ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав

На осемнадесети май                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Ф.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 887 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „МЕДИКАЛ – Д.К.”, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, явява се юрисконсулт М., надлежно упълномощен с представено пълномощно по делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата по делото молба, вх. № 4368/12.05.2015г., от адвокат П., процесуален представител на жалбоподателя, видно от която, не се противопоставя по хода на делото, моли да се приемат предварително постъпилите по делото допълнителни доказателства. Сочи, че няма други доказателствени искания и моли да се даде ход на делото по  същество, в която връзка е изложила становище. Претендира за присъждане разноските по делото, за което е приложила списък за разноски и договор за правна защита.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. Нямам възражения по хода на делото.

 

Съдът, след като не намира пречки по хода на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                  

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Оспорваме така представените счетоводни разпечатки, описани в т.1 до т.4, съгласно молбата, находяща се на л.1375 от делото, не става ясно кой ги е изготвил и в какво качество. В тях има само описано името на жалбоподателя, подпис и печат и името на фирмата. Представени са и месечни отчети на двата обекта на жалбоподателя, същите са просто ксерокопия от лентата на касовия апарат, от който са извадени. Представени са и ПКО, на които също няма нито един подпис, като са описани с химикал, вероятно дневните обороти конкретно за всеки месец. Считаме, че така представените ордери нямат качествата на документи и не са относими към спора и не следва да бъдат приемани като доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА допълнително представените от жалбоподателя писмени доказателства, същите подробно описани в съпроводителна молба вх. № 4059 от 30.4.2015г., находяща се на л.1375 от делото.

 

Като съобрази, че други доказателства няма да бъдат ангажирани по делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение депозираната жалба. .

Подробни съображения ще представя в писмени бележки в указан срок.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1104 лева. В случай, че уважите жалбата на Д.К., моля на основание чл.161, ал.4 от ДОПК да присъдите разноските в полза на дирекция ОДОП  Бургас, тъй като в настоящото съдебно заседание се представиха доказателства, които е могло да бъдат представени още в административното производство.

 

Съдът дава възможност на страните в 7-дневен срок,  да представят писмени бележки, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:54 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: