О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е    

 

Град  Бургас, 27.06.2011 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на двадесет и седми юни 2011 година, в закрито заседание в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 885 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на М.М.И. ***, против заповед рег. № З-776/15.03.2011г., издадена от директора на ОД на МВР-Бургас, с която по отношение на жалбоподателя, на основание чл.75, т.4 от ЗБЛД, е приложена принудителна административна мярка – не се разрешава напускане на страната, до отпадане на основанието. Съгласно цитираната като правно основание за издаване на оспорената заповед законова разпоредба, такава мярка се налага по отношение на лица, които са осъдени да плащат другиму издръжка и не са я осигурили за срока на пребиваването си в чужбина. Искането е съдът да отмени акта като незаконосъобразен.

С жалбата е направено особено искане за произнасяне от съда с определение, с което да допусне спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед, доколкото в заповедта е посочено, че мярката вече е наложена.

Съдът, по особеното искане, след преценка на изложеното в жалбата, представените с административната преписка доказателства и съобразно закона приема следното по допустимостта и основателността на подаденото искане:

Искането е процесуално допустимо за разглеждане по същество, но неоснователно.

В диспозитивната част на оспорената заповед рег. № З-776/15.03.2011г. на директора на ОД на МВР-Бургас, с която по отношение на жалбоподателя е приложена принудителна административна мярка по чл.75, т.4 от ЗБЛД, е посочено, че същата следва да бъда изпълнена незабавно от компетентните органи на МВР, съгласно чл.60 от АПК, както и че, на основание чл.79, ал.4 от ЗБЛД, жалбата срещу заповедта не спира нейното изпълнение.

Съгласно разпоредбата на чл.79, ал.4 от ЗБЛД, жалбата срещу заповедта по чл.75, т.4 от ЗБЛД не спира изпълнението й. При тази хипотеза се презумира, че са налице основанията по чл.60, ал.1 от АПК за предварително изпълнение на акта. За да се спре изпълнението му е необходимо жалбоподателят да установи наличието на нови обстоятелства, които да сочат на вероятност от настъпване на значителна и/или трудно поправима вреда от същото. В тежест на жалбоподателя е да установи факти и обстоятелства за настъпването на значителни вреди в резултат на допуснатото предварително изпълнение на наложената му ограничителна мярка. В случая, нито се твърди от оспорващия настъпването на значителни или трудно поправими вреди в резултат на предварителното изпълнение на заповедта, които да се противопоставят по тежест и значимост на презумираните обществени интереси, в чиято защита е допуснато предварителното изпълнение на акта, нито са ангажирани доказателства от него, които да обосновават изпълнение на предпоставките по чл.166, ал.2 от АПК за спиране на предварителното изпълнение на акта.

Поради това, съдът приема, че законовата презумпция по чл.166, ал.2 от АПК не е оборена от жалбоподателя, нито е установено наличие на значителни или трудно поправими вреди, поради което искането му за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед е неоснователно.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

 

О     П   Р   Е   Д  Е   Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.М.И. ***, за спиране на предварителното изпълнение на заповед рег. № З-776/15.03.2011г., издадена от директора на ОД на МВР-Бургас, с която по отношение на М.М.И. е приложена принудителна административна мярка – не се разрешава напускане на страната, до отпадане на основанието.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: