Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

      1220                                 21.06.2018 год.                     гр. Бургас

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС,ХІІІ-ти административен състав

на четиринадесети юни 2018 год.

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :   ПАНАЙО ГЕНКОВ                                   

                                     ЧЛЕНОВЕ :   СТАНИМИРА ДРУМЕВА 

                                                               ДИАНА ПЕТКОВА                                                                                                                                                                       

Секретар    Кр.Линова

Прокурор   А.Червеняков

като разгледа докладваното от  съдия Д.Петкова

канд.дело № 885 по описа на 2018 г.

          За да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството по делото е по реда на чл.208 и сл.АПК във вр. с чл.63 ЗАНН.

          Образувано е по касационна жалба на  С.Р. *** срещу Решение №98/21.02.2018 год. постановено по анд.№2582/2017 год. по описа на РС-Несебър,с което е потвърдено НП издадено от Началник с-р към ОДМВР-Бургас,РУ-Несебър.

          Касаторът релевира доводи за незаконосъобразност на съдебното решение поради противоречието му с материалния закон и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които оплаквания съдът квалифицира като такива по  по чл.348 ал.1 т.1 и т.2 НПК.Иска отмяна на съдебното решение,както и на потвърденото с него НП.

         В с.з. касаторът  редовно и своевременно призован не се явява и не изпраща представител.

         Ответната страна  редовно и своевременно призована не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

         Представителят на ОП-Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба,поради което решението на въззивната инстанция следва да бъде оставено в сила.

         Настоящата съдебна инстанция,след като извърши проверка на оспорения съдебен акт на посоченото в него касационно основание, което съставлява такова по чл.348 ал.1 т.1 НПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН, както и с оглед чл.218 ал.2 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН приема за установено следното:

        Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в законово установения срок по чл.211 ал.1 АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН и при спазване на изискванията на чл.212 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН.

        Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

        С решението, предмет на касационната проверка РС-Несебър е потвърдил НП №17-0304-002271/10.07.2017 год. издадено от Началник с-р към ОДМВР-Бургас,РУ-Несебър,с което на  С.Р. Пападиин за нарушение на чл.137А ал.1 ЗДвП  е наложено на осн.чл.183 ал.4 т.7 пр.1 ЗДвП административно наказание “глоба“ в размер на 50 лв. и за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 ЗДвП  е наложено  на осн.чл. 183 ал.1 т.1 пр.2 ЗДвП административно наказание “глоба“ в размер на 10 лв.

       За да постанови решението си РС-Бургас е  събрал и приобщил към делото по надлежния процесуален ред относимите писмени и гласни доказателства,представени както с наказателното постановление,така и в хода на съдебното производство,което и спомогнало делото да бъде изяснено от фактическа страна.Обстоятелствата изложени в АУАН и НП са проверени от районния съд с допустимите от закона доказателствени средства.Решението е постановено на база събраните доказателства, като съдът е изпълнил задължението си да установи дали е извършено нарушението, както и извършителя на същото.Установената от въззивния съд фактическа обстановка се споделя изцяло от настоящата инстанция.Въз основа на нея решаващият съд е направил правилни и законосъобразни изводи,като не е допуснал нарушение на материалния закон при издаването на обжалвания съдебен акт.В тази връзка изложените в касационната жалба доводи не се споделят от настоящата инстанция.

         Неоснователно е възражението на касатора че АНО не е посочил категорията на управляваното от него МПС поради което липсва точно описание по смисъла на чл.42 т.4 и чл.57 ал.1 т.5 ЗАНН.Съгласно разпоредбата на чл.137А ал.1 ЗДвП водачите и пътниците в МПС от категория М1,М2,М3,N1,N2 r N3 когато са в движение използват обезопасителни колани.Неизпълнението на това задължение съставлява нарушение на чл.183 ал.4 т.7 пр.1 ЗДвП.По делото е безспорно установено допуснатото от касатора нарушение, а именно че е управлявал без предпазен колан.Презумптивната доказателствена сила на АУАН придадена от нормата на чл.189 ал.2 ЗДвП по никакъв начин не е преодоляна от събраните по делото доказателства.Настоящата инстанция намира че така издаденото НП е изрядно и от формална страна.Липсата на изрично посочване на категорията на превозното средство не опорочава санкционният акт, доколкото се касае до лек автомобил , с изрично посочена марка и това е достатъчно с оглед легалните дефиниции на чл.149 ал.1 ЗДвП във  вр. с §6 т.12 от ДР на ЗДвП да се направи еднозначен извод,че процесното МПС е от категория М1.В този смисъл в хода на проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения , които да са довели или обективно да могат да доведат до ограничаване правото на защита на санкционираното лице, респ. отмяна на НП на това основание.

         Съдът намира за неоснователни и възраженията за неправилна квалификация на нарушението по чл.100 ал.1 т.1 ЗДвП.Съгласно сочената законова разпоредба водачът на МПС е длъжен да носи СУМПС и контролния талон.По делото е безспорно установено ,че при  извършената проверка на 6.07.2017 год. от полицейските служители  касаторът в качеството си на водач на лек автомобил „Форд“ не  представил контролния талон .Това   правилно е квалифицирано като нарушение на чл.100 ал.1 т.1 ЗДвП, като както в АУАН ,така и в НП е изписано че водачът не носи  контролен талон, така както е уредено и в нормите на чл.100 ал.1 т.1 ЗДвП и чл.183 ал.1 т.1 ЗДвП. За яснота следва да се посочи ,че извода “не носи  контролен талон“ следва от установените обстоятелства чрез разпита на св.Дойчев, както и от необорената презумптивна сила на АУАН.

       С оглед на изложеното  решението на РС- Несебър като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.При извършената служебна проверка съдът констатира че решението  е валидно и допустимо.

        Водим от горното и на осн.чл.221 ал.2 АПК във вр. с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН съдът

 

                                                     Р   Е   Ш   И

 

      ОСТАВЯ в сила Решение № 98/21.02.2018 год. постановено по анд.№ 2582/2017 год. по описа на РС- Несебър.

       Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ:1.                              2.