ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 23.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и трети септември          две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 886 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Войкова” ЕООД - редовно призован, се представлява от адв.Н.-представя пълномощно.

         Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно призован, се представлява от юк. Б.  – представя пълномощно.

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Войкова” ЕООД против ревизионен акт, с който на дружеството са определени задължения за ДДС за данъчни периоди от 2009г. до 2012г., както и корпоративен данък за данъчни периоди 2009г.-2012г.

 

Адв.Н.: Поддържам жалбата. Поддържам направеното доказателствено искане на стр.5 от жалбата. Първо, откриване производство по оспорване по изрично изброените фактури относно автентичността, като на „получател” не е положен подписа на В.В. и Д.В.. Изискване оригиналите на доставчика – описани в ИПДПОЗЛ изх. № 20-53-1300876-6/16.07.2013г., както и на доставчика, описани в искане ИПДПОЗЛ изх.№ Р-13-2697/11.09.2013г., тъй като същите не се съдържат в данъчната преписка и до момента доверителят ми е нямал възможност да се запознае. Ще изискам допускане на съдебно графологична експертиза след представяне на фактурите, като моля за срок за запознаване и становище.

 

Юк. Б.: Оспорвам жалбата. По доказателствените искания - предоставям на съда.

 

По доказателствените искания на адв Н. съдът счита следното: адв. Н. като процесуален представител на жалбоподателя оспорва автентичност на фактури от гледна точка на подписа положен от представляващ дружеството в графа „получател”. Този подпис, обаче, не е съществен реквизит от фактурата и съдът счита, че липсата или наличието на идентичност между лицето, което представлява дружеството и лицето, което е положило подпис в графата „получател”, не е от решаващо значение за спора.

Съдът предвид особеностите на производството и с оглед твърдените от жалбоподателя отрицателни факти, а именно, че не е получавал фактурираните доставки, счита, че доказателствената тежест по оборването на тези отрицателни факти е възложена върху ответника и именно ответникът е този, който следва да ангажира доказателства в тази насока. Действително ревизионното производство е извършено по особения ред на чл.122-124 ДОПК и констатациите  в ревизионния акт се презюмират като доказани до оборването им от оспорващия. В конкретния случай, обаче,  ответникът е този, който трябва да проведе пълното и главно доказване на обстоятелството, а именно реализираните доставки. В този смисъл, съдът счита, че ответникът е този, който следва да представи екземпляри от фактурите описани в ИПДПОЗЛ изх. № 20-53-1300876-6/16.07.2013г. и ИПДПОЗЛ изх.№ Р-13-2697/11.09.2013г

 

С оглед на изложеното СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на адв.Н. по оспорване автентичността на положени подписи по фактури и за откриване производство по чл.193 от ГПК.

 

ЗАДЪЛЖАВА ОТВЕТНИКА да представи заверени копия на фактурите, описани в ИПДПОЗЛ изх. № 20-53-1300876-6/16.07.2013г. и ИПДПОЗЛ изх.№ Р-13-2697/11.09.2013г.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.11.2014 година от 14,00  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: