по жалбата-изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, редовно призован, няма представител.

Заинтересована страна пореден №24 П.В.Т., редовно призована, не се явява, за нея се явява представител по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощен, с пълномощно по делото.

За заинтересованите страни В.М., Н.И.В., редовно призовани, се явяват лично

Заинтересовани страни: №№ 15, 27 и от 30 до 37 вкл., редовно призовани не се явяват и не се представляват. 

Заинтересованите страни: №№ 3, 5, 8, 10, 11, 16, 28, 29, 39,40, 41 и 42 редовно призовани, не се явяват за тях се явява представител по пълномощие адвокат З. Б., надлежно упълномощена, с пълномощно  по делото.

За заинтересованата страна Община Созопол, редовно призована, няма представител.

Заинтересованите страни поредни №№  4, 7, 9, 12, 13, 15,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,27, от 30 до 38 вкл., 43, 44, 45, 46, 47 и 48, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Явява се вещото лице М.Г..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.107, ал.1, ГПК(отм.), във връзка с чл.144 АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът пристъпва към разпит на вещото лице.

СНЕМА самоличността на вещото лице:

М.Р.  Г., на 61г., неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩО ЛИЦЕ – Представила съм заключение, със скицата към нето, което поддържам.

ЮК М. - Има ли извършено ограждане по имотите, които сте посочили в скицата и да конкретизирате, кои имоти са оградени.

ВЕЩО ЛИЦЕ – Не съм правила оглед. Ходила съм преди години, беше ограден общия имот № 591, този който ползва „АКАДЕМИКА СПОРТ” , отбелязан с плътна черна линия в скицата към заключението.

ЮК М.  – Нямам повече въпроси.

АДВ. Б. - Бившия имот №591 по чий план е заснет за първи път и по кой план е предвиден.

ВЕЩО ЛИЦЕ – Тези граници посочени в скицата с удебелена черна линия, и с тази номерация 591 е нанесен имота в картата на възстановената собственост, във връзка с ЗСПЗЗ.

АДВ.Б. - Съществувал ли е друг одобрен план, преди да е отразен имота.

ВЕЩО ЛИЦЕ – За този терен, където попадат процесните имоти е използвана кадастралната карта и регулационния план от 1938г. Плана обхваща спорните по делото имоти, нанесени с различен цвят в скицата, и са заснети и попадат в кадастралния план от 1938г. на с.Черноморец, след това са извън регулация и не са заснемани от последващите планове. В картата на землището, в никой план не е заснет имот като № 591, освен в КДС, тъй като и той също е извън регулация, след 1961г.

АДВ. П. – Нямам въпроси. Представям и моля да приемете препис от разписен лист на името на наследодателя на доверитлката ми И.В..Няма да соча други доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ М. И В. -  Нямаме въпроси.

 

На основание чл.111 от ГПК(отм.), във връзка с чл.144 от АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИЕМА заключението на  вещото лице. Утвърждава окончателен размер на възнаграждението равен на внесения депозит, от които 20 лв., представляват пътни разноски. Да се издаде РКО.

ПРИЕМА представеното от процесуалния представител на заинтересованата страна П.Т., заверено копие от разписен лист.

 

СТРАНИТЕ – Нямаме други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

Поради липса на процесуални  и доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ход по същество

 

ЮК М. - Моля да уважите жалбата и отмените заповед РД-18-12/24.04.2007г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Същата е незаконосъобразна, поради това, че при постановяването й са допуснати съществени нарушения. Оспорената заповед представлява административен акт, с който завършва цялостната процедура по създаване на кадастрална карта и кадастралния регистър. Представям писмена защита, в която съм изложила подробно доводите си.

АДВ. Б. –Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.Обжалваната заповед е правилна и законосъобразна. Ще представя писмена защита, в която ще изложа подробно доводите си.

АДВ. П. – Считам жалбата за неоснователна, и моля да я отхвърлите като такава. Моля да присъдите на доверителя ми направените разноски по делото. До колкото си спомням , в Окръжен съд Бургас има  висящо дело за материално право. Този гражданско-правен спор, е преюдициален и поначало този спор си съществува от по рано, поради това моля да спрете настоящото дело до приключване на спора за материално право, тъй като твърдя, че този съдебен спор е образуван преди издаване на атакуваният административен акт.

 

С оглед направеното възражение на адв. П., съдът намира, че следва да отмени определението си за даване ход по същество и да  даде възможност на страната да докаже, че съществува такъв спор за материално право,поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход по същество.

         ЗАДЪЛЖАВА всички заинтересовани страни, с изключение на Община Созопол, за следващото съдебно заседание да представят по делото удостоверения от съответния граждансики съд, пред който твърдят, че имат образувани и висящи съдебни производства, чиито предмет е спор за материално право, касаещ процесните имоти. Удостоверенията да отразяват момента на започване на съдебното производство, както и дали към настоящия момент то е висящо или е приключило. В случай, че е приключило, да представят копие от съдебния акт.

 

Поради необходимост от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и  НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.03.2009г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ