Р Е Ш Е Н И Е

 

        Номер 1402         Година 01.12.2010      Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на шестнадесети ноември две хиляди и десета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар С.А. 

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер  888 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на Министъра на отбраната на Република България, гр.*** против заповед № РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която се одобрява кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Черноморец, което включва и с.Атия, общ.Созопол, обл.Бургас в частта и относно записването в кадастралния регистър на имоти № 81178.7.11, № 81178.7.15 и № 81178.7.24 като собственост на наследници на И.Г.С. Моли да се отмени заповедта в обжалваната и част и да се върне преписката за ново разглеждане от административния орган, при което да бъде отразен целия имот като публична държавна собственост, с право на управление на Министерството на отбраната.

Ответникът по жалбата – Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомен не изразява становище по жалбите.

Заинтересованата страна – Е.Т.И. ***, редовно уведомен, се явява лично и с адвокат И., оспорва жалбата, като неоснователна и моли да бъде отхвърлена и да му се присъдят направените по делото разноски.

Заинтересованите страни – Ж.Я.Д. *** и А.Е.Б. ***, редовно уведомени, не изразяват становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадени в срока по чл.49, ал.2 от ЗКИР от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

В съответствие с разпоредбата на чл.35, ал.1 от ЗКИР е открито производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землище гр.Созопол, със заповед на изпълнителния директор на АГКК № 300-3-11/15.01.2004г. (л.12 от делото) Съдържанието на заповедта е в съответствие с изискванията на чл.35, ал.2 от ЗКИР и тя е публикувана в ДВ бр.12 от 13.02.2004г.

Със заповед № РД-18-12/24.04.2007г. на изпълнителния директор на АГКК.(л.14 от делото), обнародвана в ДВ бр.43 от 01.06.2007г., е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Черноморец, което включва и с.Атия, общ.Созопол, обл.Бургас. В картата са отразени поземлени имоти с идентификатор № 007011 (нов 7.11) с площ 672 кв.м., № 007015 (нов 7.15) с площ 340 кв.м. и поземлен имот № 007024(нов 7.24), съответно с площ 20 899 кв.м.,  находящи се в м.Аклади, с трайно предназначение - земеделска и начин на трайно ползване – изоставена орна земя. Като собственици на имотите в кадастралния регистър са записани наследници на И.Г.С., съгласно решение № 49/ 28.01.2000г. на ОС по ЗГ гр.Созопол, постановено по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост в стари реални граници. Заинтересованите страни Е.Т.И., Ж.Я.Д. и А.Е.Б. се легитимират като наследници на И.Г.С. с представените удостоверения за наследници № 1610/23.08.2007г. (л.61 от делото), № 768/04.09.2007г. (л.68 от делото) и № 21763/10.09.2007г. (л.70 от делото) и № 6804/13.09.2007г. (л.73 от делото).

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Заповед № РД-18-12/24.04.2007г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри е издадена от компетентен орган, в установената от закона форма, при спазване изискванията на чл.49, ал.1 от ЗКИР. Същата е обнародвана в ДВ бр.43 от 01.06.2007г.и разгласена по реда, определен в чл.35, ал.3 от ЗКИР.

Съгласно чл.41 от ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения ЗЕКНРБ, ЗТСУ, ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ или са набрани чрез геодезически, фотограметрични и други измервания и изчисления. Заповедите издадени по реда на чл.49, ал.1 от ЗКИР нямат конститутивно действие т.е не създава права на собственост, а с тях се констатират актуалните данни за всеки отделен имот и административния орган в процеса на изготвянето на кадастралните карти е длъжен да събира актуални данни, включително чрез извършване на замервания на място. Съгласно чл.2, ал.1 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри кадастралната карта и кадастралните регистри документират местоположението, границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, а кадастралните регистри съдържат информация и за собствениците, за носителите на други вещни права и за актовете, от които те черпят правата си върху недвижимите имоти.

Акт за публична държавна собственост № 0596/ 10.09.2003г. (л.8 от делото)  е издаден на основание чл.70, ал.2, вр. чл.68, ал.1 от ЗДС, съставен за имот № 000272, находящ се в землището на с.Черноморец, нос „Христосотира, като е посочено, че имота е предоставен в управление на Министерство на отбраната. Жалбоподателят твърди, че имоти с идентификатор № 007011 (нов 7.11) с площ 672 кв.м., № 007015 (нов 7.15) с площ 340 кв.м. и поземлен имот № 007024(нов 7.24), съответно с площ 20 899 кв.м.,  попадат в границите и са част от имот № 000272 (нов 7.28) - публична държавна собственост, с право на управление на Министерство на отбраната. Същевременно с решение № 2544/13.07.1999г., Поземлена комисия гр.Созопол е възстановила правото на собственост на наследниците на И.С., по отношение на гореописаните имоти при граници и съседи на трите имота – имот № 000272 на Министерство на отбраната.

В случая заинтересуваните лица се легитимират като собственици на процесните имота с решение на ПК гр.Созопол на което се противопоставя акт за изключителна държавна собственост. От една страна решението на ПК се ползва с обвързваща доказателствена сила за обективираните в него волеизявления, а от друга страна акта за държавна собственост, съгласно чл.5, ал.2 и ал.3 от ЗДС е официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, определени в закона и той макар да няма правопораждащо действие, се ползва с обвързваща доказателствена сила до доказване на противното. След като, към момента на обявяване на кадастралната карта всяко от лицата се легитимира като собственик на имотите с надлежен, актуален документ за собственост е налице спор за материално право, който не може да бъде решен нито от административния орган, нито от съда. Пренебрегването от административния орган  на които и да е от документите за собственост би било равнозначно  на решавана на спора за собственост по административен ред, което е недопустимо. Този спор следва да се разреши предварително по общия исков ред, като от представените по делото доказателства, се установява, че към момента на обявяване на кадастралната карта е било налице такова исково съдебно производство. Това производство, към настоящия момент е приключило и по делото е представено решение № 1304/04.08.2006г. по гр.д. № 1348 по описа за 2005г. на Районен съд - Бургас, потвърдено с решение № ІІ-31/ 08.05.2009г. на Окръжен съд – Бургас по въззивно гражданско дело № 994 по описа за 2006г. (л.172-182 от делото), с което висящият спор за материално право по отношение на собствеността на въпросните имоти е разрешен. С решението е прието за установено по отношение на Министерство на отбраната на Република България, че Е.Т.И. и А.Е.Б. са собственици на поземлени имоти с идентификатор № 81178.7.11 с площ 672 кв.м., поземлен имот № 81178.7.15 с площ 340 кв.м. и поземлен имот № 81178.7.24, съответно с площ 20 899 кв.м. и е отхвърлен предявения иск от Министерството на отбраната против Е.Т.И. и А.Е.Б. с който се моли да бъде признато за установено по отношение на ответниците, че същите недвижими имоти са публична държавна собственост, предоставени в управление на Министерството на отбраната. Тези съдебни решения са влезли в сила на 09.07.2009г. и са вписани в Служба по вписванията гр.Бургас на 18.01.2010г. том 1, № 66, дв.вх.рег.№ 255. С оглед така представените съдебни решения с които е решен спора за собственост между жалбоподателя и заинтересуваните страни по отношение на процесните имоти, жалбата на Министерството на отбраната против заповед № РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър с оглед направеното в нея искане за отразяване на имотите, като публична държавна собственост, с право на управление на Министерство на отбраната се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

От заинтересуваната страна Е.Т.И. е направено искане за присъждане на направените по делото разноски. Съгласно чл.143, ал.3 от АПК когато съдът отхвърли оспорването или подателят на жалбата оттегли жалбата, страната, за която административният акт е благоприятен, има право на разноски. В случая, с оглед изхода на делото и поради обстоятелството, че обжалваната заповед безспорно е благоприятен за лицето административен акт, Е.Т.И. има право да му бъдат присъдени направените по делото разноски. По делото единствено е представен договор за правна защита и съдействие от 15.10.2007г. (л.86 от делото), в който е договорено възнаграждение в размер на 80 лв., но същото не се дължи, тъй като няма отбелязвания за внесени суми. Ето защо, след като по делото не са ангажират доказателства, за направени от лицето разноски, то такива не следва да му се присъждат.

Мотивиран от горното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, във връзка с чл.49, ал.2 от ЗКИР, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министъра на отбраната на Република България, гр.*** против заповед № РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, обнародвана в ДВ бр.43 от 01.06.2007г., с която се одобрява кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Черноморец, което включва и с.Атия, общ.Созопол, обл.Бургас в частта и относно записването в кадастралния регистър на имоти № 81178.7.11, № 81178.7.15 и № 81178.7.24 като собственост на наследници на И.Г.С..

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: