ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети септември                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 885 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.З.К., редовно призован, не се явява. За него адвокат С., с пълномощно по делото /л.5/.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление Созопол при ОД на МВР Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

 Съгласно указания на съда са постъпили с писмо вх.№6968/06.07.2017г. от ответника, заверени копия на писмо рег.№346000-4224/15.11.206г., заповед рег.№8121-780/24.10.2014г. ведно с Вътрешни правила за организацията на работата на МВР по ЗМ за престъпления от общ характер, заповед №8121з-749/24.06.2015г. на министъра на вътрешните работи, заповед №8121з-1252/2016г. на министъра на вътрешните работи, протокол рег.№251р-22408/09.08.2016г. и формуляр рег.№328-19650/12.11.205г.

 

АДВОКАТ С.: Запознати сме с представените от ответника доказателства и не възразявам да бъдат приети, но не са изпълнени указанията на съда в цялост. От други съдебни производства ни е известно, че има и други заповеди, а именно №8121з-749 от 24.06.2015г. и изменяваща я заповед № 8121з-187 от 07.03.2016г., като двете са издадени именно по §2 от цитираната инструкция, а втората заповед не е представена. Моля да имате предвид, че първата заповед е около 50 листа и съдържа много приложения, които именно са образците на документите по инструкцията. Ето защо, следва да се отложи делото и да се съберат тези доказателства. Моля предвид, проявата на груба небрежност да наложите санкция на ответника, доколкото става основание за отлагане на делото. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№6968/06.07.2017г. доказателства, а именно: писмо рег.№346000-4224/15.11.206г., заповед рег.№8121-780/24.10.2014г. ведно с Вътрешни правила за организацията на работата на МВР по ЗМ за престъпления от общ характер, заповед №8121з-749/24.06.2015г. на министъра на вътрешните работи, заповед №8121з-1252/2016г. на министъра на вътрешните работи, протокол рег.№251р-22408/09.08.2016г. и формуляр рег.№328-19650/12.11.205г.

 

ЗАДЪЛЖАВА повторно ответника да представи копие на заповед 8121з-1252/2016г. на министъра на вътрешните работи за подобряване на дисциплинарната практика в МВР, както и всички други заповеди издадени на основание §2 от ПЗР на Инструкция №8121з-470/27.04.2015г. за организацията на дейността на установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР и изменяващата я заповед, ведно с приложенията към тях, в 7-дневен срок от уведомяването.

УКАЗВА на ответника, че при неизпълнение на задълженията в определения срок, ако това доведе до отлагане на делото, ще му бъде наложена глоба по чл.92а от ГПК в размерите на чл.91 от ГПК.

 

ОСТАВЯ без уважение искането на процесуалния представител на жалбоподателя за налагане на глоба на ответника, доколкото в предходното съдебно заседание ответникът не е уведомен изрично за възможността да му бъде наложена глоба при неизпълнение на разпорежданията на съда.

 

Съдът констатира, че към административната преписка, представената длъжностна характеристика не е подписана и същата представлява проект, като липсва и заповед, с която е одобрена, предвид на което ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да представи длъжностна характеристика на началник на група „охранителна полиция“ в РУ на ОДМВР, от която да е виден подпис на лицето, което я е издало, съответно и на лицето, което я е одобрило, а в случай че е налична и отделна заповед за одобрението, също да бъде представено копие от нея.

 

Съдът констатира, че в обжалваната заповед се цитират справка и становище от 07.02.2016г., които са с един и същи номер, а именно УРИ251р-4239/07.02.2017г., като по делото е представено единствено становище, което е с този номер и не става ясно дали това са едни и същи документи или различни, поради което ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да посочи цитираните в обжалваната заповед справка и становище от 07.02.2016г. един и същи документ ли са, като в случай не са, да представи в заверено копие и двата документа.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 07.11.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се изпрати копие от протокола на ответника за изпълнение на дадените указания на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: