ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести юни                                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 885 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.З.К., редовно призован, не се явява. За него адвокат С., с пълномощно по делото /л.5/.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление Созопол при ОД на МВР Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Г.З.К. против заповед №346з-64/30.03.2017г. на началник на РУ Созопол, с която на основание чл.197, ал.1, т.3; чл.200, ал.1, т.6, предложение първо и чл.204 от ЗМВР, му е наложено  дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от шест месеца.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваната заповед и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадена заповед.

ПОСТЪПИЛА е изисканата от ответника административна преписка.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Да се приемат приложените до сега документи от страните. Длъжностната характеристика е представена от ответника и доказателства за запознаването и с нея от жалбоподателя, поради което не поддържаме това искане. Съгласно закона и трайната съдебна практика, задължение е на ответника да представи административната преписка в цялост, като има и изрично указния на съда по настоящото дело. Административната преписка следва да съдържа всички документ, преписи, доказателства цитирани в съответния обжалван акт. Към настоящото дело липсват и моля да задължите ответника да представи копие от цитираната преписка с рег.№ 346000-2520 от 08.08.2016г., по която е работил районният инспектор, по която също се твърди, че К. не е осъществил контрол. На следващо място, съгласно закона следва да бъде направен цялостен анализ за законосъобразност на процесния акт, като в случая дисциплинарното производство се урежда в ЗМВР, както и в Инструкция №8121з -470/27.04.2015г.. Тези два норматива са обнародвани в ДВ, неразделна част от посочената инструкция е заповед по §2 от ПЗР на Инструкцията, с която Министъра на ВР утвърждава образци на документи по инструкцията. Тази заповед, т.е. заповедите, тъй като по други дела ни е известно, че има няколко заповеди по §2, не е обнародвана в ДВ, а има текстове в Инструкцията, които изрично изискват конкретни документи да са по образец. Моля да бъде да бъдат изискани от ответника всичките заповеди, в случай че има повече от една, издадени на §2 от ПЗР на Инструкцията, като първата заповед би следвало да е с номер №8121з-749 от 24.06.2015г., но има и последващи, както стана известно по други дела. Последното искане е във връзка с цялостната преценка на законосъобразността на процесната заповед. Поддържаме и искането да бъде представено от ответника и копие от заповед № 8121з-1252/2016г. за подобряване на дисциплинарната практика в МВР. Тази заповед въвежда изисквания към дисциплинарните производства и твърдим, че към настоящия момент има три груби нарушения на тази заповед, които са констатирани от представените до момента материали по делото и доколкото ние следва да докажем тази незаконосъобразно, съгласно и указанията на съда, а не разполагаме с въпросните нормативи, то следва да бъде задължен именно ответника да ги представи, тъй като те произтичат от системата, където работи. Последната заповед също не е обнародвана в ДВ. Представям списък по чл.80, с приложение към него за сторените до момента разноски. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да представи заверено копие на заповед 8121з-1252/2016г. на министъра на вътрешните работи за подобряване на дисциплинарната практика в МВР, както и всички други заповеди издадени на основание §2 от ПЗР на Инструкция №8121з-470/27.04.2015г. за организацията на дейността на установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи копие от  преписка рег.№ 346000-2520/08.08.2016г..

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.09.2017 година от 11,20ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да се ИЗПРАТИ препис от протокола на ответника за изпълнение на дадените в днешното съдебно заседание указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: