ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 08.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми септември                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 887 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „МЕДИКАЛ – Д.К.”, редовно уведомена,  не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., който представя пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от пълномощника на жалбоподателя, видно от която няма възражение по хода на делото; направила е доказателствени искания конкретно формулирани, в т.ч. и искане за назначаване на съдебно-графологична експертиза, предвид обстоятелството, че се оспорва положеният подпис на страната като  получател по процесните фактури.

 

Съдът ВРЪЧИ препис от молбата на юрисконсулт М..

 

Юрисконсулт М.: Нямам възражение по хода на делото.

        

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата.

По докладваната днес молба:

Нямам възражения да бъде назначена съдебно-графологична експертиза. 

Ще се ползвам от така оспорените доказателства.

 

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на ревизионната преписка, изготвена във връзка с проведената спрямо дружеството-жалбоподател ревизия.

 

         С оглед докладваната днес молба от пълномощника на жалбоподателя и на основание чл.193, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА производство по оспорване автентичността на частни писмени документи, представляващи фактури, издадени от доставчиците „Софарма Трейдинг” АД, „Стинг” АД, „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД, „Хигия” ЕАД и „Глория Интеренешънъл Лимитиз” ЕООД, подробно описани в Приложения № 9, 10, 11, 12, 13, 14 от ревизионния доклад, в частта относно положения подпис за „получател“ от представляващия търговец-жалбоподател, като в тази връзка

УКАЗВА на жалбоподателя, че с оглед нормата на чл.193, ал.3 от ГПК носи доказателствената тежест във връзка с направеното оспорване.

 

С оглед на така направеното оспорване съдът намира за основателно искането за назначаване на съдебно-графологична експертиза, същото формулирано в т.2 от докладваната днес молба, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П РЕ Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-графологична експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства и въз основа на обективен сравнителен материал да даде заключение дали положените подписи върху фактурите на доставчиците изброени по-горе са извършени от собственика и представляващия ЕТ „Медикал – Д.К.”, а именно Д.В.К..

Експертизата да се изготви от вещото лице З.С.С. при депозит в  размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от уведомяването.

 

 

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 08.12.2014г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: