Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 1092

 

гр. Бургас, 01.06.2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –   БУРГАС в публично заседание на десети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

     ЧЛЕНОВЕ:  СТЕЛА ДИНЧЕВА

                                                                  АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                          

При участието на секретаря М.В. и на прокурора ДЕЯН ПЕТРОВ, като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА касационно административно-наказателно дело № 888 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 Производството е образувано по касационна жалба на Х.И.М. срещу решение по АНД № 18 по описа на Районен съд Карнобат за 2018 година и се движи по реда на глава дванадесета от АПК.

С Решение № 30/02.03.2018 год. по АНД № 18/2018 год. на Районен съд Карнобат е потвърдено Наказателно постановление № 17-0282-000893/17.11.2017 год. издадено от Началника на РУ-Карнобат, с което на Х.И.М. *** ЕГН ********** за нарушение на чл. 20, ал. 2 и чл. 123, ал. 1, т. 3, б. а от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 2, пр. 1 и чл. 175, ал. 1, т. 5 от Закона за движението по пътищата  е наложено по първото нарушение административно наказание „глоба” в размер на 200 лева и по второто - глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца. 

Касаторът обжалва в срок  горепосоченото решение на районния съд като в жалбата се навеждат доводи за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на съдебния акт. Счита, че не е установено извършването на деянието. Моли съдът да отмени атакувания съдебен акт и потвърденото с него наказателно постановление и да отмените същото.

В с.з. касационният жалбоподател редовно и своевременно призован, не се явява, представлява се от адв. К., която поддържа жалбата.

В с.з. ответникът по касационното обжалване редовно и своевременно призован не се представлява.

В с.з. представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Налице били условия атакуваното първоинстанционно решение да бъде оставено в сила. 

Настоящата съдебна инстанция след като обсъди доводите в жалбата, изслуша становището на прокурора и анализира събраните по делото доказателства намира касационната жалба за подадена в срок, процесуално допустима, но по същество – неоснователна.

Въз основа на събраните от първата инстанция доказателства настоящият съд намира за установено следното от фактическа страна:

На 18.10.2017 год. около 20:50 часа в гр. Карнобат, бул. „Девети септември“ при управление на лек автомобил Фолксваген голф с рег. № А***НА, собственост на З.И.З., водачът Х.М. допуска ПТП. Същият не е съобразил скоростта си на движение с пътните условия, в следствие на което излиза вляво по посока на движението си и се блъска в крайпътен бордюр, като не оказва съдействие за установяване на вредите от ПТП. За констатираното нарушение служителите на РУ – Карнобат съставят АУАН № Д138736/18.10.2017 год., въз основа на който е  издадено наказателно постановление № 17-0282-000893/17.11.2017 год.

За да потвърди Наказателното постановление Районният съд е изложил следните мотиви:

Районният съд е приел, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, както и че нарушението е безспорно доказано. При такива мотиви Районният съд е потвърдил наказателното постановление.

Настоящата касационна инстанция напълно споделя изводите на Районния съд при следните съображения:

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка като е формирал и съответни на доказателствата правни изводи.

Разпоредбата на чл.20, ал.2 от ЗДвП предвижда, че водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.

АНО е приел, че касаторът е допуснал самостоятелно ПТП в следствие на движение с несъобразена с пътните условия скорост. От значение в случая е единствено дали водачът е съобразил скоростта на движение на МПС с пътната обстановка, така че при необходимост да съумее да предотврати евентуалното ПТП.

Видно от словесното описание на извършеното нарушение водачът на МПС не се е съобразил с пътните условия. По отношение на атмосферните условия от показанията на актосъставителя дадени пред РС се установява, че пътят е бил мокър. Санкционираното лице е имало задължението да се съобрази с условията и е следвало да предвиди, че би било възможно възникване на опасност при движение по мокър път и да съобрази скоростта на движение.

След като е допуснал причиняване на самостоятелно ПТП М. се е движил с несъобразена скорост. Той не е успял да спре, да овладее колата, навлязал е в насрещното платно и от това е настъпил удара в крайпътния тротоар. Всяка скорост, която не позволява на водача да намали и да спре МПС и по този начин е станал причина за осъществяване на пътнотранспортно произшествие  е несъобразена скорост. ПТП по смисъла на § 6, т.30 от ДР на ЗДвП е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

При горните изводи настоящата касационна инстанция приема, че  обжалваното решение не е постановено при допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон и се явява правилно и обосновано.  Районният съд не е допуснал нарушения на съдопроизводствените правила при анализа и оценката на доказателствата. Съответствието между приетото от съда и установеното от доказателствата, както и между приетото от съда и направените от него изводи, води до обоснованост на постановеното решение. Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти и обстоятелства, Административен съд – Бургас намира, че доводите в касационната жалба са неоснователни и релевираните отменителни основания не са налице.

По изложените съображения обжалваното решение като законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

 Водим от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 221 ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд Бургас

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 30/02.03.2018 год. по АНД № 18/2018 год. на Районен съд Карнобат по описа на същия съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ