ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети юни                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 885 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 9:49 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Л.З., редовно призована, се явява лично.

За ответника - директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Г-жа З. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против решение № 1040-02-21/24.03.2016г. на директора на ТП на НОИ, с което е оставено в сила разпореждане № О-02-000-00-00890759/12.02.2016г. на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите на ТП на НОИ Бургас, с което на осн. чл.40, ал.3 от КСО и чл.31, ал.1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване на жалбоподателката е отказано отпускане на парично обезщетение по болничен лист № Е 20153758908 за придружаване и гледане на дете до 18 годишна възраст за периода 29.01.2016г. – 07.02.2016г.

Производството е по реда на чл.118 и сл. от КСО.

 

Г-жа З. – Поддържам жалбата. Запозната съм с представените по делото писмени доказателства. Аз не съм представила друго пред административния орган, мисля че преписката е пълна.

Във връзка с искане за заплащане на разходи, представям доказателства – копие от адвокатска карта и освен това списък за изразходеното време по случая, като моля искането ми за присъждане на разноски, което е съобразно представената справка за минималния размер на адвокатските възнаграждения. Ако бях ангажирала колега, по закона за адвокатурата имам право на правна помощ на колега, ако бях упълномощила адвокат, на него щеше да му бъде присъдено възнаграждение в минималния размер. Аз също съм загубила време да организирам защитата си и считам, че имам право на възнаграждение, макар да съм страна. Представям доказателства в подкрепа на искането за разноски, като оставям крайното решение на вас.

Няма други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.3 от делото.

 

С оглед становището на страната за липса на доказателствени искания и предвид липсата на изявление от другата страна, на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

Г-жа З. – Моля да уважите подадената жалба по съображения, които са подробно описани в нея. В конкретния случая административният орган превратно е тълкувал закона, като му е придал смисъл, какъвто законодателят не е вложил, цитирани са несъществуващи нормативни актове. Аз намирам, че имам право на обезщетение за претендирания период, като намирам за безспорно, че гледането на дете до 18 годишна възраст е осигурителен риск, който влиза в правото на обезщетение, поради което административният орган незаконосъобразно е отрекъл това мое право.

Моля да отмените обжалвания акт и да ми присъдите разноски.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.57 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: