ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 09.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети март                                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 887 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         СТРАНИТЕ са редовно уведомени и се представляват от процесуалните си пълномощници, съответно за ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „МЕДИКАЛ – Д.К.” - адв.П. с представено пълномощно по реда на преупълномощаването, находящо се на лист 1220 (том V) от делото и за ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас - юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 1225 (том V) от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.Д.Ж..

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото. Не възразяваме да се изслуша вещото лице.

        

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице изготвило съдебно-счетоводната експертиза, чиято самоличност снема, както следва:

 

         Ж.Д.Ж. - 40г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

 

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

 

         Адв.П.: Изследвало ли е вещото лице дали едноличният търговец е бил на патентна дейност, дали е плащан такъв патент?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Едноличният търговец е на патентна дейност през целия период на изследване на експертизата от 2007г. до 2011г. включително. Тъй като по оборотите, които е декларирал в месечните декларации не са образували оборот за регистрация по ДДС. В тази връзка за целия изследван период е бил на патент и е заплащал данък под формата на патент. Експертизата е коментирала 2007г., че едноличният търговец е бил на патент, тъй като промяна в резултата за 2007г., преобразуван от ревизиращия екип не е извършвана, тъй като констатираните фактури, които според ревизиращия екип не са осчетоводени в счетоводството на жалбоподателя, не променят резултата му от гледна точка на факта дали следва той да бъде облаган по ЗОДФЛ. Като в същото време констатираните неосчетоводени фактури от ревизиращия орган не попадат в обхвата на графологичната експертиза, въз основа на която счетоводната експертиза следваше да изчисли дължимите данъци по неосчетоводените фактури, констатирани като реално издадени и подписани от едноличния търговец.

         Адв.П.: Нямам повече въпроси.

        

         Юрисконсулт М.: На стр.4 и 5 от заключението вещото лице е посочило за 2008г., 2009г., 2010г. и 2011г., че не е възможно закупуването на стоки по процесните доставки в конкретните размери. Откъде е направило този извод вещото лице?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изводът е направен въз основа на изследване по така поставения ми въпрос № 4 от заключението, в който съм изследвала дневните финансови отчети с издадените касови бонове за реализирани приходи от едноличния търговец по дни, респ. месеци, които надлежно са описани в таблиците за периода от 2008г. до 2011г. включително. От направения анализ реализираният приход деклариран от лицето не позволява (примерно: за 2008г. декларира приход в размер на 35 416,85лв. - приходи от търговски обект „Аптека” и 8621,51лв. приходи от търговски обект „Дрогерия”) средствата не са достатъчни за закупуването на стоки възлизащи на стойност 116 344,83лв., така, както е констатацията на органа по приходите, че за тази стойност има такива доставки, закупени от едноличния търговец.

 

         Въпрос на СЪДА: Ако при така зададения въпрос се съобрази изследването по графологичната експертиза, тогава дали биха били достатъчни паричните средства?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Закупените стоки, отразени като получени по фактури, които  съобразно графологичната експертиза са подписани от ЕТ, в своя обем като стойност и съобразно оборотите, които са реализирани по документи от счетоводството на едноличния търговец – да, възможно е да бъдат извършени покупките за периода 2008г.-2011г.

        

         Юрисконсулт М.: Кое Ви накара да направите предположението, че всички продажби извършени от едноличния търговец в двата негови обекта са маркирани на касовия апарат?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нямам предположения за това как едноличният търговец е извършвал дейността си, какво е реално документирано. Аз съм работила въз основа на документи и въз основа на тези документи коментирам наличностите на парични средства и реализирани приходи.

 

         Юрисконсулт М.: По какъв начин са покривани загубите, които е декларирал едноличният търговец за всяка една от тези четири години?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм изследвала такъв въпрос за покриване на загубите.

 

         Юрисконсулт М.: Дали са теглени кредити или са внасяни лични средства на собственика, тъй като целта на всяка търговска дейност е печалба, а в действителност такава няма?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мога да отговоря по спомен от оборотните ведомости, които съм изследвала, че заеми от банки или от физически лица не са отразявани като паричен поток в счетоводството на жалбоподателя.

 

         Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси.

         Оспорвам експертизата в отговора на въпрос 4. Считам, че заключението е направено на база предположения и не кореспондира с доказателствата по делото.

 

          Съдът  като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице Ж.

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 450лв., 400лв от които от внесения депозит, а разликата от 50лв. да се изплати от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         Адв.П.: Представям и моля да приемете документи от счетоводството на едноличния търговец, с които е работило вещото лице при изготвяне на заключението, които представям с копие за ответната страна. Тези документи са представени в хода на ревизията. Заявявам, че месечни финансови отчети за 2008г. в момента липсват и моля да ми се даде възможност да представя за 2008г. месечните финансови отчети.

 

         Юрисконсулт М.: Считам, че представените месечни отчети не са относими към предмета на делото. Ревизията е извършена по реда на чл.122 от ДОПК, тъй като жалбоподателят не е представил възможност за определяне на данъчни задължения.

         Оспорвам представените доказателства, като оборотните ведомости моля да приемете. Декларациите за облагане с патент  са безспорни.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя писмени доказателства, същите подробно описани в съпровождащата ги молба.

 

Като съобрази изявлението на адв.П. относно необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, представляващи месечни отчети касаещи 2008г., съдът намира за необходимо на страната да бъде дадена допълнителна възможност в тази насока за попълване на делото с исканите доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на жалбоподателя най-късно до следващото съдебно заседание да представи по делото заверени копия на месечни отчети на едноличния търговец, касаещи 2008г.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 18.05.2015г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: