ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 08.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми декември                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 887 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „МЕДИКАЛ – Д.К.”, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 1225 (том V) от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.Д.С..

        

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от  от адв.П. - пълномощник на жалбоподателя, видно от която не възразява по хода на делото; посочва, че е запозната със заключението на вещото лице по изготвената съдебно-графологична експертиза; не възразява същото да бъде прието; няма въпроси към експертизата; направила е допълнително доказателствено искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза със задачи конкретно посочени.

Съдът ВРЪЧИ препис от молбата на юрисконсулт М..

 

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, изготвило съдебно-графологична експертиза, чиято самоличност снема, както следва:

 

         Х.Д.С. – 73г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм заключение, което поддържам, както и едно допълнение към него, което също поддържам.

         В тези допълнителни обяснения съм посочил фактурите, точно в които съм намерил подписа на това лице. Считам, че подписът положен в тях за „получател“ са изпълнени от жалбоподателката, докато другите  подписи по останалите фактури, както са оспорени от страната, няма съвпадение в положените подписи. Нямат идентификационни признаци в този вид, в който са положени в тези фактури, нямат нищо общо с подписа на жалбоподателката и разликата е очевидна дори с просто око.

 

         Юрисконсулт М.: Нямам въпроси.

        

         Съдът като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изготвеното заключение по съдебно-графологичната експертиза, за чието извършване следва да се изплати възнаграждение в размер на 440 лева, от които 300 лева от внесения депозит, а разликата от 140 лева следва да бъде заплатена допълнително от жалбоподателката в 7-дневен срок от уведомяването.

 

         Юрисконсулт М.: Относно допълнителното доказателствено искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, относно така зададените въпроси, възразявам по допускането на въпроси 1, 2, 3 и 4.

         С Въпроси 1 и 2 е поискано да се провери дали в счетоводството са отразени посочените фактури. И двете страни не спорим по това, а и в жалбата се твърди, че посочените фактури не са отразени, тъй като тезата е, че не са получени процесните стоки.

         Въпрос 3 - дали са налице в счетоводството съпътстващи документи,  считам също, че след като не са получени фактурите, няма да има и такива документи.

         Относно Въпрос 4 за оборотите: видно е, че повечето фактури са на минимална стойност и така зададен въпросът е неотносим  към спора.

        

        

 

         Съдът като взе предвид докладваната днес молба от пълномощника на жалбоподателя, съдържаща в себе си доказателствено искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, намира това искане за основателно и то следва да  бъде уважено в пълен обем, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като посети на място счетоводството на жалбоподателя, да отговори на поставените въпроси съдържащи се в докладваната днес молба.

         Експертизата да се изготви от вещото лице Ж.Ж. при депозит в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 09.03.2015г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

         Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: