ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 05.07.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На пети юли                                               две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 884 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

Жалбоподателят В.К.Д. - редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

За ответника – началник на РУ Созопол - редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът констатира, че началникът на ру Созопол не е представил изисканите от него доказателства. Съобщението е върнато с отразяване, че му е връчено на 27.06.2017 г.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. С.: Да се даде ход на делото с оглед редовното призоваване на страните.

 

Съдът като взе предвид, че не са представени всички доказателства, имащи значение за решаване на спора и че няма да се представят други доказателства от жалбоподателя днес намира, че ход на делото не следва да се дава, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

Не дава ход на делото.

 

Задължава началника на РУ – Созопол да представи надлежно заверена преписка с рег.  № 346000-2520/08.08.2016 г. по описа на РУ – Созопол, Вътрешни правила за организация на работата на мвр по зм за престъпления от общ характер, утвърдени с МЗ 8121з-780/24.10.2014 г., както и доказателства за запознаването на жалбоподателя с тях, длъжностна характеристика на жалбоподателя и доказателства, че същият е бил запознат с нея, заповед № 8121з-1252 от 2016 г. на министъра на вътрешните работи за подобряване на дисциплинарната практика в МВР, както и заповед № 8121з-749/ 24.06.2015 г. на министъра на вътрешните работи, издадена на основание §2 от ПЗР на Инструкция № 8121з-470/27.04.2015 г. и последващи заповеди за нейното изменение, в 14-дневен срок от уведомяването.

предупреждава началника на РУ - Созопол, че при неизпълнение на указанието в посочения срок, ще му бъде наложена глоба по чл. 89, т. 2 ГПК във вр. с чл. 91, ал. 2 ГПК в размер от 100,00 лв. до 1 200,00 лв.

 

Не приключва събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.10.2017 г. от   10,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: