ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 16.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети ноември                                         две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 888 по описа за 2007 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Министерство на отбраната, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Б.., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомен, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.Т.И., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Я.Д., редовно уведомена, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Е.Б., редовно призована по реда на чл. 47 от ГПК, не се явява и представлява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Поддържаме жалбата. Моля същата да бъде уважена.

Нямам доказателствени искания към настоящия момент.

АДВОКАТ И.: Оспорвам жалбата. Тя е напълно неоснователна.

Представям на съда копие от съдебно решение № 1304/04.08.2006 година, постановено по гр.дело № 1348/2005 година по описа на Районен съд – Бургас, във връзка с това, че е налице вписването на въпросното съдебно решение; издадените въз основа на него актуални скици на същите имоти, с отбелязване на същия акт като основание за издаването им и протокол за въвод във владение по образуваното изпълнително дело, с което е въведен във владение моят доверител и съсобственичката А.Е.Б. в тези имоти. Представям тези доказателства с оглед на обстоятелството, че спорът между страните окончателно е приключил, решението е влязло в сила и липсата на материалноправен спор между страните към настоящия момент, което дава основание да се приеме, че липсват и предпоставките, послужили като основание за подадената жалба.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: От така представените скици, тъй като възстановените имоти са в центъра на общ имот на Министерство на отбраната, не е видно как ще бъде осигурен достъпът до тях – път, инфраструктура.

 

АДВОКАТ И.: Съдия-изпълнителят е въвел моя доверител, за което съм представил протокола за въвод във владение. Ако не бъде осигурен достъп, има законови процедури, но това не е предмет на настоящото дело, а е спор за материално право, който е отстранен по съдебен ред.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се приемат така представените доказателства. Няма да сочим други доказателства.

 

АДВОКАТ И.: Моля да приемете представените доказателства. Няма да сочим други доказателства.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата на Министерство на отбраната така, както е представена.

Моля да ни бъдат присъдени разноски по делото и юрисконсултско възнаграждение.

Ще представя писмени бележки.

 

АДВОКАТ И.: Моля да отхвърлите изцяло жалбата като неоснователна. Липсват предпоставките за нейното уважаване.

Моля да бъдат присъдени разноските, направени от моя доверител като заинтересована страна в настоящото производство.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: