ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,20.09.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесети септември                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 887 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Кмет на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, представлява се от адв.И.А.-Р. с представено пълномощно, находящо се на лист 513 и лист 516 (том ІІ) от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на ИАРА, редовно уведомен, представлява се юрисконсулт А., която представя пълномощно.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА.

 

 

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва: сне се

         С.В.А. – 53год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

                           

         Адв.А.-Р.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението, което е изчерпателно.

Юрисконсулт А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Можете ли да отговорите дали тези хладилни камери и съоръжения са част от този целия обект или са самостоятелен обект.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Доколкото разбрах, това са хладилници, които представляват сграда ведно със съоръжения. Т.е. не представляват отделен мобилен хладилник, който да е преносим, а са стационарни и представляват част от постройката. Т.е. самата постройка ведно със съоръженията представлява този хладилник. Те не могат да съществуват самостоятелно.  Аз това разбрах.

 

        

Съдът намира, че следва да бъде приета експертизата като безпристрастна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното писмено заключение, изготвено по съдебно-техническата експертиза.

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 500 лева, 200лв. от като от внесения депозит, разликата от 300лв. да се внесе от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.А.-Р.: Нямам искания за събиране на други доказателства. Моля да се даде ход на делото по същество.

Юрисконсулт А.: Нямам искания по доказателствата.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА ход на делото по същество.

 

 

 

Адв.А.-Р.: Моля да уважите изцяло представената от Община Созопол жалба и отмените издаденият административен акт за направена финансова корекция, придружена с искане за заплащане, което попада в характеристиките и дава качеството на индивидуален административен акт, което е правен интерес за водене на настоящото дело. Видно от приетата експертиза финансовата корекция е наложена в нарушение на нормите на правото на ЕС, които имат пряко приложение спрямо вътрешното право.

Ще представя писмени бележки в указан от съда срок.

Претендирам разноски и представям списък и доказателства, че реално са заплатени, като по отношение заплащането на експертизата, представили сме доказателство по делото и доказателство за платен адвокатски хонорар.

Моля да ми присъдите разноските.

 

Юрисконсулт А.: Моля да отхвърлите жалбата на Кмета на Община Созопол срещу Решение № РД-125/17.03.2017г. на ИД на ИАРА и срещу покана за доброволно изпълнение с рег.№ 1000-6304/22.03.2017г. като неоснователна, необоснована и недопустима.

Моля да ми се предостави срок за представяне на писмена защита. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Претендирам прекомерност на адвокатския хонорар, поради липса на фактическа и правна сложност на спора.

 

Адв.А.-Р.: По отношение възражението за прекомерност на адвокатския хонорар – определен е съгласно Наредбата за адвокатско възнаграждение.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: